پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1879)

2-7-1) تزریق بار در اتصالات482-7-1-1) اتصال خنثی482-7-1-2) اتصال اهمی482-7-1-3) اتصال غیر اهمی492-7-2 ) اثر شاتکی492-8) تفاوت اثرات پول – فرنکل و ریچاردسون – شاتکی512-9) معرفی پدیده کلیدزنی522-10) مقاومت دیفرانسیلی منفی542-11) شکست‏ دی‏الکتریک ‏و فرآیند ‏تشکیل552-12) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1880)

امضاء استاد راهنمابسمه تعالیدانشکده علوم پایه ( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱کد شناسایی پایان نامه : ۱۰۱۳۰٢۱۹۹٢۱۱۰۱۰عنوان پایان نامه ادامه مطلب…

By 92, ago