دانلود پایان نامه

داخلي صاحب کار به دست ميآيد. آنان شايستگي و صلاحيت افراد تهيه‌کننده‌ي شواهد را يکي از عوامل مؤثر بر قابليت اعتماد شواهد گردآوريشده، بيان کردند.
نتايج يافته‌هاي هونگ و‌ هان57 (1995) نشان مي‌دهد که با افرايش مهارت حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل مي‌توانند اتکاي بيشتري به ايشان داشته باشند، در واقع به واسطه وجود اين ويژگي‌ها حجم و زمان انجام حسابرسي مستقل کاهش‌يافته و در نتيجه هزينه انجام حسابرسي نيز براي صاحب کار کاهش مي‌يابد. فلکس و همکاران 58 (2001) در تحقيق خود براي تعيين اثر مشارکت حسابرسي داخلي در حقالزحمهي حسابرسي مستقل، در بخش دوم تحقيق خود عواملي را که مشارکت حسابرسي داخلي را در حسابرسي صورت‌هاي مالي بسط و گسترش ميداد، بررسي کردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد که اتکا بر کار حسابرسان داخلي به ترتيب توسط کيفيت کار انجام‌شده، سطح خطر ذاتي، در دسترس بودن حسابرسان داخلي و ميزان هماهنگي بين حسابرسان مستقل و داخلي تحت تأثير قرار ميگيرد.
کريشنامورتي59 (2002) در مطالعهي خود به اين نتيجه رسيد که رابطهي معناداري بين عوامل صلاحيت حرفه‌اي، بيطرفي، کيفيت کار انجامشده و ارزيابي عملکرد حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل وجود دارد.
توايجري، بريرلي و ويليام60 (2004) به بررسي روابط ميان حسابرسان داخلي و مستقل شرکت‌هاي سهامي عربستان سعودي پرداخته و بيان مي‌کنند که وجود صلاحيت حرفه‌اي وتجربه بر ميزان ارتباط حسابرسان مستقل و داخلي و همچنين سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي تأثيرگذار است، اما حسابرسان داخلي شرکت‌هاي سهامي عربستان سعودي از مهارت و استقلال حرفه‌اي کافي برخوردار نيستند.
فادزيل ‌هارون و جانتان61 (2005) به بررسي تأثير حسابرسي داخلي بر تقويت کنترل‌هاي داخلي مي‌پردازند. ايشان بيان مي‌دارند که مديريت واحد حسابرسي داخلي، توانايي‌هاي حرفه‌اي و بي‌طرفي حسابرسان داخلي بر توانايي سيستم کنترل داخلي در امر پايش گري شرکت تأثير قابل‌ملاحظه‌اي دارد و مراحلي از حسابرسي که با ارزيابي سيستم کنترل داخلي انجام مي‌شود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين موضوع خود سبب تغيير مخاطرات ناشي از کار حسابرسي مي‌گردد. در نهايت نيز ايشان بيان مي‌دارند که گزارش حسابرس مستقل به شدت متأثر از اعمال مختلف سيستم کنترل داخلي و از همه مهم‌تر واحد حسابرسي داخلي مي‌باشد. همچنين از نظر ايشان اگرچه تکامل حرفه حسابرسي داخلي و تغييرات ايجادشده در آن در يک صد سال گذشته به کندي رخ داده است، اما توسعه و به‌کارگيري واحد حسابرسي داخلي به صورت شتاب آميز تري رواج يافته است و ميزان تأثير واحد حسابرسي داخلي بر بهبود کنترل‌هاي داخلي رو به فزوني گذاشته است.
حسين، ماسري و ‌هانسن62 (2008) بيش از هفتاد عامل تأثيرگذار بر کيفيت اسناد و مدارک مورد بررسي توسط حسابرس را بر مي‌شمرد و بيان مي‌دارد که حسابرسي داخلي بر چندين عامل کيفيت بخش به اسناد و مدارک تهيه‌شده توسط صاحب کار تأثيرگذار است.
تحقيقات ديگري نيز در مورد برخي از عوامل مؤثر در اتکاي حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلي انجام گرفته است.
ميرت63 (2011) يک نظرخواهي بر پايه پرسشنامه درموردحسابرسي داخلي از نظرات حسابرسي مستقل انجام داد، وي پنج عامل استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي، صلاحيت حسابرس داخلي، عملکرد کاري حسابرس داخلي، اثربخشي حسابرسي داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار را به عنوان عواملي که مي‌تواند بر کيفيت حسابرسي داخلي اثر داشته باشد را مورد آزمون قرار دادوبه اين نتيجه رسيد که اين متغيرها مي تواند باعث افزايش کيفيت حسابرسي داخلي و در نتيجه اتکاي حسابرس مستقل بر کارانجام شده توسط حسابرسي داخلي شود.
انجمن حسابرسان داخلي امريکا، در سال 2011 مجموعه استانداردهاي مربوطه به حسابرسي داخلي را به دو بخش استانداردهاي عمومي و استانداردهاي عملكرد تقسيم‌بندي کرده است استانداردهاي عمومي شامل:
هدف، اختيار و مسئوليت
استقلال و بي‌طرفي
کارآزمودگي و دقت حرفه‌اي
برنامه بهبود و اطمينان دهي در مورد كيفيت
2-5 خلاصه فصل
اين فصل از پژوهش به ادبيات و پيشينه تحقيق مربوط بوده و در آن به مطالب همچون تعاريف حسابرسي،حسابرس و حسابرس مستقل اشاره شد و حسابرس مستقل به عنوان شخصي معرفي شد که مطالعاتي را در مورد چگونگي جريان امور واحد تجاري و همچنين ارزيابي مستقل نسبت به نتايج مالي عمليات و فعاليت‌هاي دستگاه و بالأخره کنترل‌هاي داخلي برقرارشده انجام مي‌دهد. در ادامه نقش‌هاي مختلف حسابرس در اقتصاد و اجتماع مطرح شد و نقش اعتبار دهي حسابرس به عنوان اساسي‌ترين نقش حسابرس معرفي شد. همچنين به تشريح حسابرسي داخلي پرداخته شد وآن را يک فعاليت اطمينان‌بخش و مشاوره‌اي مستقل وبي طرف معرفي کرديم که باهدف ارزش افزايي و بهبود عمليات سازمان انجام مي شود و با توجه به نقش که در ارزيابي کيفيت کنترل‌هاي داخلي و در نهايت حاکميت شرکتي دارد مورد توجه خاص حسابرسان مستقل مي‌باشد. حسابرسان مستقل به صورت کلي در دو زمينه اتکا بر حسابرسان داخلي صاحب کار را مورد توجه قرارمي دهند اول، مشاركت حسابرسان داخلي در ارزيابي کنترل‌هاي داخلي حسابداري سيستم صاحب کار و دوم، عملكرد حسابرسان داخلي در روش‌هاي حسابرسي مهم تحت نظارت و بررسي دوباره توسط حسابرسان مستقل. در بخش پاياني اين فصل به پيشينه تحقيق مرتبط با موضوع پيش رو اشاره شد و تحقيقاتي را که تا حدي با مو
ضوع اين تحقيق نزديک و در ارتباط بودند بيان گرديدند

فصل سوم
مواد و روش ها

3-1 مقدمه
فصل قبل به بيان مباني نظري و پيشينه اختصاص داشت. موضوع اين فصل تشريح روش اجراي پژوهش است. در اين فصل جامعه و نمونه آماري، قلمرو پژوهش، روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها، فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، مقياس اندازه‌گيري و آزمون‌هاي لازم براي انجام آزمون فرضيه هاو… مورد بحث قرار مي‌گيرد. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهش گر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را سريع تر و دقيق تر در دستيابي به پاسخ‌هايي براي پرسش‌هاي پژوهش مورد نظر کمک نمايد.
يکي از مهم‌ترين مراحل انجام هر تحقيق، روش انجام کار تحقيق است. پايه‌ي هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي مبتني بر روش‌شناختي است که در آن علم به کار مي رود. از اصطلاح روش تحقيق معاني خاص و متمايزي را مي‌توان از متون علمي استخراج نمود. اين استنباط‌ها گاه داراي هم پوشاني ها و وابستگي‌هايي هستند و در مواردي هم روش تحقيق و نوع تحقيق مترادف در نظر گرفته مي‌شوند. بنابراين هر محققي لازم است در انجام تحقيق خود، شيوه‌ي مناسبي را انتخاب و به خوبي آن را اجرا نمايد. يافته‌هاي چنين تحقيقي از قابليت اتکا و مفيد بودن برخوردار خواهد بود و مي‌توان از نتايج آن براي تصميم‌گيري استفاده کرد (نمازي، 1379). با اين مقدمه در اين فصل به اختصار روش تحقيق حاضر ارائه مي شود.
3-2 روش تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق، آگاهي از عوامل مؤثر برافزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسي داخلي است. تحقيق حاضر از لحاظ طبقه‌بندي تحقيق بر حسب روش از نوع توصيفي است. در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌شود. تحقيقات توصيفي هم جنبه کاربردي دارند و هم جنبه مبنايي که در بعد کاربردي از نتايج اين تحقيقات در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و همچنين برنامه‌ريزي‌ها استفاده مي‌شود. به طور کلي تحقيقات توصيفي را مي‌توان به چهار گروه تقسيم کرد که عبارت‌اند از: زمينه‌يابي (پيمايشي)، موردي، تحليل محتوا و قوم نگاري.
تحقيق حاضر از ميان انواع تحقيق‌هاي توصيفي پيمايشي است، تحقيق پيمايشي به عنوان شاخه‌اي از تحقيقات توصيفي، يک روش جمع‌آوري داده‌هاست که در آن از يک گروه خاصي از افراد خواسته مي‌شود تا به تعدادي سؤال‌هاي خاص پاسخ دهند.
3-2-1 روش و ابزار گردآوري داده‌ها
گردآوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحله گردآوري داده‌ها آغاز فرآيندي است که طي آن پژوهشگر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و سپس به خلاصه‌سازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و تجزيه و تحليل آن‌ها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين‌شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت نتيجه‌گيري مي‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به کمک آن‌ها مي‌يابد. به عبارت ديگر پژوهش گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري‌شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند (حافظ نيا، 1385).
در پژوهش پيش رو براي تدوين مباني نظري تحقيق از روش کتابخانه‌اي و براي مطالعه‌ي ادبيات موضوع و بررسي پيشينه‌ي تحقيق، از كتب، مجلات، پايان‌نامه‌هاي تحصيلي داخلي و مقالات داخلي و خارجي از طريق اينترنت، استفاده شده است. از آنجا که رايج‌ترين ابزار مورد استفاده در تحقيق زمينه‌يابي، پرسشنامه و مصاحبه است. در تحقيق حاضر نيز براي جمع‌آوري داده‌هاي بر مبناي فرضيه‌هاي تحقيق و نتيجه‌گيري نهايي از پرسشنامه‌اي شامل 32 گزاره تهيه و استفاده شده است. بعد از گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه آن‌ها را براي پردازش به EXCEL انتقال مي‌دهيم و براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ازنرم افزار SPSS استفاده مي شود.
3-2-2 جامعه و نمونه آماري
اطلاعات آماري، از يك جامعه آماري حاصل مي شود. جامعه مجموعه‌اي از عناصر مورد نظر است كه حداقل يك صفت مشترك (صفت مشخصه) داشته باشند. صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايزکننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. جامعه آماري به دو نوع تقسيم مي شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادير از تعداد محدود و ثابتي تشکيل شود و پايان‌پذير باشد آن را محدود و در غير اين صورت، وقتي که جامعه از يک رديف بي‌انتهاي مقادير تشکيل شده باشد، آن را نامحدود گويند (عادل آذر و مؤمني،1384).
از آنجاي که هدف تحقيق حاضر، آگاهي از عوامل مؤثر بر اتکاي بيشتر حسابرسي مستقل برکار حسابرسي داخلي ازمنظرحسابرس مستقل است، لذا بر اين اساس جامعه‌ي آماري در اين تحقيق حسابداران رسمي عضو جامعه‌ي حسابداران رسمي ايران مي‌باشد. از دلايل ديگر انتخاب اين جامعهي آماري اين است که اولاً حسابداران رسمي چه در سازمان حسابرسي و چه در مؤسسات حسابرسي به دليل سمتي که دارند، مسئوليت نهايي برنامهريزي حسابرسي و تعيين چارچوب آن را بر عهده‌دارند. لذا مشارکت و همکاري با حسابرسان داخلي براي استفاده از خدمات آنان تا حد زيادي به نظر و برنامهريزي اين افراد بستگي دارد. ثانياً اين که جامعهي آماري اغلب تحقيقات مشابه که در بخش ادبيات و پيشينهي تحقي
ق حاضر، از آن‌ها استفاده شده است. جامعه حسابداران رسمي ايران شامل حسابداران رسمي شاغل،حسابداران رسمي عضو سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي شريك در موسسه عضو جامعه مي‌باشند بر همين اساس جهت انتخاب نمونه‌هايي با عناصر کافي از هر طبقه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده استفاده شده است.
3-2-2-1 حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه باتوجه به اينکه حجم جامعه براي محقق نامعلوم است از فرمول کوکران که يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است استفاده شده است:

در اين فرمول مهم‌ترين پارامتري که نياز به برآورد دارد S² است که همان واريانس نمونه اوليه است. براي برآورد S²نمونه‌اي مقدماتي متشکل از 15 حسابدار رسمي از جامعه که به صورت تصادفي انتخاب‌شده بودند، صورت گرفت که مقدار آن 075/0 برآورد شد. همچنين در فرمول حجم نمونه مقدار يک مقدار ثابت است که به فاصله اطمينان و سطح خطا (?) بستگي دارد. معمولاً سطح خطا 5% در نظر مي‌گيرند مقدار d نيز براساس همان سطح خطا يا برابر 5% در نظر گرفته مي شود. در تحقيق حاضر، با استفاده از فرمول مذکور حجم نمونهي نهايي به تعداد 115نفر انتخاب شد.
جدول 1-3، توزيع نمونه بين جامعهي آماري
رديف
گروههاي عضو جامعهي حسابداران رسمي
تعداد جامعه
درصد
تعداد نمونه
درصد
1
2
3
حسابداران شريک در 256 مؤسسهي عضو جامعه
حسابداران شاغل در سازمان حسابرسي
حسابداران شاغل انفرادي
932
228
128
72
17
11
83
20
12
67
20
13
جمع
1288
100
115
100

3-2-3 طراحي پرسشنامه و استفاده از طيف ليکرت64
جهت طراحي قسمت تخصصي پرسشنامه تحقيق ابتدا پرسشنامه‌هاي ساير محققين داخلي و خارجي در مورد موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و سپس براساس کار تحقيق قبلي خصوصاً ميرت (2011) که يک نظرخواهي بر پايه پرسشنامه درموردحسابرسي داخلي از نظرات حسابرسي مستقل انجام داد است موضوع تحقيق به شش مؤلفه تجزيه شد که اين مؤلفه‌ها شامل سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسان داخلي، استقلال و بي‌طرفي حسابرس داخلي، صلاحيت حسابرس داخلي، عملکرد کاري حسابرس داخلي، اثربخشي حسابرسي داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار مي‌باشد. هر يک از مؤلفه‌ها يک فرضيه از تحقيق را مي‌سازد. در مرحله بعد براي هر يک از مؤلفه‌ها آيتم‌ها وگويه هايي طراحي شد که در مجموع 30 گويه براي شش مؤلفه شناسايي‌شده طراحي گرديد. براي اندازه‌گيري هر يک ازگويه ها از طيف 5 قسمتي ليکرت استفاده شده است اين طيف از پنج قسمت مساوى تشکيل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقيق تعدادى گويه در اختيار پاسخگو قرار مى‌دهد تا گرايش خود را درباره آن مشخص نمايد. طيف از گرايش بسيارکم تا گرايش بسيار زياد کشيده مى‌شود. مطابق شکل زير در پرسشنامه گويه هايي مطرح شده است که براي هرگويه پنج انتخاب وجود دارد.

بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد
پرسشنامه طراحي‌شده براي جمع‌آوري نظرات پيرامون موضوع تحقيق به شرح ذيل است:
الف – طراحي قسمت مشخصات فردي
اين بخش شامل دو پرسش در مورد ميزان تحصيلات و تجربه حرفه‌اي پاسخ دهنگان مي‌باشد.
ب – طراحي قسمت تخصصي
اين قسمت شامل سوالاتي پيرامون اهميت هر يک از عوامل موثر شناسايي‌شده بوده است.
پرسشنامه تحقيق حاضر به سه روش طراحي و به کار گرفته شده است:
1. طراحي به صورت فايل pdf، که براي اخذ جواب از پرسشنامه پرينت و به صورت حضوري در اختيار جواب دهندگان قرارگرفته است.
2.


دیدگاهتان را بنویسید