دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهپزشکی

عنوان : شناسایی گونه‌های جنسLarinus spp.  (Col.: Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی­های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان

دانشکده کشاورزی

گروه گیاهپزشکی

 

شناسایی گونه‌های جنسLarinus spp.  (Col.: Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی­های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان

استاد راهنما:

دکتر سید علی اصغر فتحی

 

استاد مشاور:

دکتر مهدیه اسدی

 

بهمن 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

گونه­های سرخرطومی­های جنسLarinus spp.  (Col.: Curculionidae) از دانه­های طبق گل علف­های هرز تیره Asteraceae تغذیه کرده و در کنترل علف­های هرز متعلق به این تیره موثر می­باشند. در این تحقیق گونه­های جنس Larinus با نمونه­برداری­های منظم در طی مراحل مختلف رشدی علف­های هرز تیره Asteraceae طی سال­های 1389 و 1390 جمع­آوری شدند. در این مطالعه، هفت گونه لارینوس به نام­های علمی Larinus affinis Fremuth،L. nidificans Guibourt ،
L. onopordi (Fabricius)، L. syriacus Gyllenhal، L. grisescens Gyllenhal، L. liliputanus Faust و Larinus sp. شناسایی شدند. تمامی گونه­ها برای برای اولین بار از کرمان گزارش می­شوند. درصد فراوانی گونه­های لارینوس روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که L. affinis بیشترین فراوانی نسبی (89 تا 91 درصد) را روی گیاه میزبان Echinops aucheri Boiss، L. nidificans بیشترین فـراوانی نسبی (51 تا 61 درصد) را روی گیاه میزبان Echinops longipenicillatus Mozaff. & Ghahr و Larinus sp. بیشترین فراوانی نسبی (5/87 تا 88 درصد) را روی گیاه میزبان Cousinis stocksii Winkler داشت. شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص تنوع و یکنواختی شانون در هر دو سال مورد مطالعه برای گونه­های لارینوس روی E. aucheri و C. stocksii در مقایسه با سایر علف­های هرز  به طور معنی­داری کمتر بود. همچنین شاخص تنوع و یکنواختی شانون به ترتیب در طی مراحل رشدی جوانه­دهی، رشدونمو جوانه­ها، گلدهی و رسیدگی طبق­های E. aucheri و
C. stocksii در دو سال مورد مطالعه کاهش یافت. شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن برای گونه­های لارینوس بین (1)
E. aucheri و پنج گونه بعدی علف هرز (کمتر از 1/0)، (2) C. stocksii و پنج گونه بعدی علف هرز (کمتر از 1/0) و (3)
E. longipenicillatus و پنج گونه بعدی علف هرز (024/0 تا 310/0 بسته به گونه علف هرز) پایین­تر بود. درصورتی­که شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن بین E. lalesarensisC. oxyachantha ، E. lalesarensisO. leptolepis و C. oxyachanthaO. leptolepis بیشتر از 5/0 بود.

در این تحقیق ویژگی­های چرخه زندگی سرخرطومی L. affinis روی علف هرز E. aucheri در منطقه کرمان در سال­های 1389 و 1390 مطالعه شد. این سرخرطومی دارای یک نسل در سال بود و به صورت حشرات کامل در زیر بقایای گیاهی
زمستان­گذارنی می­کرد. طول دوره مراحل نابالغ به ترتیب 4/66 تا 2/67 روز در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. میانگین زادآوری این سرخرطومی 3/40 تا 6/60 تخم به ازای یک فرد ماده به ترتیب در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. ماده­ها تخم­ها را به صورت انفرادی درون طبق گل گیاه میزبان قرار می­دادند. همچنین، طول عمر حشرات کامل ماده خارج شده از پناهگاه زمستانی 9/45 تا 6/48 روز در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis در طی دو سال 1389 و 1390 مطالعه شد. نتایج نشان داد که تراکم حشرات کامل زمستان­گذران در هر دو سال مورد مطالعه در مرحله جوانه­دهی و رشد و نمو جوانه­های کل به طور معنی­داری بیشتر بود. جمعیت تخم­ها در سال 1389 در مرحله جوانه­دهی و در سال 1390 در مرحله جوانه­دهی و رشد و نمو جوانه­های کل به طور معنی­داری بیشتر از سایر مراحل رشدی بود. جمعیت لاروها در سال 1389 در مرحله گل­دهی و در سال 1390 در مرحله رشد و نمو جوانه­ها و گل­دهی بیشتر از سایر مراحل رشدی بود. اوج جمعیت شفیره­ها و حشرات کامل تازه ظاهر شده به ترتیب در اوایل و اواخر رسیدگی طبق­های گل مشاهده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سرخرطومی L. affinis به طور اختصاصی آفت علف هرز E. aucheri است. بنابراین، این سرخرطومی می ­تواند به عنوان عامل بیوکنترل در مدیریت تلفیقی این علف هرز در منطقه کرمان مفید باشد.

فهرست مطالب

1-1- مقدمه   2

Dejean, 1821 در رده­بندی جانوری   4

1-3- ریخت شناسی سرخرطومی‌های خانواده (Curculionidae)   4

1-4- سرخرطومی­های زیرخانواده Lixinae  6

1-4-1- ویژگی‌های ریخت شناسی سرخرطومی­های زیرخانواده Lixinae  7

در مناطق مختلف ایران و جهان   9

Dejean, 1821   16

  17

در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز   18

در تولید مان   20

با سایر عوامل بیوکنترل در کنترل علف­های هرز   22

  23

  24

1-13-اهداف و ضرورت تحقیق   25

  27

2-2- تعیین درصد فراوانی گونه‌های لارینوس و شاخص تنوع گونه­ای   30

33

  38

2-6- تجزیه آماری   39

از مراتع و مزارع استان کرمان   41

در منطقه کرمان   41

3-3- توصیف مختصر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و پراکنش گونه‌های جمع‌آوری شده   42

روی گیاهان میزبان مختلف   52

در مراحل مختلف رشدی گیاهان میزبان   56

روی شش گونه گیاه میزبان   60

روی شش گونه گیاه میزبان   60

در بین گیاهان میزبان   61

در منطقه کرمان   63

67

  70

در منطقه کرمان   71

روی گیاهان میزبان مختلف   72

در منطقه کرمان   77

80

5-

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- سر از نمای پهلویی در سرخرطومی­ها ……………………………………………………………………………. 5
شکل 1-2- ساق و پنجه پا در سرخرطومی­ها …………………………………………………………………………………. 6
شکل 1-3- شکل­های مختلف ناخن­های پنجه در سرخرطومی­ها …………………………………………………………….. 6
شکل 1-4- شکم در سرخرطومی­ها …………………………………………………………………………………………… 6
شکل 1-5- ناخن پنجه­پا در زیر­خانواده Lixinae ……………………………………………………………………………. 7
شکل 1-6- خرطوم در زیر­خانواده Lixinae ………………………………………………………………………………… 7
شکل 1-7- شیارشاخکی در قبیله Cleonini ………………………………………………………………………………… 8
شکل 1-8- شیارشاخکی در قبیله Lixini ……………………………………………………………………………………. 8
شکل 1-9- جنس Larinus با بدن تخم مرغی شکل ………………………………………………………………………… 9
شکل 1-10- جنس Lixus با بدن کشیده و سیلندری …………………………………………………………………………. 9
شکل 2-1- نقشه استان کرمان ……………………………………………………………………………………………….. 29
شکل 2-2- تصاویری از رویشگاههای گیاهان میزبان ……………………………………………………………………….. 30
شکل2 -3- شکم در جنس ماده سرخرطومی Larinus affinis …………………………………………………………… 30
شکل 2-4- شکم در جنس نر سرخرطومی Larinus affinis …………………………………………………………….. 30
شکل 2-5- ظروف پرورش تخم­های سرخرطومی L. affinis …………………………………………………………….. 35
شکل 2-6- ذربین X30 برای مشاهده دقیق تخم­ها …………………………………………………………………………. 35
شکل 2-7- قفس لیوانی، جهت بررسی چرخه زیستی سرخرطومی L. affinis ……………………………………………. 36
شکل 2-8- ظرف پرورش لارو سرخرطومی L. affinis …………………………………………………………………… 37
شکل 2-9- ظرف پرورش شفیره سرخرطومی L. affinis …………………………………………………………………. 37
شکل 2-10- قفس لیوانی، جهت بررسی تخم­گذاری سرخرطومی L. affinis …………………………………………….. 38
شکل 2-11- جدا کردن قفس لیوانی و انتقال دادن آن روی طبق­های گل سالم ……………………………………………… 38
شکل 2-12- قرار دادن طبق­های گل تخم­گذاری شده درون کیسه­ی پلاستیکی …………………………………………….. 38
شکل 2-13- ظرف پرورش پارازیتوئیدها ……………………………………………………………………………………. 38
شکل 2-14- قراردادن پارازیتوئیدهای درون الکل 75درصد جهت شناسایی ………………………………………………… 38
شکل 3-1- حشره کامل جوان L. nidificans …………………………………………………………………………….. 43
شکل 3-2- حشرات کامل مسن L. nidificans …………………………………………………………………………… 43
شکل 3-3- گیاه میزبان سرخرطومی L. nidificans ………………………………………………………………………. 44
شکل 3-4- حشره کامل جوان سرخرطومی L. onopordi ………………………………………………………………… 45
شکل 3-5- حشره کامل مسن L. onopordi ………………………………………………………………………………. 45
شکل 3-6- حشره کامل جوان سرخرطومی L. affinis ……………………………………………………………………. 46
شکل 3-7- حشره کامل L. affinis از نمای پهلویی ……………………………………………………………………….. 46
شکل 3-8- گیاه میزبان سرخرطومی L. affinis ……………………………………………………………………………. 47
شکل 3-9- حشره کامل جوان L. grisescens روی گیاه میزبان ………………………………………………………….. 47
شکل 3-10- نمای پشتی از خرطوم L. grisescens ………………………………………………………………………. 47
شکل 3-11- خارهای انتهای ساق پا در سرخرطومی L. grisescens …………………………………………………….. 47
شکل 3-12- گیاه میزبان سرخرطومی L. grisescens …………………………………………………………………….. 48
شکل 3-13- حشره کامل Larinus sp. …………………………………………………………………………………… 49
شکل 3-14- سطح شکمی بدن در سرخرطومی Larinus sp. …………………………………………………………….. 50
شکل 3-15- خارهای روی ساق پا در سرخرطومی Larinus sp.. ……………………………………………………….. 50
شکل 3-16- شاخک و شیار شاخکی در سرخرطومی Larinus sp.. ……………………………………………………… 50
شکل 3-17- گیاه میزبان سرخرطومی Larinus sp. ………………………………………………………………………. 51
شکل 3-18- سطح پشتی بدن در سرخرطومی L. liliputanus …………………………………………………………… 51
شکل 3-19- حشرات­کامل سرخرطومی L. syriacus از نمای پشتی ……………………………………………………… 51
شکل 3-20- حشره­کامل L. syriacus از نمای شکمی ……………………………………………………………………. 51
شکل 3-21- گیاه میزبان سرخرطومی L. syriacus ……………………………………………………………………….. 52
شکل 3-22- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان E. aucheri. …………………….. 54
شکل 3-23- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان E. lalesarensis ……………….. 54
شکل 3-24- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان E. longipenicillatus …………. 54
شکل 3-25- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان C. stocksii ……………………… 55
شکل 3-26- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان C. oxyachantha ………………. 55
شکل 3-27- درصد فراوانی گونه­های سرخرطومی جنس Larinus روی گیاه میزبان O. leptolepis …………………… 55
شکل 3-28- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. aucheri در سال 1389 ……………………………………. 56
شکل 3-29- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. aucheri در سال1390 …………………………………….. 56
شکل 3-30- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. lalesarensis در سال 1389 ………………………………. 57
شکل 3-31- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. lalesarensis در سال 1390 ………………………………. 57
شکل 3-32- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال 1389 ……………………….. 57
شکل 3-33- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه E. longipenicillatus در سال1390 ………………………… 57
شکل 3-34- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Cousinia stocksii در سال 1389 …………………………… 58
شکل 3-35- شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Cousinia stocksii در سال1390 ……………………………. 58
شکل 3-36- – شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Carthamus oxyachantha در سال 1389 ………………. 58
شکل 3-37- – شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Carthamus oxyachantha در سال 1390 ………………. 58
شکل 3-38- – شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Onopordun leptolepis در سال 1389 ………………….. 59
شکل 3-39- – شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی گیاه Onopordun leptolepis در سال 1390 ………………….. 59
شکل 3-40- حشره­کامل جوان و مسن سرخرطومی L. affinis …………………………………………………………… 65
شکل 3-41- استقرار حشره­کامل خارج شده از پناهگاه زمستانی روی بوته­های گیاه میزبان ………………………………… 66
شکل 3-42- حشره­کامل در حال تغذیه از گیاه میزبان ………………………………………………………………………. 66
شکل 3-43- جفت­گیری حشرات­کامل روی گیاه میزبان ……………………………………………………………………. 66
شکل 3-44- حشره ماده در حال سوراخ کردن جوانه طبق گل جهت تخم گذاری …………………………………………. 66
شکل 3-45- تخم­گذاری حشره ماده روی جوانه طبق گل ………………………………………………………………….. 66
شکل 3-46- محل تخم­گذاری و پوشش ترشحات سیاه رنگ روی تخم ……………………………………………………. 66
شکل 3-47- تخم ……………………………………………………………………………………………………………. 67
شکل 3-48- لارو سن اول ………………………………………………………………………………………………….. 67
شکل 3-49- لارو سن آخر ………………………………………………………………………………………………….. 67
شکل 3-50- اوایل مرحله شفیرگی ………………………………………………………………………………………….. 67
شکل 3-51- اواخر مرحله شفیرگی …………………………………………………………………………………………. 67
شکل 3-52- خروج حشره­کامل نسل جدید از درون طبق گل ………………………………………………………………. 67
شکل 3-53- مورچه در حال شکار تخم …………………………………………………………………………………….. 70

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- مقایسه میانگین شاخص تنوع شانون روی شش گیاه میزبان در دو سال 1389 و 1390 ……………………………. 60
جدول 3-2- مقایسه میانگین شاخص یکنواختی شانون روی شش گیاه میزبان در دو سال 1389 و 1390 ………………………. 61
جدول 3-3- شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا-هورن برای گونه­های Larinus در بین گیاهان میزبان در سال 1389 …….. 62
جدول 3-4- شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا-هورن برای گونه­های Larinus در بین گیاهان میزبان در سال 1389 ……. 63
جدول 3-5- مقایسه (±SE) برخی از پارامترهای زیستی سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri در دو سال 1389 و 1390 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول 3-6- مقایسه میانگین (±SE) طول دوره­ی نشو و نمای مراحل نابالغ سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri در دو سال 1389 و 1390 …………………………………………………………………………………………….. 65
جدول 3-7- مقایسه میانگین (±SE) تراکم سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri. …………………………. 68
جدول 3-8- مقایسه میانگین (±SE) تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سرخرطومی L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان E. aucheri در دو سال مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….. 69
جدول 3-9- درصد آلودگی طبق­های گل گیاه میزبان E. aucheri توسط سرخرطومی L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه میزبان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه

گیاهان متعلق به تیره آفتاب‌گردان‌ها[1]، دارای گونه‌های متنوعی هستند که تعدادی از آن­هابه عنوان علف‌های هرز مزارع و مراتع، تعدادی به عنوان گیاهان دارویی و تعدادی نیز جزو محصولات زراعی هستند (نصیرزاده و همکاران، 1384). یکی از جنس­های مهم این تیره که به عنوان علف هرز مطرح
می­باشد، جنس Onopordun یا خارپنبه است که حدود 50 گونه از گیاهان این تیره را دربرمی­گیرد (برایس و همکاران[2]، 1990). گونه‌های جنسOnopordun  و Centaurea (سوبحین و فورناصری[3]، 1994) فقط توسط بذر تکثیر می­یابند. از جنس Centaurea گونه Centaurea solstitialis L. یا گل ستاره­ای زرد از علف­های هرز مهم در مزارع و مراتع می‌باشد (گروپ و همکاران[4]، 1990؛ شلی و همکاران[5]، 1998؛ دی توماسو[6]، 2005). گونه‌های مختلف علف‌های هرز از جنس Onopordun مثل خارپنبه اغلب در اراضی بایر، حاشیه نهرها و رودخانه‌ها، کنار جاده‌ها، مراتع، چراگاه‌ها و اراضی کشاورزی مختلف به ویژه مزارع غلات می‌رویند (دوی[7]، 1991). رشد این علف‌های هرز در مراتع سبب کاهش تولید علوفه در این اراضی شده و نیز بهره‌برداری از آنها را جهت پرورش دام محدود می‌کند. تراکم زیاد علف‌های هرز خاردار در مراتع مانند یک سد طبیعی مانع از جابجایی احشام شده و دسترسی آنها به منابع غذایی جدید و آب را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین کشاورزان به دلیل خاردار بودن برگ و ساقه‌های این گیاهان با مشکلات زیادی در کشاورزی و دامپروری مواجه می‌شوند (سیندل[8]، 1991).

جنس‌های دیگری از گیاهان تیره Asteraceae مانندEchinops  دارای گونه‌هایی هستند که به عنوان گیاه دارویی مطرح بوده و در درمان بسیاری از بیماری‌های تنفسی و تشنج‌ها کاربرد دارند (زرگری، 1370).

برخی از گونه­های این جنس به عنوان گیاه تزئینی در باغبانی نیز کاربرد دارند اما، بیشتر به جنبه‌های دارویی آنها توجه می‌شود (دالیا و همکاران[9]، 2006).

به طور کلی علف‌های هرز گیاهان ناخواسته و نامطلوبی هستند که با رقابت در بهره‌برداری انسان از منابع آب و خاک تاثیر منفی روی رفاه و آسایش انسان می‌گذارند. اگرچه علف‌کش‌ها نقش مهم و موثری در کاهش تراکم علف‌های هرز و جلوگیری از خسارت آنها در کشاورزی و مرتعداری دارند، با این حال کاربرد علف‌کش‌ها نگرانی‌ها در مورد ایمن بودن مواد غذایی تولید شده و آلودگی محیط زیست را افزایش داده است و همچنین سبب شده است که کارشناسان کنترل علف‌های هرز به کاربرد روش‌های جایگزین برای کنترل علف‌های هرز روی آورند. به عنوان مثال علف‌هرزC. solstitialis  با تراکم بالا در چراگاه‌ها و مراتع، تاکستان‌ها و سایر زیستگاه‌ها بخصوص در غرب ایالت متحده آمریکا مشاهده می‌شود؛ به طوری‌که در کالیفرنیا سطح آلودگی به این علف هرز از 48/0 میلیون هکتار در سال 1958 به 2/3 میلیون هکتار در سال 1985 رسید (مدوکس و همکاران[10]، 1985). از آنجا که کنترل شیمیایی در سطوح وسیع باعث آلودگی محیط زیست می‌شود، لذا برای کنترل این علف هرز در سطح وسیع از عوامل بیوکنترل استفاده می‌شود (سوبحین و فورناصری، 1994). با توجه به اینکه این علف هرز فقط توسط بذر تکثیر می‌شود، لذا حشرات بذرخوار از عوامل بیوکنترل مطلوب این علف هرز هستند (سوبحین و فورناصری، 1994).

استفاده از عوامل بیوکنترل برای کنترل علف‌های هرز به عنوان یک روش جایگزین و مطلوب در مدیریت علف‌های هرز نقش بسیار مهمی دارد. حشرات تک‌خواری[11] که از گونه‌های خاصی از علف‌های هرز به عنوان منبع غذایی تغذیه می‌کنند جزو عوامل بیوکنترل مناسب برای کنترل علف‌های هرز محسوب می‌شوند. شدت تاثیر عوامل بیوکنترل روی علف­های هرز به شرایط اقلیمی منطقه، زادآوری، اندازه و نحوه‌ی تغذیه حشره بستگی دارد (راوو[12]، 2000). گونه­های سرخرطومی‌ متعلق به جنس Larinus Dejean, 1821 در کنترل اغلب علف‌های هرز تیره Asteraceae نقش مهمی دارند (زولفر[13] و همکاران، 1971 و کومبس[14] و همکاران، 2004). این سرخرطومی‌ها با تغذیه از بذر علف‌های هرز متعلق به جنسOnopordun  باعث کنترل آنها می‌شوند (کریم­پور، 1387). این سرخرطومی‌ها از نواحی شرقی حوضه‌ی مدیترانه تا نواحی مرکزی آسیا انتشار دارند (کریم­پور، 1387). تعدادی از گونه‌های این سرخرطومی روی گونه‌های جنسEchinops  فعالیت تغذیه‌ای داشته و باعث تولید مان[15] روی آنها می‌شوند (نصیرزاده و همکاران، 1384). مان­ها فرآورده‌های دارویی هستند که در اثر فعالیت این سرخرطومی‌ها روی ساقه گیاه میزبان تولید می‌شوند و از روزگاران قدیم استفاده دارویی دارند (نصیرزاده و همکاران، 1384).

از آنجا که اکثر گونه­های سرخرطومی‌ جنس Larinus در کنترل علف‌های هرز و نیز تولید مان (به عنوان فرآورده دارویی) نقش دارند، لذا این تحقیق با هدف شناسایی گونه‌های سرخرطومی جنسLarinus  و مطالعه‌ی برخی از ویژگی‌های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان انجام گرفت.

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***