دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش :فیزیولوژی دام

عنوان : اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین          

   دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

   گروه علوم دامی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

عنوان:

اثرات تغذیه­ ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر خلیل میرزاده

استادان مشاور:

دکتر احمد طاطار

دکتر سمیه سالاری


بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………4

3-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1 اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

2-3-1 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………….9

1-2 مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 سلنیوم و خصوصیات آن……………………………………………………………………………………………………………………………..9

3-2 منابع مختلف سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-2 منابع سلنیوم در طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………10

2-3-2 سلنیوم در خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………10

3-3-2 منابع گیاهی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………………….11

4-3-2 سلنیوم در آب………………………………………………………………………………………………………………………………………11

4-2 قابلیت دسترسی سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………….11

5-2 اشکال فیزیکی و شیمیایی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………..12

6-2 نانوتکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-6-2 نانوتکنولوژی در کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در امور دام………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در ماشین­های کشاورزی…………………………………………………………………………………..17

3-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………..17

4-1-6-2 کاربرد فنانوری نانو در صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………….18

2-6-2 نگاهی به توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی کشور……………………………………………………………………….18

7-2 نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-7-2 روش­های تولید ذرات نانوسلنیوم………………………………………………………………………………………………………….23

8-2 متابولیسم سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..26

9-2 هموستازی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………………………27

10-2 انتقال، جذب و دفع سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………27

11-2 اعمال فیزیولوژیکی سلنیوم…………………………………………………………………………………………………………………….28

1-11-2 کاربرد سلنیوم در سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….28

1-1-11-2 خاصیت آنتی­اکسیدانی سلنیوم……………………………………………………………………………………………………..28

2-1-11-2 سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-1-11-2 سیستم میلوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1-11-2 سیستم مونوسیتی…………………………………………………………………………………………………………………….33

3-1-11-2 پاسخ­های ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………….35

1-3-1-11-2 دفاع غیراختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-11-2 دفاع اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………….37

4-1-11-2 دستگاه لنفاوی………………………………………………………………………………………………………………………………37

1-4-1-11-2 غده تیموس………………………………………………………………………………………………………………………………38

2-4-1-11-2 غده بورس فابریسیوس……………………………………………………………………………………………………………..39

3-4-1-11-2 طحال………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-11-2 سلنیوم و ویتامین E…………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-11-2 کاربرد سلنیوم در تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………………….44

4-11-2 سلنیوم و غده تیروئید………………………………………………………………………………………………………………………..44

12-2 احتیاجات طیور به سلنیوم……………………………………………………………………………………………………………………..45

13-2 کمبود سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

14-2 سمیت سلنیوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………….51

1-3 مراحل آزمایش­های مزرعه­ای……………………………………………………………………………………………………………………51

1-1-3 محل و زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-3 آماده­سازی سالن…………………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-1-3 مدیریت پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3 گروه­های آزمایشی و پرندگان آزمایشی…………………………………………………………………………………………………….53

3-3 برنامه واکسیناسیون در دوران پرورش……………………………………………………………………………………………………..53

4-3 مشخصات جیره…………………………………………………………………………………………………………………………………………54

5-3 نحوه تهیه تیمارها……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

6-3 متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-6-3 ارزیابی سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………..57

2-6-3 خون­گیری جهت تعیین برخی فراسنجه­های خونی…………………………………………………………………………….57

3-6-3 تفکیک لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

7-3 مدل آماری آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………….61

1-4 سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

1-1-4 مونوسیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

2-1-4 لنفوسیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-1-4 هتروفیل­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

4-1-4 ائوزینوفیل­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

5-1-4 نسبت هتروفیل به لنفوسیت………………………………………………………………………………………………………………..62

2-4 اندام­های لنفوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………67

1-2-4 طحال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

2-2-4 بورس فابریسیوس…………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-2-4 تیموس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4 فراسنجه­های بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………………………………………..72

1-3-4 گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-3-4 تری­گلیسرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-3-4 کلسترول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-4 لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)……………………………………………………………………………………………………….73

5-3-4 لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)………………………………………………………………………………………………………..73

4-4 خصوصیات لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

1-4-4 ران­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

2-4-4 سینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

3-4-4 پشت و بال­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-4-4 کبد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

5-4-4 چربی محوطه بطنی……………………………………………………………………………………………………………………………..81

6-4-4 قلب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

7-4-4 سنگدان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………91

1-5 نتیجه­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل ششم: منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

 

 

فهرست جداول

جدول 1-3 تغییرات درجه حرارت سالن در طول دوره پرورش………………………………………………………………………52

جدول 2-3 برنامه واکسیناسیون انجام شده جوجه­های گوشتی در دوره آزمایش………………………………………….53

جدول 3-3 ترکیب جیره پایه مورد استفاده در طول دوره آزمایشی (درصد)…………………………………………………54

جدول 4-3 مقادیر نانوسلنیوم و آب آشامیدنی از آغاز هفته چهارم تا پایان هفته ششم………………………………..56

جدول 1-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول­های سفید خون جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصد)…………………………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول 2-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام­های لنفاوی جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصدی از وزن زنده)……………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول 3-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه­های خونی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی (میلی­گرم بر دسی­لیتر)………………………………………………………………………………………………………………………….74

جدول4-4 مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی بر اجزا لاشه و امعاء و احشاء جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی (درصدی از وزن زنده)…………………………………………………………………………………………………………………….82

 

      فصل اول

    مقدمه

  • ضرورت و اهمیت موضوع

یکی از مهم­ترین بخش­های صنعت تمام کشورها که با امنیت غذایی در ارتباط است، صنایع غذایی می باشد. با کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به ­نظر می­رسد. استفاده از فناوری­های نوین در این بخش، رویکردی جدید است که می ­تواند مورد توجه قرار گیرد. حال بایستی توسعه پایدار در این صنعت را دنبال کرد و با کمک فناوری به توسعه بهره­­­وری در آن باشیم (بی­نام، 1391). گوشت مرغ به­ عنوان یک منبع ارزان و ارزشمند مواد مغذی در اغلب کشورها مورد پذیرش مصرف ­کننده­ها قرار گرفته است (گراشورن[1]، 2007). رژیم­های غذایی مبتنی بر مصرف فرآورده­های گوشتی به دلیل افزایش مصرف چربی، کلسترول و ترکیب نامناسب اسیدهای چرب در جیره باعث شیوع بیماری­های قلبی-عروقی، متابولیکی، روماتیسم و نارسایی­های بینایی در بسیاری از جوامع انسانی شده است (فارل[2]، 1995). از این ­رو در سال­های اخیر، توجه زیادی به تحقیقات مرتبط با کاهش میزان چربی، کلسترول و تغییر ترکیب اسیدهای چرب در گوشت دام­های مختلف به­ خصوص مرغ معطوف شده است (لوپز فرر و همکاران[3]، 1999). علاوه بر انتخاب ژنتیکی، بعضی از مواد تغذیه­ای مانند افزودنی­های جیره و غلظت مواد معدنی قادر به تغییر بیان ژن های مسئول پاسخ ایمنی از طریق ایجاد تغییر در روند رشد سیستم ایمنی و هم­چنین میزان آنتی­بادی­های تولید شده در برابر عفونت­ها هستند. استفاده از مواد افزودنی مناسب مانند آنتی­اکسیدان­ها (سلنیوم و ویتامین E) در تغذیه طیور به­ عنوان یک راه حل در به­ کارگیری هر چه بهتر خوراک توسط آن­ها محسوب می­شود (توحیدی، 1388). گزارشات موجود، میزان کافی سلنیوم در جیره غذایی طیور را ضروری دانسته ­اند، زیرا به ­موجب آن بیماری تراوش آب در زیر پوست و فیبروزیس پانکراسی کاهش می­یابد (کانتور و همکاران[4]، 1975). اخیراً با پیشرفت­های موجود در علوم نانوتکنولوژی، نانو­سلنیوم­ها و اثرات آن­ها مورد توجه واقع شده ­اند، زیرا ثابت شده است که مواد در ابعاد نانومتری، خصوصیات جدید و متفاوتی را نسبت به­ زمانی­­ که به­ صورت توده هستند، از خود نشان می­ دهند (وانگ و همکاران[5]، 2007).

فناوری نانو از جمله فناوری­های نوینی است که امیدهای زیادی را برای رفع کمبودها و توسعه بخش کشاورزی ایجاد نموده است (بی­نام، 1391). نانوتکنولوژی، مهندسی در سطح اتم و یا گروهی از اتم­هاست. بنابراین، علم نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید برای در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی با بهره گرفتن از خواصی که در آن سطوح ظاهر می­شود را دارد. نانوتکنولوژی قادر به بهبود وضعیت­های موجود در اکثر علوم است و فرصت­­هایی برای تولید محصولات جدید فراهم خواهد ساخت. سازه های نانو می­توانند باعث انقلابی در علوم و در تمام سطوح، به ­خصوص در علم کامپیوتر، پزشکی و بهداشت، بیوتکنولوژی و کشاورزی گردند (ساس[6]، 2007).

2-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

یکی از تاثیرگذارترین بخش­ها در توسعه پایدار کشورها، بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذایی بشر، یکی از مهم­ترین چالش­های فراروی جهان در قرن آینده خواهد بود. رشد روز­افزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک­سو، و نابودی بخش مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین به ­دلیل استفاده بی­رویه آن از سوی دیگر، لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مدیریت بخش کشاورزی در سطح جهانی را نمایان می­سازد (بی­نام، 1391). نانوتکنولوژی به ­عنوان یک علم بدیع و تکنولوژی نوآورانه، منجر به تولید یک عنصر متفاوت با ساختار تغییر یافته در سطح سلولی، جهت افزایش کیفیت در بافت مواد غذایی می­شود. این تکنولوژی تأثیر اساسی بر تهیه و تولید، انتقال، ذخیره، قابلیت ردیابی، امنیت و سلامت غذا دارد (فلهگاری و همکاران[7]، 2013). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻮق­اﻟﻌﺎده ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ در تغذیه دام و طیور، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲرود ﻃـﻲ دو دﻫـﻪ آﻳﻨﺪه، اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، تغذیه دام و ﻛﺸﺎورزی ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­ای ﻛـﻪ اﺛـﺮات آن ﺑـﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻛـﺸﺎورزی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﺪ بود (بی­نام، 1391).

سلنیوم یکی از عناصر کم­نیاز، اما ضروری در تغذیه حیوان با عملکردی چندگانه می­باشد (پیرسلجین و همکاران[9]، 2008). سلنیوم یک ریزمغذی ضروری برای رشد طبیعی و نرمال طیور می­باشد. حیوانات با مصرف غلات و علوفه، سلنیوم آلی مورد نیاز را که با آمینو­اسیدهای سیستئین و متیونین باند شده و به اشکال سلنوسیستئین و سلنومتیونین درآمده­اند، دریافت می­ کنند (سورای[10]، 2002). اثرات بالینی شدید ناشی از کمبود سلنیوم، می ­تواند منجر به بیماری عضله سفید (دیستروفی عضلانی)، از­ کار­افتادگی کلیه­ها، تضعیف سیستم ایمنی، سرطان و بسیاری از علائم آسیب­ شناختی دیگر شود (هارتیکاینن[11]، 2005).

سلنیوم همانند تمام عناصر کم­نیاز ضروری، زمانی ­که بیش از حد مورد نیاز مصرف شود، خطر سمیت برای بدن حیوان خواهد داشت (هایز[12]، 2008). در واقع، بروز برخی ویژگی­های سلنیوم به اندازه و سایز آن بستگی دارد. در ابعاد بالاتر از سایز میکرومتر، این عنصر به­ لحاظ زیستی ساکن و نا­کارآمد است و در مقابل، سلنیوم در ابعاد نانومتری، اثرات غیرسمی و بسیار قوی دارد (ژانگ و همکاران[13]، 2001).

 Grashorn [1]

Farrell [2]

Lopez Ferrer et al. [3]

Cantor et al. [4]

Wang et al. [5]

 Sass [6]

Felehgari et al. [7]

[8] Green revolution

Pirsljin et al. [9]

Surai [10]

 Hartikainen [11]

 Hayes [12]

Zhang et al. [13]

تعداد صفحه :102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***