دانلود پایان نامه

مفهوم يک واژه به وسيل? صفاتي مشخص و بر مبناي قواعدي خاص معين مي گردد.(خاکي؛1386: 50)
تعريف عملياتي، يک مفهوم و به بيان دقيق تر، يک متغير را به صورت اعمال و اموري که در مطالعه
به عنوان معرف و معادل آن مشخص مي شوند، تعريف مي‌کند و اين امکان را فراهم مي آورد که مورد اندازه گيري قرار گيرند. چنين تعاريفي، معاني مفاهيم را لمس پذير مي‌کند. (خاکي؛1386: 61)
در اين تحقيق، مديريت انتظامي متغير مستقل و کنترل بدحجابي متغير وابسته است که تعاريف نظري و عملياتي آنان در فصل اول آورده شده است .
3-10) خلاصه فصل سوم :
در اين فصل در مورد روش تحقيق، ابزار گردآوري داده ها، جامعه آماري، تعاريف نظري و عملي متغيرها، چگونگي سنجش روايي و پايايي و روش تحليل داده ها بحث و تعاريف عملياتي متغير ها، تعريف نظري و عملياتي مديريت انتظامي، تعريف نظري و عملياتي کنترل پديده بد حجابي پرداخته شده است .

فصل چهارم :
يافته هاي تحقيق
(تجزيه وتحليل داده هاي آماري)

4-1) مقدمه
پژوهشگر پس از اينکه روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، دادههاي مورد نياز را براي آزمون فرضيههاي خود جمعآوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگيري از تکنيکهاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها سازگاري دارد، دادههاي جمعآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيههايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کردهاند در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخي براي پرسش هاي تحقيق بيابد.اين فصل به دو بخش آمار توصيفي و استنباطي تقسيم مي شود.
در بخش اول، متغيرهاي پژوهش با استفاده از جداول توزيع فراواني و نمودار توزيع فراواني توصيف مي شود. در بخش دوم، فرضيه هاي پژوهش با استفاده از آزمون T-test (آزمون ميانگين يک جامعه) و آزمون فريدمن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحلهاي اساسي از پايههاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار ميرود که به وسيله آن فعاليتهاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شوند. در اين فصل بيشتر به توصيف دادههاي پژوهش و تجزيه و تحليل هر يک از فرضيات خواهيم پرداخت.

4-2) تحليل توصيفي داده ها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعهاي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغيرهاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل دادههاي آماري، لازم است اين دادهها توصيف شود. در اين بخش دادههاي مرتبط با فرضيه هاي پژوهش شامل جداول توزيع فراواني و نمودار توزيع فراواني توصيف مي‌شود.
توصيف ويژگي هاي فردي پاسخگويان
با توجه به نتايج بخش دوم پرسشنامه(ويژگي هاي جمعيت شناختي)، اطلاعات زير به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماري مورد نظر ارائه ميشود.کل پاسخگويان مدل تحقيق 84 نفر بودند که بصورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند.

4-1) جدول وضعيت جايگاه سازماني پاسخگويان

درصد تجمعي
درصد
فراواني
جايگاه سازماني
رديف

1.2
1.2
1
سرتيپي
1

44.0
42.9
36
افسر ارشد يا کارمند همطراز
2

91.7
47.6
40
افسر جزء يا کارمند همطراز
3

100.0
8.3
7
درجه دار يا کارمند همطراز
4


100.0
84
جمع کل
5
4-1) نمودار وضعيت جايگاه سازماني پاسخگويان:

جدول و نمودار بالا وضعيت جايگاه سازماني پاسخگويان را نشان مي دهد نتايج نمايانگر اينست که پاسخگويان در جايگاه سازماني افسري ارشد يا کارمند همطراز داراي بيشترين تعداد و پاسخگويان در جايگاه سازماني سرتيپي داراي کمترين تعداد هستند.
4-2) جدول وضعيت تحصيل پاسخگويان:

درصد تجمعي
درصد
فراواني
مدرک تحصيلي
رديف

25
25
21
فوق ليسانس و بالاتر
1

69
44
37
ليسانس
2

88.1
19
16
فوق ديپلم
3

100.0
11.9
10
ديپلم
4


100.0
84
جمع کل
5
4-2) نمودار وضعيت تحصيل پاسخگويان:


دیدگاهتان را بنویسید