مقالات و پایان نامه ها

b (1813)

ويژگيهاي فيزيکياي که در تقطير بنزين موتور بايتس مورد اندازهگيري کليات تحقيق مقدمه دلايلي مانند رشد جمعيت، توسعهي صنعت، افزايش شهرنشيني و ارتقاء شاخصهاي رفاه در زندگي بشر باعث افزايش روزمرهي مصرف انرژي در جهان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1814)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M. A. ” گرايش مديريت عنوان: بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1815)

دانشکده مهندسي مکانيک پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي شبيهسازي قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندرکنش جداره و ميدان جريان به کوشش: روحاله پورمنددشتکي اساتيد راهنما: دکتر مجتبي محزون ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1816)

معاونت پژوهش وفن آوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1807)

دانشگاه آزاد اسلامي واحدابهر دانشکده علوم انساني رشته مديريت بازرگاني، گرايش مديريت مالي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد(M.A) عنوان: بررسي روش هاي قيمت گذاري خدمات گردشگري در ايران از ديدگاه مالي (مطالعه موردي: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1808)

دانشکده كشاورزي گروه آموزشي مديريت كشاورزي پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد ((M.Sc. رشته: مديريت گرايش كشاورزي عنوان: تعيين درجه توسعه يافتگي نواحي روستايي شهرستان رودبار استاد راهنما: مهندس احمد رضا بريموندي استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1809)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي دانشکده شيمي دارويي، گروه شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “MSc” گرايش : شيمي کاربردي عنوان : مطالعه تشکيل نانوترکيبات پرانرژي 2و2َ بي 1 هيدروژن ايميدازول با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1810)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پا?ان نامه??????? براي در?افت درجه کارشناس? ارشد در رشته زيست شناسي گرايش ميکروب شناسي??????? عنوان بررسي مقاومت افزايش يافته به آنتي بيوتيك‌هاي گروه آمينوگليكوزيدي (HLAR) در انتروکوکوس فكاليس با روش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1811)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد(M.A.) گرايش مديريت منابع انساني عنوان: تأثير مبادله رهبر- عضو بر رابطه بين ابعاد عدالت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1812)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc در رشته بيماري شناسي گياهي عنوان: بررسي هاي آناستوموزي و تنوع ژنتيکي جدايه هاي R. solani عامل بيماري شانکر ساقه و شوره سياه ادامه مطلب…

By 92, ago