دانلود پایان نامه

براي رعايت اصول اسلامي وعدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب.
13) توجيه متصديان آرايشگاه هاي زنانه درجهت رعايت اصول اسلامي.
14) تشکيل دبيرخانه ي عفاف و حجاب در ناجا با هدف گسترش اقدامات ناجا در دو حوزه درون خانواده هاي نيروهاي مسلح و برون(عامه مردم)
15) تعامل با دستگاه هاي زيربط(26سازمان عضو)با هدف گسترش اقدامات فرهنگي
16) تقدير از زنان محجبه با هدف گسترش فرهنگ عفاف وحجاب
17) اجراي طرح تذکر برخورد درصنوف مختلف(فروشندگان-ارائه دهندگان البسه نامتعارف)
ب) اقدامات سلبي :
به مجموعه اقدامات وفعاليت هاي مقابله اي گفته مي شود که نيروي انتظامي براي مقابله با افراد بد پوشش و ساختار شکن بکار مي برد و شامل اقداماتي نظير تذکر لساني، توجيه، اخذ تعهد، دستگيري، معرفي به مرجع قضايي و… مي شود.
ساير اقدامات سلبي در برخورد با پديده بدحجابي عبارتند از :
1) تهيه دستورالعمل عملياتي واجرائي
2) يقين مصاديق و ابلاغ به واحدهاي اجرائي
3) اجراي طرح هاي خياباني با سه اولويت تذکر لساني، هدايت افراد مانکن گونه وهنجارشکن به مقر.
4) شرکت درجلسات متعدد درحوزه هاي کلان کشوري(دفتر مقام معظم رهبري، ستادصيانت وزارت کشور به عنوان متولي اصلي گسترش فرهنگ عفاف وحجاب، کميته راهبردي عفاف وحجاب نيروهاي مسلح، کميسيون فرهنگي دولت، کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي)با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ومسئول سازي 26سازمان عضو و طرح تصويب ديدگاه هاي ناجا.
5) دعوت ازوالدين با هدف اقناع سازي وتبيين وتهديدات موجود دراين حوزه.
6) اعزام افرادسابقه دارو قانون گريز به مرجع قضايي.
7) استفاده از شبکه منابع مخبرين براي شناسايي جريان هايي که صدد شکستن قبح حجاب هستند.
8) رصد و برخورد باسايت ها وشبکه هاي مبلغ بد حجابي ولباس هاي ناهنجار.
9) رصد وبرخورد با سايت ها وشبکه هاي اجتماعي.
10) تذکر به فروشندگان بدحجاب زن در مغازه ها.
1-10-2) تعريف نظري و عملياتي کنترل بدحجابي :
مجموعه اقدامات و فعاليت هائي است که ناجا براي مهار کردن روند و کاهش بدحجابي هاي ظاهري جامعه انجام ميدهد.

1-11) وضعيت منطقه دو تهران
* موقعيت جغرافيايي :
اين منطقه به 9 ناحيه و 30 محله شوراياري 14 محله مميزي تقسيم ميگردد عمده کاربري اين منطقه به ترتيب شامل کاربري مسکوني راه و بزرگراه ، فضاي سبز و ساير کاربريها ميباشد.
منطقه دو يکي از مناطق شهري تهران است که در شمال شرقي ميدان آزادي؛ از غرب تا شمال غرب
تهران ادامه دارد. اين منطقه از جنوب به خيابان آزادي، از غرب به بزرگراه اشرفي اصفهاني و بزرگراه
محمدعلي جناح و از شرق به بزرگراه شهيد چمران محصور است.
منطقه دو شامل محله‌هاي آرياشهر، صادقيه، شهرآرا، گيشا، شهرک ژاندارمري، شهرک غرب،سعادت آباد، فرحزاد، طرشت و … است. جمعيت اين منطقه براساس سرشماري سال???? ايران، ??????? نفر (??????? خانوار) شامل ??????? مرد و ??????? زن مي‌باشد.
درصد مساحت منطقه64کيلومتر مربع و درصد مساحت به کل تهران ده درصد ، تعداد محله 31
* سيماي تاريخي
قسمت اعظم منطقه در اثر رشد سريع ساخت و ساز در دو دهه اخير بصورت شتابان و دفعتي شکل گرفته است که اکنون نيز اين موج در آن جاري است.
قسمتهاي قديمي تر مطنقه که حاشيه خيابان آزادي را شامل ميشود به اوايل دهه چهل برميگردد .
روستاهاي درکه، فرحزاد در شمال و روستاي طرشت در جنوب از جمله سکونت گاههاي قديم منطقه
هستند که سيماي تاريخي منطقه را شکل ميدهند.
* ويژگيهاي اقتصادي
از عوامل مهم در تعريف و تعيين جايگاه اقتصادي يک منطقه نوع فعاليت هاي رايج در منطقه است معيارهاي اقتصادي بودن فعاليت ها و کاربري ها عبارتند از حجم فعاليت ميزان مراجعين و ميزان شاغلين .
بخش ساخت و ساز از عمدترين فعاليت هاي توليدي در منطقه دو است که بواسطه مسکوني بودن منطقه از رونق خوبي در طي سالهاي امر برخوردار بوده است و از سوي ديگر به علت نقش اداري منطقه نوع فعاليتهاي موجود به رونق اقتصادي دامن ميزند .
شرايط و امکانات منطقه از قبيل بافت کالبدي و اجتماعي اراضي باير وسيع شبکه هاي ارتباطي مهم شهري و همچنين استقرار ادارات و سازمان هاي دولتي در اين منطقه پتانسيل بالاي را جهت سرمايه
گذاري فراهم نموده است.فعاليت عمده ادارات دولتي سبب جذب نيروي کار و ايجاد اشتغال در منطقه
گرديده است به نحوي که شاغلين بخش اداري سهم قابل توجهي نسب به کل شاغلين منطقه را دارند
از ديگر عملکرهاي مهم اقتصادي منطقه فعاليت تجاري بوده که وجود مراکز تجاري وسيع پس از احداث مرکز تجاري يادمان که منشاء يک مرکز تجاري شهري و فراشهري را برعهده دارد اين مناطق جاذب اشتغال و فعاليتهاي وسيعي در زمينه توسعه اقتصادي خواهد بود .
* پتانسيل هاي اقتصادي
* گذر شريانهاي حياتي شهر تهران شامل بزرگراهها و ديگر خيابان هاي از مطنقه دو صرفه جوئي هاي اقتصادي را از لحاظ کاهش هزينه حمل و نقل کالا و خدمات براي منطقه به همراه خواهد داشت و همچنين دسترسي سهل و آسان تمام نقاط شهر از طريق بزرگراههاي شرقي، غربي و شمالي، جنوبي جهت جذب ساير فعاليت ها از ديگر توانائيهاي منطقه مي باشد .
* وجود اراضي باير وسيع در کنار خطوط حمل و نقل شهري و منطقه اي از ديگر پتانسيلهاي منطقه است که در استقرار فعاليت هاي تجاري، اداري و خدماتي نقش بسيار موثري دارند .
* فضاي وسيع سبز داخل منطقه مي تواند عامل بسيار مهمي در ايجاد گذران اوقات فراغت باشد . مرا
کز فراعتي درکه و فرحزاد که سطح عملکردي و مخاطبثين آنها در رده شهر ميباشد از پتانسيل هاي منطقه است .
* وجود مراکز مهم تجاري در منطقه و تمرکز مکاني بسياري از فعاليتها گرايش استفاده کنندگان را به اين منطقه که از امکانات زير بنائي قوي تري را بروز نموده است. تمرکز فعاليت هاي اداري، آموزشي عالي، تحقيقاتي سبب ايجاد اشتغال و جذب استفاده کننده در منطقه شده است .
* از جمله بارزترين ويژگيهاي کالبدي منطقه دو وجود عوارض طبيعي حاصل از وجود رشته کوه البرز در منتهي اليه شمالي منطقه مي باشد . عوارض طبيعي ديگر همچون مسيلها ي درکه و فرحزاد و پارک پرديسان نيز در تمايز منطقه دو با ساير مناطق موثر مي باشد.
* عبور گسل اصلي شمال تهران و گسل هاي فرعي نياوران داوديه و باغ فيض از اين منطقه سبب
بالا بردن ضريب آسيب پذيري آن در قبال زلزله مي باشد. علاوه بر اين مسائل زمين لغزه و رانش خاک نيز از عوامل ديگري است که منطقه را پر مخاطره مي سازد.گستردگي وشکل هندسي اين منطقه از ديگر ويژگي هاي کالبدي منطقه است. شبکه گسترده مترو در منطقه نيز که در آينده به بهره برداري مي رسد از توانمنديهاي بالقوه منطقه است کاربري فراغتي تفريحي و گردشگري منطقه که از دو محل کلان درکه و فرحزاد تشکيل شده است از جمله ويژگيهاي کارکردي منطقه است .
* شهروندان اين منطقه از سطح سواد بسيار بالايي برخوردارند تا جايي که درصد باسوادان اين منطقه بيش از 90 در صد از جمعيت منطقه را تشکيل مي دهند از نظر جامعه شناختي، بسياري از شهروندان اين منطقه جزو طبقه متمکن جامعه هستند که اقشاري همچون فرهنگيان، دانشگاهيان، مديران، کارمندان، صنعتگران را شامل مي شوند
* سيماي طبيعي
رشته کوه البرز در منتهااليه شمالي شاخص ترين عنصر طبيعي است. دامنه هاي جنوبي رشته کوه البرز دو مجموعه روستا شهري درکه و فرحزاد را در بر ميگيرد. از ديگر عناصر طبيعي، مسيلهاي درکه و فرحزدار، تپه هاي شمال کوي نصر، فضاي سبز کلان همچون پارک پرديسان و باغهاي طرشت را ميتوان نام برد .
ساختارها و عناصر طبيعي
در منطقه دو شهرداري تهران، دامنه هاي جنوبي البرز، شامل دره ها و تپه ها، دو مسيل، دره اصلي اوين درکه و فرحزاد مهمترين ساختار و عناصر طبيعي تعيين کننده بشمار مي روند. رشته کوه البرز، در منتهي اليه شمالي منطقه، بعنوان يک لبه و نشانه محدود کننده مرز شمالي منطقه و صحنه آراي تقريبا تمامي چشم انداز هاي منطقه بسوي شمال مي باشد. شکل زمين شيب و پستي و بلنديهاي اين دامنه محدوديت بسياري را براي انجام ساخت و ساز توسعه شهر و زير ساختهاي مورد نياز ايجاد نموده است. اگر چه با پيشرفت تکنولوژي ساخت و افزايش قيمت زمين اين لبه و مرز شهري بتدريج عقب نشانده شده است ولي با اتخاذ تصميمات مقتضي در طرح جامع شهر، اين مرز در تراز 1800، فعلا نثبيت شده است. احداث فضاي سبز بعنوان اقدام حفاظتي جلوگيري از ساخت و ساز ، تثبيت لبه شهري و هم به ارزش بصري و زيست محيطي منطقه. در برخي از اين لبه ها افزوده است بطور کلي ، دامنه هاي شمالي ، بخشي از هويت شهري (طبيعي) منطقه دو را تشکيل داده است .
باغ هاي طرشت . باغ فيض . فرحزاد . اوين
گستردگي محدوده باغها و موقعيت ويژه انها در بافت نسبتا قديمي روستا، شهرها . در شمال و جنوب منطقه ضمن جدا سازي آن از ساختار (فعاليت و سکونت) ،امکان تحول ساختار را فراهم ساخته است. در واقع اين محدوده ها اگر چه لبه هايي را براي ساختار کنوني ايجاد نموده اند، امکان اصلاح و بهبود و يا تحول در ساختار را نيز در خود دارند. اين محدوده ها در شرايط کنوني محدوده هاي بشدت تحت فشار توسعه شهري اند. امکان تلفيق و آميختگي آنها در ساختار فضائي با برنامه حفاظت و توسعه آنها هم براي شهر و هم براي فضاي سبز منطقه فايده بخش خواهد بود .
1-12) خلاصه فصل يک :
در اين فصل پس از طرح مقدمه با توجه به دغدغه هاي موجود در جامعه اسلامي ايران و نياز به پوشش مورد قبول و نيز نظر به اينکه متأسفانه مسئله بدحجابي تحت تأثير هجوم فرهنگ بيگانه غرب تمايز نسلي, مدگرايي, اعتقاد به آزادي غلط و ناآگاهي از آزادي صحيح و معقول، دگرگوني ارزش ها، الگوهاي دروغين، تقليد کور کورانه بي محتوائي… از موضوعات قابل توجه و به روز در کشور بوده و در اين راستا ناجا نيز بطور مستقيم با موضوع درگير اقدام به طرح مسئله شده سپس ضرورت .اهميت انجام تحقيق مورد اشاره واقع شده است. ادامه به بيان اهداف کلي و جزئي و سپس طرح سؤالات و فرضيه هاي تحقيق وسپس در ادامه براي تببين و تشريح موضوعات مورد بحث تعاريف نظري واژگان تخصصي اشاره و مديريت انتظامي از بعد نظري و عملياتي تعريف و اطلاعاتي در خصوص منطقه دو تهران که محل انجام تحقيق است آورده شده است .

فصل دوم :
ادبيات تحقيق

2-1) مقدمه :
هدف اين فصل مطالعه نظري و ادبيات علمي موجود در خصوص تحقيق است تا بر مبناي آن کار تجربي مطالعه نقش مديريت انتظامي بر کنترل پديده بد حجابي صورت پذيرد. درفصل حاضر مباني نظري، مرور ادبيات و نظريه ها، تاريخچه حجاب در ايران، سيماي حقيقي مسألة حجاب، آثار تربيتي حجاب، حجاب از ديدگاه قرآن، سنت(روايات واحاديث)، عقل، فطرت و بدحجابي از ديدگاه امام خميني (رضوان الله تعال عليه) و نيز بدحجابي وتهاجم فرهنگي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) توضيح داده مي شود، سپس عوامل مؤثر بر بد حجابي، پيامدهاي ضعف حجاب، حجاب در قانون و مباحث مديريتي شامل وضعيت مديريت
، نظريه هاي مديريتي، وظايف سازماني پليس مهمترين کارکردهاي مديريت، مهارت هاي سه گانه مديران مورد اشاره واقع و در پايان فصل ضمن اشاره به پيشينه تحقيق و سوابق پژوهشي، الگوي مفهومي تحقيق نيز فصل آورده خواهد شد ..

2-2) مباني نظري :
در بخش مباني نظري تحقيق ابتدا حجاب از نظر لغوي و اصطلاحي تعريف،پس از آن به تاريخچه حجاب در ادوار مختلف تاريخي و تا تاريخ معاصر ايران پرداخته شده است.سيماي حقيقي حجاب،آثار تربيتي،حجاب از ديدگاههاي مختلف(قرآن،احاديث وروايات،عقل،فطرت،ديدگاه امام ره ومقام معظم رهبري)تشريح، سپس بدحجابي مورد آسيب شناسي واقع و پيامدهاي ضعف حجاب و بحث حجاب در قانون نيز در اين تحقيق ديده شده است.با توجه به اينکه موضوع پايان نامه “مديريت انتظامي کنترل پديده بد حجابي ” مي باشد پس از توضيحاتي که در مورد حجاب داده شده ،موضوع مديريت انتظامي نيز به عنوان متغير مستقل و با استفاده از منابع مختلف در سه بخش مديريت،انتظامي و مديريت انتظامي مورد کنکاش قرار گرفته است.
2-3) مرور ادبيات و نظريه ها :
2-3-1) تاريخچه حجاب در ايران
رد پاي حجاب و پوشش در جامعه ايران به زمان هاي پيش از ورود اسلام به اين سرزمين برمي گردد. هرچند اصطلاح حجاب به معناي پوشش اسلامي، در فرهنگ آن زمان مطرح نبود اما زنان ايراني، حجاب و پوشش مخصوص زمان خود را داشتند .
تاريخ پوشش مرد وحجاب زن به آفرينش اولين انسانهاي روي زمين يعني آدم و حوا بر مي گردد. نخستين اطلاع از وجود و حضور پوشش در ايران پيش از اسلام متعلق به دوره هخامنشي (559 – 330 ق.م) است. قطعه فرشي توسط رودنکو ، باستان شناس روس در سال 1906 ميلادي در محدوده پازيريک در مغولستان جنوبي به دست آمده که متعلق به دوره هخامنشي و محتملا” فارس کنوني بوده است. اين قطعه فرش ، نقوش دو رويه دارد. بر يک طرف چند بانو(احتمالاً شاهزادگان هخامنشي) به حالت ايستاده نقش شده در حالي که سراندازهايي بر سر دارند و در طرف ديگر آن چند بانوي اسب
سوار ديده مي شوند که چادرهايي بر سر داشته و چادر آنها بي شباهت به چادر زنان عشاير جنوب ايران نيست. همچنين کشف پيکره هايي از سنگ و فلز در اين زمينه گوياي آن است که زنان ايران برخلاف يونان ملبس به چادر و از نشان دادن بدن هاي نيمه برهنه خودداري مي کرده اند.
در دوره سلوکيان (330 – 250 ق.م) با وجود سلطه اسکندر و جانشينان او و رواج فرهنگ يوناني در بخش بزرگي از ايران،زنان به نسبت دوران هخامنشي پوشش ملي ايراني داشتند.در نقش برجسته اي در نمروداغ آسياي صغير،آنيتوکوس را در کنار همسرش که ملبس به پوشش و گونه اي سرانداز است مي توان مشاهده کرد(ذوالفقاري،1391ص6).
در دوره اشکانيان (250 ق.م – 226 م) با غلبه ي پارت ها (اشکانيان بر سلوکيان) و تشکيل حاکميت اشکاني مدتي نگذشت که ويژگي هاي اصيل فرهنگ ايران زمين آشکار شد و بر اساس شواهد مکشوفه باستان شناسي از شهرهاي تدمرد (پالميرا) و الخضرا( هاترا ) درسوريه که تحت تأثير ودر حوزه ي نفوذ فرهنگ ايران قرارداشته اند ، اکثر زنان ايراني دراين دوران ملبس به چادر بوده اند ، چنانچه بر ديوار نگاره هاي اين دو شهر زنان، چادري بر سر دارند. همچنين بر تنديس ها و پيکره هاي شاهزادگان دوره اشکاني نيز چادر مشاهده مي شود.
در دوره ساساني ( 0224 -625 م ) آرتوکرستن سن و ديگر خاور شناسان و ايران شناسان وجود چادر را درفرهنگ ايران دوره ساساني تأييد و نقل کرده اند ” چادر مورد استفاده عموم بانوان از هر جايگاه و پايگاه اجتماعي قرار م


دیدگاهتان را بنویسید