دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی  تاثیر تمرکز و رسمیت  ساختار سازمانی در تامین  بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی(M.A )

گرایش: بازاریابی بین الملل

موضوع:

بررسی  تاثیر تمرکز و رسمیت  ساختار سازمانی در تامین  بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

استاد راهنما :

استاد مشاور:

1391-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول : کلیات و پیشینه تحقیق    2
1–1 مقدمه    3
1-2 بیان مسئله    4
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    5
1-5  سوالات تحقیق    6
1-6 فرضیه‌های تحقیق     6
1-7 قلمرو تحقیق    7
1-8 روش شناسی تحقیق    7
1-9 مدل تحقیق    8
1-10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    9
فصل دوم : مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش       11
2-1 بخش اول رسمیت تمرکز    12
2 – 1 – 1  مقدمه    12
2 – 1 – 2  تعریف سازمان    13
2- 1 – 3 تئوری سازمان    14
2 – 1 – 4  تعاریف مفهومی سازمان    15
2 – 1 – 5 تعریف ساختار سازمانی و انواع آن    17
2 – 1 – 6 ابعاد ساختار سازمانی    22
2 – 1 – 7 ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت    32
2 – 1 – 8 تفویض اختیار    33
2 – 1 – 9 گام های تفویض اختیار    37
2- 2  بخش دوم : پیشینه تحقیق    38
2 – 2 – 1 پیشینه داخلی    38
2- 2- 2  پیشینه خارجی    42
2 – 3 بخش سوم : تأمین به موقع کالا    55
2- 3 – 1 مقدمه     55
2 – 3 – 2 شرکت ملی مناطق نفت خیز    56
2 – 3 – 3 تاریخچه و وضعیت ساختاری    57
2 – 3 – 4 مدیریت تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب    58
2 – 3 – 5  تاریخچه‏ی سازمان تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب      58
2 – 3 – 6 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه، مدیریت تدارکات و امور کالا    60
2 – 3 – 7  عمده وظایف مدیریت تدارکات کالا    61
2 – 3 – 8   ساختار سازمانی وزارت نفت (کالای نفت تهران) و مدیریت خرید    64
فصل سوم : روش و قلمرو پژوهش    74
3 – 1 مقدمه    75
3 – 2 نوع تحقیق    76
3 – 3 جامعه آماری    76
3 – 4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    77
3 – 5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق    78
3 – 6 پایایی پرسشنامه تحقیق     78
3 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌ها    80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها    81
4 – 1 مقدمه    82
4 – 2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با شخصیت شناسی نمونه آماری    83
4 – 2 – 1   : جنسیت    83
4 – 2 – 2 میزان تحصیلات    84
4 – 2 – 3  سابقه ی کار    85
4 – 2 – 4 سن پاسخ دهندگان    86
4 – 2 – 5 پست سازمانی    87
4 – 2 – 6  نوع کار    88
4 – 2 – 3  تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با متغیرهای پژوهش    88
4 –3 – 1 متغییر تأمین به موقع کالا    89
4 –3 – 2 متغییر تمرکز    90
4 –3 – 3 متغییر رسمیت    91
4 –4 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها مرتبط با اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق    92
4 – 4-1 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار رسمیت    92
4 – 4-2 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تمرکز    92
4 – 4-3 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تأمین به موقع کالا    93
4 – 4-4 بررسی رابطه میان تمرکز سازمانی و تأمین به موقع کالا    94
4 – 4-5 بررسی رابطه میان رسمیت و تأمین به موقع کالا    95
4 – 4-6 بررسی تأثیر رسمیت و تمرکز سازمانی بر تأمین به موقع کالا    95
فصل پنجم : یافته‌ها ، نتیجه‌گیری و پیشنهادها    98
5 – 1 مقدمه     99
5 – 2  خلاصه تحقیق    100
5 – 3  تبیین فرضیه‏ها و مقایسه با تحقیقات قبلی    100
5 – 3 – 1 تحلیل یافته‌های جمعیت شناسی    100
5 – 3 – 2 تحلیل توصیفی متغیرها    101
5 – 3 – 3  تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش    102
5 – 3 – 3-1  تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون تی    102
5-3-3-2- تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون دو جمله ای    103
فرضیه فرعی دوم : بررسی رابطه میان رسمیت و تامین به موقع کالا    104
فرضیه اصلی تحقیق    105
5-3-3-4 نتایج از مدل خطی معادله رگرسیون    106
5-4-محدودیت های تحقیق    107
5- 5  پیشنهادها    107
5 – 6 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده    109
منابع و مآخذ    110
منابع فارسی    111
منابع غیر فارسی    113
پیوست ها    115
پرسشنامه    116
اطلاعات خروجی SPSS    120
چکیده به زبان انگلیسی    160
عنوان به زبان انگلیسی    161

 

چکیده:

اهمیت صنعت نفت خصوصاً  نقش حساس و تعیین کننده آن در نظام اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. در این راستا جلوگیری از رکود یا وقفه در عملیات روزمره، نگهداری موثر و ایمن دستگاه­ها ، تجهیزات واحدها ، همچنین، انجام پروژه ها و برنامه ­های از قبل پیش ­بینی شده، لزوم تهیه و تأمین به موقع کالای مورد نیاز را در موقعیت­ها و ابعاد مختلف اجتناب ناپذیر است.

در این پژوهش محقق سعی برآن دارد  به بررسی متغیرهای ساختار سازمانی(رسمیت و تمرکز)  با تأمین به موقع کالا درمدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخته تا از نتایج حاصله جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده گردد.

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نظر مکان از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد و از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی (رسمیت و تمرکز) که تا اندازه­ای بومی سازی شده و روایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 82/. درصد نیز تأیید شده ، وبه علت نزدیکی جامعه آماری با نمونه آماری از تعداد 120 نفر پاسخ دهنده استفاده شده است. پرسشنامه­ها بطور کامل دریافت و داده ها پس از تجزیه وتحلیل آماری با استفاده ازنرم افزارSPSS و آزمون دو طرفه Tو ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد، که بین “تمرکز و رسمیت” (متغیرهای مستقل) در حد موجود در سازمان (رسمیت متعارف سازمان های دولتی وبزرگ وتراکم کم تمرکز) با تأمین به موقع کالا (متغیر وابسته) رابطه معنی­دار و همبستگی مثبت وجود دارد. این یافنه ها  بدین معناست که تراکم کم تمرکز ورسمیت متعارف باعث ارتقاء وبهبودی در روند تأمین کالا می گردد.. قلمرو مکانی این پژوهش در محدوده فیزیکی مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز و در سال  1391 انجام پذیرفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :179

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***