دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی

عنوان : آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه 

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
“وابسته به وزارت نیرو”
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
رشته:  توسعه منابع انسانی
موضوع:
آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران
 با هدف بهبود و توسعه
استاد راهنما:  
جناب آقای دکتر محمدعلی بابایی‌زکلیکی
استاد مشاور:
جناب آقای حسین وزیری‌سابقی
تابستان 1383

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق     1
مقدمه    2
عنوان تحقیق     2
تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق    2
قلمرو تحقیق     4
مساله تحقیق     4
اهمیت و ضرورت تحقیق     6
اهداف تحقیق     8
مدل تحقیق    8
پرسش و فرضیه های تحقیق     9
متغیرهای تحقیق     11
تعاریف و اصطلاحات    12
تعریف عملیاتی متغیرها    14
نتیجه‌گیری    16
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق    17
مقدمه    18
قسمت اول: آشنایی با بهبود سازمان     20
مقدمه    21
تعاریف بهبود سازمان    21
•    حمایت مدیریت عالی سازمان     22
•    فرآیندهای حل مشکلات سازمانی    22
•    برنامه‌ریزی شده در سراسر سازمان    23
تحول سازمان به کمک علوم رفتاری     24
اهداف بهبود سازمان    25
نتیجه‌گیری    26
قسمت دوم: سیستم‌ها و تغییر در بهبود سازمان     27
مقدمه    28
نگرش سیستمی به بهبود سازمان    28
ماهیت تغییر سازمانی    32
مراحل تغییر برنامه‌ریزی شده    34
سطوح تغییر     35
•    تغییر حمایتی     36
•    تغییر هدایتی     36
مقاومت در برابر تغییر     37
راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر    38
تأثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن     40
•    واژه فرهنگ    40
•    فرهنگ سازمانی    41
•    بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی     42
استراتژی تغییر در بهبود سازمان     42
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد رفتاری     44
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری     45
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون     46
تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط‌مشی و تکنولوژی    48
نتیجه‌گیری    50
قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان    51
مقدمه    52
مراحل بهبود و بازسازی سازمان    52
طبیعت بهبود سازمان    55
فرآیند بهبود سازمان    56
نتیجه‌گیری     59
قسمت چهارم: آسیب‌شناسی سازمانی    60
مقدمه    61
مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی    61
کانونهای آسیب‌زا    62
عوامل ایجادکننده آسیب‌ها    65
انواع آسیب‌ها    66
•    تحمیلی و ناخوشایند    66
•    تسری و تشدید    66
•    تخریب و آنتروپی    68
مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی    69
معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی    71
نتیجه‌گیری     74
قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب‌شناسی     75
مقدمه    76
فنون و مداخلات بهبود سازمان    76
•    تکنیک‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان    77
o    جلسه‌های رویارویی    77
o    بررسی – بازخورد    77
o    مدیریت بر مبنای هدف    78
o    مدیریت سیستم (4) رنسیس لیکرت    79
o    بهبود سازمان با بهره گرفتن از شبکه     80
•    مداخله‌های ساختاری و رفتاری     81
o    طراحی مجدد ساختاری     81
o    تیم‌سازی    81
o    انگیزش و پاداش‌ها    81
o    تئوری برابری     83
o    اقدام مثبت     84
الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی     85
•    مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد    85
•    مدل توسعه منابع انسانی    ….89
•    مدل هاریسون    ..91
•    مدل تحلیلی سه‌شاخگی    …91
o    شاخه ساختار    .93
o    شاخه محتوی یا رفتار    96
o    شاخه زمینه یا محیط     97
نتیجه‌گیری     99
قسمت ششم:  پیشینه پژوهش    100
مقدمه    101
آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای کرمان    101
آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای غرب     104
نتیجه‌گیری     107

قسمت هفتم:  آشنایی با شرکت برق منطقه‌ای تهران …………………………………..   108
مقدمه      109
عوامل ساختاری    109
•    سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه‌ای تهران    109
•    ساختار حقوق و دستمزد    110
•    روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای کاری    112
عوامل رفتاری     113
•    ویژگی‌های فرهنگ موجود     113
•    سبک مدیریت     114
•    ساختار آموزش     115
•    انگیزش و رضایت شغلی    116
عوامل محیطی (زمینه‌ای)     117
•    الزامات و روندهای محیطی     117
•    مأموریت شرکت برق منطقه‌ای تهران    117
•    منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران     120
•    چشم‌انداز برق تهران     121
نتیجه‌گیری    124
فصل سوم: روش تحقیق    125
مقدمه    126
نوع تحقیق    126
روش تحقیق    126
جامعه آماری     128
نمونه آماری تحقیق    130
روش نمونه‌گیری     133
روش‌های جمع‌آوری اطلاعات    134
•    اسناد و مدارک و کتابخانه    135
•    مشاهده و مصاحبه    135
•    پرسشنامه    136
o    روایی تحقیق     137
o    اعتبار و پایایی تحقیق     140
o    آزمون‌های آماری تحقیق    141
نتیجه‌گیری     142

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق    143
مقدمه    144
روش های توصیفی     145
ویژگی های جمعیت شناختی    145
•    جنسیت    145
•    میزان تحصیلات    146
•    سابقه خدمت    147
•    سطح سازمانی    149
•    سوالات پرسشنامه و متغیرها    150
روش های استنباطی    155
•    فرضیه اول     155
•    فرضیه دوم     158
•    فرضیه سوم     162
•    فرضیه چهارم     165
نتیجه گیری ……………………………………..168
فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها    169
مقدمه    170
نتیجه گیری تحقیق………………………………170
الف) یافته های توصیفی     170
ب)یافته‌های استنباطی     172
•    فرضیه اول     172
•    فرضیه دوم     173
•    فرضیه سوم     174
•    فرضیه چهارم     176
پیشنهادهای تحقیق     177
الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری     177
الف.1) گزینش و استخدام     177
الف.2) انتصابات و ارتقای شغلی     177
الف.3) ارزیابی عملکرد     178
الف.4)  جبران خدمت     178
الف.5) ساختار سازمانی     179
الف.6) بهبود روشها     179
الف.7) سیستم مکانیزه اطلاعاتی     179
ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری     180
ب.1)  انگیزش و رضایت شغلی     180
ب.2)  رهبری     180
ب.3)  فرهنگ سازمانی     181
ب.4) امنیت شغلی     181
ب.5)  آموزش و بالندگی کارکنان    182
پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه‌ایی     183
پ.1)  مشتری‌گرایی     183
پ.2)  پیمانکاران و مشاوران     183
سایر پیشنهادها    184
الف)  عوامل ساختاری     184
الف.1)  گزینش و انتصابات     184
الف.2)  ساختار و تشکیلات     184
الف.3)  حقوق و دستمزد و رفاه     185
ب)  عوامل رفتاری     185
ب.1)  آموزش و بالندگی کارکنان     185
ب.2)  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی     186
پیشنهاد برای تحقیقات آتی     187
محدودیت‌های پژوهش    188
منابع و ماخذ    190
الف. منابع فارسی……………………………………..190
ب.منابع انگلیسی………………………………………194
ضمائم…………………………………………..195

 

خلاصه پژوهش

 

پژوهش حاضر تحت عنوان “بررسی آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال 1383 و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور و ارائه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه می‌باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن مشکلات، کاهش بهره‌وری جلوگیری بعمل آورد.

آسیب‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می‌نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب‌های سازمانی، مدل سه‌شاخگی است. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی،‌رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه‌ای” (شامل: مشتری‌گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده است.

با توجه به مدل و اهداف مورد نظر، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش بود که “عواملی که عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد چیست؟” به همین منظور، چهار فرضیه ـ به شرح ـ مطرح گردید:

 • فرضیه اول: عوامل ساختاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه دوم: عوامل رفتاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه سوم: عوامل زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه چهارم: بین میزان تأثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق حاضر، از آن جهت که به بررسی و شناسایی آسیب‌های سازمانی در شرایط موجود می‌پردازد، تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده است و جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنانی که در حوزه ستادی شرکت برق منطقه‌ای تهران و در مشاغل مدیریتی، سرپرستی و کارشناسی ـ به تعداد 339 نفر ـ مشغول بکار هستند در نظر گرفته شد. از جامعه آماری مزبور، نمونه‌ای به حجم 100 نفر با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. در راستای اندازه‌گیری دقیق شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران، پرسشنامه‌ای آماده شد و از پاسخ‌دهندگان درخواست گردید، نقطه‌نظرات و دیدگاه های خود را نسبت به شرایط موجود شاخص‌ها براساس مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت اعلام دارند. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب “آلفای کرونباخ” استفاده شد. ضریب اشاره شده برای کل پرسشنامه ـ که شامل 40 سؤال بوده است ـ برابر 93/0 و برای هر یک از خرده مقیاس یا سؤالات (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، و عوامل زمینه‌ای) به ترتیب 88/0، 87/0، و 74/0 محاسبه گردید.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ها استخراج و سپس با بهره گرفتن از کامپیوتر و از طریق نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون آماری حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق در سطح 99% مورد تایید قرار می‌گیرند. به این ترتیب با استفاده جداول و نمودارهای حاصل از فصل چهارم، اولویت آســیب‌های هر یک از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای و همچنیـن علل و ریشه هــر آسیب ـ باتوجه به نقطه‌نظر کل پاسخگویان ـ مورد شناسایی قرار گرفت. اولویت آسیب‌های هر یک از عوامل ـ به ترتیب گستردگی آسیب ـ به شرح زیر حاصل گردید:

الف –  عوامل ساختاری

 • گزینش و استخدام؛
 • انتصابات و ارتقای شغلی؛
 • ارزیابی عملکرد؛
 • سیستم پرداخت؛
 • ساختار سازمانی؛
 • بهبود روشها؛ و
 • سیستم مکانیزه اطلاعاتی.

ب – عوامل رفتاری

 • انگیزش و رضایت شغلی؛
 • رهبری؛
 • فرهنگ سازمانی؛
 • امنیت شغلی؛ و
 • آموزش و بالندگی کارکنان.

پ – عوامل زمینه‌ای

 • پیمانکاران و مشاوران؛ و
 • مشتری‌گرایی.

سرانجام پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران بیان گردید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :218

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***