دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان : افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرم شدگی خاک در خاکورزی عمیق

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

عنوان:

افزودن ابزارهای سطحیکار به زیرشکن به منظور بهبود نرم شدگی خاک در خاکورزی عمیق

استاد راهنما

دکتر عباس همت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

خاکورزی عملیاتی است که به منظور ازبین بردن محدودیت برای رشد و نمو ریشه، جوانهزنی و سبز شدن بذر و همچنین کنترل علفهای هرز، انجام میشود. خاکورزی به دو دسته خاکورزی در خاک سطحی و خاکورزی در خاک عمقی تقسیمبندی میشود. خاکورزی در عمق زیاد به منظور ازبین بردن تراکم موضعی و کلی خاک انجام میگیرد. به دلیل اینکه خاکورزی در عمق زیاد معمولا با زیرشکن انجام میگیرد به آن عملیات زیرشکنزنی نیز میگویند. عملیات زیرشکن زنی یک عملیات پر هزینه می باشد که بایستی به صورت درست انجام شود تا بیشترین فایده را داشته باشد. بنابراین، برای افزایش راندمان خاکورزی عمیق )نسبت سطح خاک به همخورده به انرژی مصرفی( از چند سطحکار عمیقکار استفاده میشود. هدف از این پژوهش، مقایسه پارامترهای عملکردی )مقاومت کششی، مقاومت ویژه، سطح مقطع خاک بههمخورده، مساحت سطح دو سطح- ،)S ؛ بالاآمدگی خاک، قطر متوسط وزنی کلوخهای و چگالی ظاهری خاک( عمیقکارهای تک سطحکار )عمیقکار با دو آرایش همراستا )S+C+Rc، و سه سطحکار )عمیقکار+میانعمقکار+کمعمقکار )S+C ، کار )عمیقکار+میان عمقکار حد خمیری خاک( بهمنظور افزایش :PL) 1/3PL 1/1 و PL ،1/2PL در سه سطح رطوبتی )O ، و زیگزاگ )آفست )L ، )خطی بهرهوری عملیات خاکورزی عمیق از منظر افزایش درجه خردشدگی خاک و کاهش انرژی مصرفی بود. برای این منظور از 1( چیزل )واحد خاکورز ( ،)D سه ابزار خاکورز: ) 1( زیرشکن بالهدار با عمقکار 42 سانتیمتر به عنوان عمیقکار )به عمق و ) 9( خیشچی با عمقکار 12 سانتیمتر به عنوان کمعمق- )D قلمی( با عمقکار 19 سانتیمتر بهعنوان میانعمقکار )نصف عمق ا س ت ف ا د ه گ ر د ی د . ض م ن ا ع م ل ک ر د س ط حی کارهای تک سطحکار )میانعمقکار( و دو سطحکار )میانعمق- )D کار )یک سوم عمق کار و کمعمقکار( با دو آرایش همراستا )خطی( و زیگزاگ )آفست( در سه سطح رطوبتی مذکور مورد مطالعه مزرعه ای قرار 1/1 بدست آمد. و در بین تیمارهای آزمایش، دو تیمار PL گرفت. کمترین میانگین مقاومت کششی و مقاومت ویژه در رطوبت کمترین مقاومت ویژه را از خود نشان دادند. با توجه به این که میانگین قطر وزنی کلوخهای S+2C+O و S+2C+3Rc+O S+2C+3Rc+O کمتر بود، بنابراین آرایش S+2C+O به صورت معنیداری از آرایش S+2C+3Rc+O در آرایش به عنوان بهترین ماشین عمیقکار پیشنهاد میشود. با بهره گرفتن از عمیق کار دو و سه سطح کار زیگزاگ میتوان در گسترهی رطوبتی بیشتری عملیات خاکورزی را انجام داد. تیمارهای عمیق کار همراستا نسبت به زیگزاگ دارای توزیع یکنواختتری از نظر اندازه کلوخه های ایجاد شده بودند. در بین تیمارهای سطحیکار، دو سطح کار زیگزاگ عملکرد بهتری نسبت به دیگر سطحی کارها، ازخود نشان داد.

فصل اول: مقدمه و اهداف

تراکم خاک به فرایندی گفته میشود که سبب افزایش چگالی ظاهری خاک شده و موجب کاهش حجم و پیوستگی منافذ، کاهش نفوذپذیری آبیو هوایی خاک، افزایش مقاومت مکانیکی خاک و تغییر در پیکره 1 خاک میشود. تراکم خاک میتواند در اثر: 1( ویژگیهای ذاتی مربوط به پیدایش و تکامل خاک، 1( انقباض طبیعی در اثر خشکشدن، 9( آبیاری سطحی که موجب بازشدن کلوخه ها و خاکدانه های ناپایدار خاک شده و موقعیت ذرات را نسبت به یکدیگر تغییر میدهد، 4( تحکیم بخشی موضعی و تراکم طبیعی و مجدد خاک در

طول فصل زراعی و 2( عبور تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی روی و یا در خاک به ویژه در حالتی که مقاومت مکانیکی خاک به علت زیادبودن مقدار رطوبت خاک کم بوده و امکان صدمه به ساختمان خاک .] وجود دارد، ایجاد شود ]. وقتی خاک متراکم میشود، تغییراتی در ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک، مثل ساختمان، حجم، اندازه و پیوستگی منافذ و قوام خاک )چسبندگی و دگر چسبی( به وجود میآید که نقش مهمی را در توسعه و رشد ریشه گیاهان بازی میکنند. تراکم خاک باعث تخریب ساختمان خاک، کاهش نفوذ پذیری آب.[ و هوا و بالاخره کاهش عملکرد زراعی میگردد.

 تراکم خاک ایجاد شده در لایه های زیرین را میتوان با عملیات زیرشکنزنی 1 اصلاح کرد [ 49 ].شکافتن خاک متراکم شده توسط یک عمیقکار مرسوم )زیرشکن( در عمق مورد نظر، نیازمند نیروی کششی بالا وهمچنین باعث افزایش مصرف سوخت، افزایش استهلاک ابزار خاکورز وتولید کلوخه های بزرگ می شود[ 12 ]. عمق بحرانی، به عمقی اطلاق میگردد که در آن ذرات خاک بهجای حرکت به بالا و کاهش در چگالی ظاهری خاک، تمایل به حرکت به سمت جلو و کنارهها داشته و در نتیجه افزایش در حجم به هم خوردگی در خاک مشاهده نشود. در صورتیکه ابزار خاکورز عمقی )زیرشکن( زیر عمق بحرانی کار کند، .[ مقدار حجم بههم خوردگی آن ناچیز و عملیات خاکورزی عمیق ناموثر میشود [ 21.

ازجمله روش های استفاده شده برای کاهش مقاومت ویژه ابزار خاکورز عمیقکار وکاهش اندازه کلوخه های ایجاد شده، افزودن باله ها به ابزار عمیقکار و استفاده از ابزار خاکورز در عمق کمتر و در جلوی ابزار عمیقکار میباشد. گادوین واسپور ) 1311 ( گزارش نمودند که اضافه کردن باله 1 به ابزار عمیقکارواستفادهازابزارسطحیکار 9 در جلوی ابزار خاکورزعمیقکار )زیرشکن( می  تواند منجر به افزایش حجم به همخوردگی و آرایش موثرتر قطعات خاک در عمق، کاهش مقاومت ویژه و افزایش.[ عمق بحرانیابزار عمیقکار گردد[ 11.

گادوین واسپور ( 1311 )گزارش کردند که در دو سطحکار با آرایش زیگزاگ، عمق بهینه برای ابزارهای جلویی، برابر 2

1 برابر عمق ابزار عقبی و / 3⁄ عمق ابزار عقبی، فاصلهی عرضی بهینه برای دو سطحیکار ، 2

1 برابر عمق ابزار عقبی / فاصلهی طولی بهینه، بین ابزار جلویی و عقبی، بزرگتر یا مساوی 2

میباشد[ 11 ].گادوین و اسپور ) 1384 (، گزارش کردند که هنگامی که یک سطحیکار به صورت همراستا در جلوی یک عمیقکار استفاده شود، مقاومت کششی مورد نیاز افزایش مییابد و این افزایش در مقاومت کششی زمانی ماکزیمم میشود که عمق ابزار سطحیکار، نصف عمق ابزار عمیقکار باشد [ 19 ].در به کارگیری ابزار های چند سطحکار، حمزه و همکاران ) 1111 ( گزارش نمودند که متصل کردن بیش از یک ابزار سطحیکار در جلوی ابزار اصلی به صورت همراستا تاثیر معنیداری در کاهش نیروی کشش نداشت [ 12 ].در تعیین عمق مطلوب ابزار سطحیکار که در جلوی عمیقکار )که در آن نسبت خاک به همخورده به نیروی لازم بیشترین مقدار باشد( در یک آرایش دو سطحکار همراستا کار میکند، کاسیسیرا و همکاران ) 1116 ( گزارش دادند.

که برای بهینه کردن انرژی مورد نیاز،مطلوبترین عمق برای ابزار جلویی )سطحیکار(، زمانی به دست میآید .[ که عمقی برابر با 81 % عمق ابزار عقبی)عمیقکار( داشته باشد. 11 و 91 ، حمزهوهمکاران ) 1111 (،عملکردابزار دو و سه سطحکار را با ابزاریک سطحکاردربازه عمقهای

سانتیمتری در یک خاک رسی مقایسه نمودند. آنها نتیجه گرفتند که سه سطح کار، علاوه بر کاهش مقاومت کششی، کلوخه های بسیار کوچکتر ایجاد و امکان خاک ورزید ربازهرطوبتیبیش تر راممکن میسازند. آنها موثرترین پیکربندی را دو سطحکار پیشنهاد کردندکه در آن ابزار سطحی کار در عمقی حدود عمق ابزار عمیقکار قرار داشته باشد.

پژوهش در خصوص استفاده از چندسطحکارها به منظورخاکورزی عمیقدر دنیا و بهویژه ایران نادر است، لذا در این پژوهش سعی شد عملکرد یک زیرشکن باله دار )یک سطحکار( با دو سطحکار و سه سطحکار از منظر مقاومت ویژه و درجه خردشدگی خاک با هم مقایسه شود.

2-1- اهداف

اهداف از انجام این پژوهش عبارت بودند از:) 1( مقایسه پارامترهای عملکردی )مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به همخورده، مقاومت ویژه، سطح مقطع بالاآمدگی خاک، قطر متوسط وزنی کلوخه ای و درصد کاهش چگالی ظاهری خاک پس از عملیات خاکورزی( یک عمیقکار سه سطحکار در دو آرایش همراستا و زیگزاگ با یک عمیقکار یک و دو سطحکاردر عملیات خاکورزی عمیق. و) 1( مقایسه پارامترهای عملکردی دو سطحکار با دو آرایش همراستا و زیگزاگ با تک سطحکار در عملیات خاکورزی سطحی.

فصل دوم: بررسی منابع

1-2- روش های خاکورزی

خاکورزی 1 عبارت است از به همخوردگی فیزیکی خاک و از بین بردن فشردگی خاک در لایه های سطحی و عمقی به منظور تهیه بستر ریشه و بذر، افزایش سرعت نفوذ آب، هوا و ریشه درخاک و کنترل علف های هرز ] 8[. اهداف خاکورزی عبارتند از: 1( تهیه محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر و سر از خاک در آوردن گیاهچه، رشد و توسعه ریشه، 1( کنترل علفهای هرز، 9( مدیریت بقایای گیاهی جهت کنترل فرسایش خاک و 4( افزایش نفوذپذیری آب به خاک ] 11 [. در واقع عملیات خاکورزی مناسب، موجب بهبود ساختمان.] خاک، افزایش خلل و فرج، توزیع بهتر خاکدانه ها و نهایتاً اصلاح ویژگیهای فیزیکی خاک میشود ]  اجرای مناسب عملیات خاکورزی از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست آنکه عملیات خاکورزی در بین مجموعه عملیات زراعی به عنوان انرژیبرترین عملیات شناخته شده است. دوم آنکه عملکرد و کیفیت محصول نهایی نیز تا حد زیادی تابع کیفیت انجام عملیات خاک ورزی میباشد] 13 [. انواع سامانه های خاک ورزی را میتوان به خاکورزی مرسوم 1 و خاکورزی حفاظتی 1 تقسیم نمود. در سامانه های خاکورزی مرسوم، انجام عملیات میتواند به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شود.

خاکورزی از جمله عوامل مدیریتی مهمی است که میتواند موجب تخریب یا بهبود ساختمان خاک شود. روش معمول خاکورزی با حداکثر به همخوردگی خاک با بهره گرفتن از ادوات خاکورز نظیر گاوآهن .] برگرداندار و دیسک، طی چند مرحله موجب به همخوردن ساختمان طبیعی خاک سطحی میگردد ] گاوآهن برگرداندار معمولا برای مدفون کردن بقایا، علفهای هرز، کودهای دامی و بهبود شرایط فیزیکی

خاک استفاده میشود ] 94 [. استفاده از گاوآهن برگرداندار برای عملیات خاکورزی، نیاز به زمان و انرژی 1311 ، تحول چشمگیری در مفهوم نیاز به خاکورزی برای تولید محصولات – زیاد دارد. در دهه های 1381 زراعی به وجود آمد. به همین لحاظ سامانه های خاکورزی حفاظتی از جمله کمخاکورزی، بدون خاکورزی و ورزکاشت مورد توجه قرار گرفت ] 92 [. لال و همکاران ) 1334 ( تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک، پس از 18 سال اعمال روش بیخاکورزی از جمله بهبود در وضعیت دانهبندی، موادآلی و نفوذ آب در خاک گزارش کردند] 99 [. مالی و اوسولیوان ) 1331 ( دریافتند که پس از 2 سال اعمال تیمار بیخاکورزی مقاومت به نفوذ در خاک سطحی نسبت به تیمار با خاکورزی مرسوم افزایش) پیدا کرد ولی تاثیر زیادی بر عمقهای پایینتر خاک نگذاشت ] 94 [. بررسیهای یالسین و همکاران ) 1112 8 لیتر در هکتار و / نشان داد کشت مستقیم بهترین نتیجه را از نظر مصرف سوخت و راندمان خاکورزی با 31/12 هکتار در ساعت در مقایسه با خاکورزی مرسوم و حداقل خاکورزی بدست میدهد؛ اگر چه خاکورزی مرسوم بستر بذر خوب، بدون علف هرز و عملکرد خوب را تهیه میکند اما کشت مستقیم تقریبا 6 برابر مصرف سوخت و 4 برابر زمان عملیات را کاهش داد ] 21 [. چهار روش تهیه بستر بذر و کاشت گندم آبی توسط همت ) 1912 ( در منطقه اصفهان انجام گردید. این روشها شامل دیسکزدن بعد از شخم و کاشت با خطیکار غلات، خاکورزی با خاکورز دوار )روتیواتور(، ورز-کاشت و بیخاکورزی بود. نتایج نشان داد که روش دیسک زدن، به طور معنیداری بیشترین درصد سبز نهایی و بیشترین شاخص سرعت سبزشدن را داشت و روش بیخاکورزی به طور معنیداری کمتر از روش دیسک زدن بود. روش ورز-کاشت به طور .] معنیداری دارای کمترین درصد سبز نهایی بذر و شاخص سرعت سبز شدن بود.

تعداد صفحه : 73

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***