دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

عنوان : بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC)

موضوع :
بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
جناب آقای دکتر قدرت الله طالب نیا
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمد حسن سعادتیان فر

سال تحصیلی : 86 – 1385
 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

تشکر و قدردانی أ
تقدیم به ب
چکیده د
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت موضوع تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع 9
فرضیه های تحقیق 10
قلمرو تحقیق 11
جامعه آماری 11
روش تحقیق 12
روش جمع آوری اطلاعات 12
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
ساختار کلی تحقیق 13
تعریف واژه ها 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق 17
بخش اول : روش های تامین مالی 19
تاریخچه 20
شیوه های تامین مالی 22
روش های متداول برای تامین مالی 25
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26
وامهای بلند مدت 29
ویژگیهای وامهای بلند مدت 29
مزایای وامهای بلند مدت 29
معایب وامهای بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ویژگی های سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 32
مزایای انتشار سهام ممتاز 33
معایب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادی 35
ویژگیهای سهام عادی 35
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی 38
مزایای انتشار سهام عادی 38
معایب انتشار سهام عادی 39
اختیار خرید سهام 40
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی 41
مزایای اختیار خرید سهام 42
معایب اختیار خرید سهام 43
سهام عادی 43
ویژگیهای عمومی سهام عادی 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 45
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها 46
سودهای توزیع نشده شرکت 46
سود انباشته 50
مزایای استفاده از سود انباشته 51
معایب استفاده از سود انباشته 52
روش های متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها 53
سود سهمی 54
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62
هزینه سرمایه 63
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری 70
معایب استفاده ارزش بازار 72
نظریه های ساختار سرمایه 73
مفروضات CAPM 74
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82
بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86
تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها 87
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها 88
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها 89
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها 89
اهرام مالی 92
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت 93
اصول اساسی حاکم بر تحقیق 93
اثر سیاست تقسیم سود 94
سودآوری و ارزش شرکت 95
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری 96
بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 99
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقیق 105
مقدمه 106
فرضیه های تحقیق 108
جامعه آماری 110
نمونه آماری 110
قلمرو تحقیق 119
روش جمع آوری اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق 120
ضریب همبستگی پیرسون 120
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک 124
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر) 128
آزمون K-S 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131
مقدمه 132
آزمون فرضیه ها 132
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 142
مقدمه 143
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 143
نتیجه گیری کلی 145
پیشنهادت تحقیق 146
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146
پیشنهادات آتی 146
محدودیتهای تحقیق 147

 

چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روش های تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***