دانلود پایان نامه

بررسي پايگاه اجتماعي خانواده ( شغل والدين و سواد والدين ) و ميزان روحيه كارآفريني دانشجويان سال چهارم مقطع كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز پرداخته است . نتايج نشان داده كه رابطه مثبت ومعني داري بين سواد پدر و روحيه كارآفريني دانشجويان وجود دارد . همچنين رابطه مثبت ومعني داري بين سواد مادر و روحيه كارآفريني، شغل مادر و ميزان روحيه كارآفريني، شغل پدر و ميزان روحيه كارآفريني، وجود دارد. و ضريب همبستگي بدست آمده بين شغل والدين و روحيه كارآفريني و سواد والدين و روحيه كارآفريني بالاتر از ميانگين بوده و معنا دار است و دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي نسبت به ساير رشته هاي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي داراي روحيه كارآفريني بودند . يافته ها در مورد ساير عوامل نظير جنسيت، تعداد فرزندان، ترتيب تولد فرزندان بر ميزان روحيه كارآفريني از لحاظ آماري معنادار نبود .
– در تحقيقي شيرازي، هما (1385)، به بررسي رابطه جو سازماني مدارس دولتي با روحيه كارآفريني در دانش آموزان دختر پايه هاي دوم و سوم متوسطه شهر اصفهان پرداخته است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين جو سازماني با روحيه كارآفريني در دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد . جو مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان بيشتر گرايش به باز بودن دارد . ميزان شاخصهاي روحيه كارآفريني ( انگيزه پيشرفت، عزت نفس، خلاقيت، منبع كنترل دروني، آينده نگري، ريسك پذيري ) در دانش آموزان بالاتر از ميانگين است. بين جو سازماني با شاخصهاي روحيه كارآفريني رابطه معني داري وجود دارد. بين شاخصهاي جو سازماني ( بازدارندگي، روحيه، عدم جوشش، كناره گيري، مراعات، تاكيد بر توليد و نفوذ ) با روحيه كارآفريني رابطه معني داري وجود دارد. بين جو هنرستانها و دبيرستانها در ايجاد روحيه كارآفريني در دانش آموزان تفاوت معني داري وجود ندارد.

مطالعات خارجي در زمينه شايستگي هاي كانوني وكارآفريني
معيارها و ويژگيهاي مختلفي كه دانش آموختگان آموزش عالي در دنياي امروز، براي ورود به بازار كار داخلي و بين الملي بايد از آن بهره مند باشند در منابع مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
– در سال 1993 در استراليا تحقيقي صورت گرفته است كه هفت شايستگي اساسي را به منزله ملزومات يك فارغ التحصيل دانشگاه اعلام مي كند: 1) جمع آوري، تحليل و سازمان دهي اطلاعات، 2) مبادله انديشه ها و اطلاعات، 3) برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها، 4) شركت در كار گروهي با ديگران، 5) استفاده از انديشه ها و فنون رياضي، 6) حل مساله و 7) استفاده از تكنولوژي.
اما در تحقيق ديگري كه در سال 1994 انجام شد شايستگي ديگري با عنوان “فهم فرهنگي” به هفت شايستگي فوق اضافه شد. منظور محققان از فهم فرهنگي عبارت بوده است از: الف) شناخت زمينه تاريخي، جغرافيايي و سياسي استراليا، ب) شناخت مقولاتي چون محيط رقابتي، اولويتهاي تكنولوژيك و اجتماعي و پ) جهان كار و اهميت ملزومات آن.
– (در تحقيقي به نقل از ورنر 1994)، در سال 1991 كميته اي با عنوان “كميته ماير” تشكيل شد كه از طريق مشاوره با نمايندگان صنايع، شايستگيهاي بيشتري را توصيه مي كرد، جالب توجه ترين مفهومي كه اين كميته توصيه مي كرد، “داشتن نگرش درست” بود. اين كميته شايستگيها را در سه سطح طبقه بندي كرد:1) شايستگيهايي كه فرد براي آن كه فعاليتهايش را به صورت كارآمد و پر بازده انجام دهد به آنها نياز دارد، 2) شايستگيهايي كه براي انجام دادن فعاليتهايي كه نيازمند انتخاب، به كارگيري وانسجام بخشيدن به عناصر هستند، لازم اند و 3) شايستگيهايي كه براي ارزيابي، دوباره شكل دادن به فرآيندها، استفاده از اصول براي تعيين شيوه مناسب انجام دادن كار، و تنظيم معياري براي قضاوت درباره كيفيت فرآيند لازم اند.
– در كنفرانس جهاني آموزش عالي ( يونسكو، 1998) به فارغ التحيلان دانشگاهها توصيه شده است: 1) منعطف باشند؛ 2)قادر و علاقمند باشند تا در خلاقيت و نوآوري سهيم شوند؛ 3) قدرت فايق آمدن بر شرايط ابهام آميز را دارا باشند؛ 4) به آموزش مادام العمر علاقمند و براي آن آماده باشند؛ 5) حساسيت اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي داشته باشند؛ 6) قادر به انجام دادن كار گروهي باشند؛ 7) مسئوليت پذير باشند؛ 8) كارآفرين باشند؛ 9) با فرهنگهاي ديگر آشنا شوند و براي بازار كار بين المللي آماده باشند و 10) قابليت آن را داشته باشند كه به راحتي در عرصه هاي مختلف ميان رشته اي حركت كنند و با دانشهايي كه بنيان مهارتهاي حرفه اي را تشكيل مي دهند، آشنا باشند .
– توماس بگلي و ديويد بويد76 (1987)، با انجام تحقيقاتي در زمينه تمايز كارآفرينان و افرادي كه واحدهاي تجاري كوچك را اداره مي كنند، به چند ويژگي از كارآفرينان دست يافته اند كه عبارتند از:
نياز به توفيق (موفقيت)، كانون كنترل، تحمل مخاطره، تحمل ابهام و داراي رفتار نوع A هستند. ( رفتار نوع A يعني تمايل به انجام كار بيشتر در زمان كمتر ).
– ريسال77 ( 1992)، در پژوهشي كه در كشور اندونزي انجام داد، مشاهده كرد كه از جمله صفات موثر در انتخاب مشاغل كارآفرينان، خلاقيت و نوآوري مي باشد.
– در تحقيقي ديگر هاتن و رولند78 (1994)، دريافتند كه شركت در دوره هاي آموزش شغلي كوتاه مدت در خصوص نگرشهاي كارآفرينانه تغييراتي ايجاد نموده است. اين تغيير در خرده مقياس مركز كنترل دروني بيشتر قابل رويت بود.
– راشيد79 (2000)، مطالعه اي در زمينه نقش آموزش بر افزايش نگرشها و خصوصيات كارآفرينانه انجام داد. براي اي
ن منظور از دانش آموزان دبيرستاني استفاده كرده و آنها را در دو گروه 147 نفري جاي داد. گروه آزمايش مورد آموزشهاي خاص كارآفريني قرار گرفته و گروه كنترل در حالت انتظار باقي ماندند. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه آزمايش به نحو قابل ملاحظه اي نمرات بالاتري در انگيزه پيشرفت، مركز كنترل دروني، عزت نفس و خلاقيت را به خود اختصاص دادند.
– چرويتز80 (2002 )، اعتقاد دارند كارآفرينان افراد موفقي هستند كه اين موفقيت ناشي از دلايل زير مي باشد: 1- بينش و اكتشاف 2- مالكيت ومسئوليت پذيري 3- تفكر خلاق 4- مشاركت وكار گروهي.
– در تحقيقي كه توسط لازر81 ( 2003 )، انجام گرفت وي نتيجه گرفت كه كارآفرينان افراد همه كاره اي هستند كه با وجود داشتن مهارتهاي زياد، در هيچكدام از آنها متبحر نيستند، وي همچنين مي نويسد كه افراد با مهارتهاي متوازن بيشتر از افراد ديگر احتمال دارد كه كارآفرين شوند و همچنين در تحقيق خود نتيجه گرفت كه كارآفرينان اغلب افراد بزرگسال تا مسن بوده، اكثرا مرد و اغلب دوره هاي كارآفريني را گذرانده اند.

نتيجه گيري
با توجه به مطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت كه يكي از كاركرد هاي اساسي انجمن هاي علمي دانشجويي شايستگي هاي كانوني آنها مي باشد كه اين ويژگيها را مي توان در سه بعد مهارتهاي زندگي شخصي، اجتماعي و شغلي به شرح زير خلاصه كرد :
1 – شايستگي هاي كانوني در بعد زندگي شخصي
* توانايي جمع آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات
* توانايي برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها
* توانايي حل مساله
* قابليت تفكر نقادانه
* قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف
2 – شايستگي هاي كانوني در بعد زندگي اجتماعي
* فهم فرهنگي
* توانايي بهره گيري از زبان هاي خارجي
* شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني
* توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات
* توانايي محلي انديشي
3 – شايستگي هاي كانوني در بعد زندگي شغلي
* داشتن تعهد و اخلاق كار
* قابليت انجام كار گروهي
* قابليت استفاده از تكنولوژي
* آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش
* داشتن انتظارات شغلي معقول
* درك مثبت از رشته و جهت گيري مثبت نسبت به آن

مدل ارائه شده براي اين تحقيق به صورت نمودار (4-2) نمايش داده شده است:

نمودار (4-2)، مدل ارائه شده براي تحقيق

اين تحقيق در نظر دارد در جامعه آماري مورد نظر، رابطه شايستگي هاي كانوني را با روحيه كارآفريني بررسي نمايد.

مقدمه
تحقيق كه بر ” حقيقت‌يابي “82 تأكيد دارد. عبارت است از ” يك عمل منظم كه در نتيجه آن پاسخ‌هايي براي سؤال موردنظر و مطرح‌شده در موضوع تحقيق بدست مي‌آيد (نادري، سيف نراقي، 1380). تحقيق از نظر روش‌شناسي عبارت است از ” كاربرد روش‌هاي علمي در حل يك مسئله يا پاسخگويي به يك سؤال ” (دلاور، 1375). بنابراين، هدف پژوهش در جهت رشد و بهتركردن يك محصول يا جريان يك فعاليت و خلاصه آزمودن مفاهيم نظري و مجرد (ذهني) در موقعيت‌هاي واقعي و زنده است. محقق با انجام اين فعاليت منظم كه بر بنياد تجزيه و تحليل يك يا چند فرض درباره چگونگي روابط بين تعدادي متغير بنا شده است، بر آن است كه افكار و عقايدذهني را برابرواقعيات عيني آزمايش كند (نادري، سيف نراقي، 1380).
در اين فصل از پژوهش تلاش شده است تا چگونگي انجام پژوهش در قالب عناوين روش تحقيق، جامعة آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري، ابزار جمع‌آوري اطلاعات، نحوه اجرا و چگونگي تجزيه و تحليل داده‌ها بيان شود.

روش تحقيق83
در واقع هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه دقيق‌تر، آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ‌هايي براي پرسش‌هاي تحقيق موردنظر كمك كند (نادري و سيف نراقي، 1380).
در اين پژوهش جهت بررسي ميزان همبستگي بين شايستگي هاي كانوني و روحيه كارآفريني اعضاء انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه سمنان از روش تحقيق پيمايشي1 (زمينه‌يابي) استفاده به عمل آمده است. توضيح اين‌كه در روش زمينه‌يابي توجه محقق معطوف به آن نكات و عوامل مهمي است كه به نحوي در شناخت گذشته و حال موضوع يا بررسي ميزان تغييرات در يك موردخاص مؤثر است. اين نوع تحقيقات در مقايسه با تحقيقات توصيفي كه هدف آنها مطالعه و بررسي تعداد معدودي متغير در نمونه‌اي وسيع است، برعكس به بررسي تعداد بيشتري متغير در نمونه‌اي محدود نظر دارد (همان منبع).

جامعة آماري
جامعة‌ آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها كه داراي يك صفت مشترك باشند
(بازرگان و همكاران، 1376). به عبارت ديگر، جامعه آماري عبارت است از افراد يا اشيايي كه
داراي ويژگي‌هاي همگون و قابل اندازه‌گيري مي‌باشند ( نادري و سيف نراقي، 1379).
در اين پژوهش جامعة‌ آماري موردبررسي، كلية دانشجويان عضو انجمنهاي علمي دانشگاه سمنان به تعداد 110 نفر در سال تحصيلي 87-86 بودهاند.
نمونه آماري
نمونه به بخشي از جامعه گفته مي‌شود كه معرف يا نمايندة آن جامعه باشد و همة ويژگي‌هاي جامعه را كه از لحـاظ موضوع پژوهش مهم است، به تناسب دارا باشد (هومن، 1376). در اين پژوهش از روش نمونهگيري خاصي استفاده نشده است.
تعداد نمونه لازم با استفاده از فرمول کاکران وقتي حجم جامعه معلوم (محدود) است. عبارت است از؛

در اين فرمول انحراف معيار متغير مورد برر
سي است که در اينجا پرسشهاي پرسشنامه است. اين انحراف معيار معلوم نيست که يا بايد به روش پيش آزمون برآورد شود و يا با استدلالي ديگر جايگزين شود. در اينجا استدلال ما براي جايگزين نمودن اين مقدار اين است که پرسشها در طيف 5 تايي هستند پس ميتوان از نظر آماري گفت که اين پرسشها داراي توزيع يکنواخت گسسته هستند. (البته اين توزيع بدبينانه است و منجر به انتخاب حداکثر مقدار نمونه ميشود که مطلوب است). پس متغير مورد بررسي را با توزيع يکنواخت 1 تا 5 در نظر ميگيريم. در توزيع يکنواخت 1 تا واريانس از فرمول به دست ميآيد که براي مورد ما اين مقدار مساوي 2 ميشود. در اينجا به دليل آنکه همه جامعه مورد نمونه گيري واقع شده و تعدادي از آنها بر نگشته است. عکس عمل برآورد حجم نمونه را انجام ميدهيم. يعني حجم نمونه را که داريم (91) اگرسطح اطمينان 0.95 در نظر گرفته شود، ميخواهيم ببينيم برآورد ميانگين با چه خطايي به دست ميآيد، اگر اطلاعات يادشده را در فرمول نمونه بگذاريم، ميزان خطا 0.18 خواهد شد که بسيار کم است. پس برآوردها با دقت بالا به دست ميآيد.

ابزار جمع‌آوري اطلاعات
يكي از مهمترين اقدامات پژوهشگر انتخاب ابزار جمع‌آوري اطلاعات است. در اين تحقيق، پرسشنامه به عنوان ابزار جمع‌آوري اطلاعات انتخاب شده است. استفاده از پرسشنامه در مقايسه با مصاحبه و مشاهده در اغلب شرايط عملي‌تر و آسان‌تر است. زمان و هزينه كمتري مصرف مي‌شود، شرايط يكساني براي تمام آزمودني‌ها فراهم مي‌سازد و به محقق امكان مي‌دهد تـا نمونـه‌هاي بزرگتـري را مطالعـه و بـررسي كنـد ( نادري و سيف نراقي، 1380). بنابراين در پژوهش حاضر از پرسشنامة محقق ساخته با مقياس 5 درجه ليكرت استفاده شده است .
پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق شامل سه قسمت است، ابتدا بخش مشخصات فردي كه اطلاعاتي را در مورد شخص پاسخگو به پرسشنامه را در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد و بخش دوم كه شامل دو پرسشنامه شايستگي هاي كانوني اعضاء انجمن هاي علمي دانشجويي و پرسشنامه روحيه كارآفريني مي باشد.
پرسشنامه شايستگي هاي كانوني اعضاء انجمن هاي علمي دانشجويي شامل 20 گويه مي باشد، كه براي سنجش متغييرهاي مستقل يعني شايستگي هاي كانوني كه شامل 16 مولفه است بكار مي رود. اين 16 مولفه به سه دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از :
دسته اول شايستگي هاي كانوني، مهارتهاي مورد نياز در زمينه زندگي شخصي دانشجويان است كه مشتمل بر 5 مولفه زير مي باشد.
1- توانايي جمع آوري ، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات
2- توانايي برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها
3- توانايي حل مساله
4- قابليت تفكر انتقادي
5- قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف
كه مولفه توانايي جمع آوري ، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات با دو گويه زير سنجيده مي شوند : الف- شناخت بانكهاي اطلاعاتي و بهره گيري از مراكز تامين اطلاعات ب- طبقه بندي و ارايه اطلاعات كارآمد و مولفه هاي توانايي برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاتوانايي حل مسالهقابليت تفكر انتقادي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف با همين همين گويه ها سنجيده مي شوند.
دسته دوم شايستگي هاي كانوني مهارتهاي مورد نياز در زمينه زندگي اجتماعي دانشجويان است كه شامل پنج مولفه زير مي باشد :
1- فهم فرهنگي
2- توانايي بهره گيري از زبان خارجي
3- شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني
4- توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات
5- توانايي محلي انديشي
كه مولفه فهم فرهنگي با گويه


دیدگاهتان را بنویسید