تحقیق در مورد قاچاق، منابع انسانی، مدیریت

تحليل کرده، توانايی و آمادگی آن را برای ارتقا تعيين می کنند و به مديران رده پايين در توليد، پرسنل و ساير مسائل، خدمات مشاوره ای عرضه می دارند.2-5-4-3- مديريت عالیمدیران عالی، عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند؛ درباره ی موضوعات و مسائل کلی با مديران سطوح پايين ادامه مطلب…

تحقیق در مورد قاچاق، سیستم مدیریت، مدیریت

کل مؤسسه پلیس است: حفظ نظم و محافظت از جان ومال افراد. همه کارهای انجام شده توسط کارکنان این زیر سیستم به سوی نیل به این اهداف سازمانی مهم جهت گیری شده است. وظایف موجود در این ریز سیستم با هدف دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده انجام می ادامه مطلب…

تحقیق در مورد قاچاق، منابع انسانی، سئوال

پس از زمینه یابی با تعدادی از صاحب نظران و بر اساس راهکار های ارائه شده در مقالات و کتب مربوط به قاچاق کالا لحاظ شده بود مؤلفه ها انتخاب و پرسشنامه های مرتبط نیز تهیه استفاده گردید. پاسخ به سئوالات به صورت 5 گزینه ای خیلی کم، کم، متوسط، ادامه مطلب…

تحقیق در مورد رضایت شغل، رضایت شغلی، مأموران

2-3- 21- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضرلذا در این پژوهش برخی از موارد مؤثر که در توسعه منابع انسانی می تواند نقش آفرینی و منجر به سنجش مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا شود بیان می گردد.2-3-21- 1- آموزش کارکنانبرای نیل به اهداف، هرسازمانی باید کادری از نیروهای ادامه مطلب…

تحقیق در مورد قاچاق، تعزیرات حکومتی، اثربخشی

بیرونیالف) «رضایت درونی» از دو منبع به دست می آید. اول؛ احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود. دوم؛ لذتی که بر اثر مشاهده ی پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی ها و رغبت های فردی ادامه مطلب…

تحقیق در مورد واحدهای تجاری، چرخه زندگی، مدیریت

م اثربخشی(Ineffectiveness Model) سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند. 2-4-4) ادغام معیارهای اثربخشیكارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی را جهت دستیابی به اثربخشی در سازمان‌های مدرن پیشنهاد كرده‌اند؛ بدین معنا كه به‌كارگیری یك معیار واحد، برای تمام مراحل ادامه مطلب…

مقاله درباره مجازات، اجرای مجازات، این

موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت112 که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره ادامه مطلب…

مقاله درباره مجازات، اجرای مجازات، تأمینی

که بر عهده سرپرست اطفال باشد یا کانون اصلاح و تربیت ، بانظر قاضی دادگاه است ودر این مورد نیز تشخیص این امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . در مورد تأدیب مجنون نیز باتوجّه جمله«اگر تأدیب مؤثر باشد»117، به نظر می رسد تشخیص مؤثر بودن آن با قاضی ادامه مطلب…

مقاله درباره مجازات، اجرای احکام، است

وتربیتیضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند. در مجازات های تتمیمی موضوع مادّه ی ادامه مطلب…

مقاله درباره قضایی، مجازات، تأمینی

دیگری باشد. .ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شودالف- جرایم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابد پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت – جرائم موجب مجازات تعزیری ادامه مطلب…