دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : تاثیر دوره های نوری و جیره­های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

تاثیر دوره های نوری و جیره­های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

 

اساتید راهنما

دکتر امیدوار فرهادیان

دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

 

 

 

1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنتن­منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula به دلیل داشتن دامنه تحمل گسترده به دمای آب و رژیم های نوری به علاوه پرورش آن با بهره گرفتن از گونه های مختلف جلبک های میکروسکوپی پتانسیل خوبی جهت کشت انبوه و استفاده به عنوان غذای زنده برای لاروهای ماهی دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر ترکیبی رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف روی رشد، تولید، هم­آوری و ترکیب اسیدهای چرب در C. quadrangula انجام­شد. سه آزمایش جداگانه تحت شرایط آزمایشگاهی انجام­گرفت. در آزمایش اول، اثر چهار رژیم نوری شامل D4:L4 (4 ساعت نور: 4 ساعت تاریکی)، D6:L6، D8:L8 و D12:L12، و دو جیره تک جلبکی Senedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بر روی رشد و تولید C. quadrangula در یک طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار انجام­شد. در دومین آزمایش، تیمارهای مشابه (همان طور که برای آزمایش اول شرح داده­شد) در سطوح انفرادی برای اندازه ­گیری هم­آوری مورد آزمایش قرارگرفت. در آزمایش سوم، C. quadrangula با بهره گرفتن از بهترین رژیم­های نوری شامل D6:L6 و D12:L12 که از نتایج آزمایش اول و دوم بدست آمد، و جیره­های جلبکی S. quadricauda و C. vulgaris کشت انبوه داده­شد. نتایج نشان­داد تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت دارای تفاوت معنی­داری بین تیمارهای مختلف آزمایش هستند (p<0.05). بالاترین میانگین تراکم جمعیت C. quadrangula تغذیه­شده با S. quadricauda ­9/50±1000 (میانگین ±خطای استاندارد)، 3/57±4/571، 3/62±5/690 و 7/58±1000 فرد در لیتر به­ترتیب در تیمارهای D4:L4، D6:L6، D8:L8 و D12:L12 بود، در حالی­که در همین تیمارهای نوری با بهره گرفتن از C. vulgaris به­ترتیب 0/46±9/1642، 2/72±9/2261، 0/75±8/1023 و 3/80±1/2619 فرد در لیتر در دوره آزمایش بدست­آمد. علاوه­بر این، میانگین رشد ویژه بدست­آمده در تیمارهای مختلف گستره­ای بین 04/0 تا 11/0 در روز داشت. بالاترین میانگین طول (3/59±3/833 میکرومتر)، عرض (8/28±3/553 میکرومتر)، و وزن (1/1±8/6 میکروگرم) بالغین C. quadrangula، در رژیم نوری D4:L4 و تغذیه­شده با جیره C. vulgaris  بدست آمد. بیشینه هم­آوری (3 فرد بر ماده) در تیمار نوری D6:L6 زمانی­که با جلبک S. quadricauda  تغذیه­شد بدست­آمد. کشت انبوه C. quadrangula در رژیم­های نوری D6:L6 و D12:L12 به­ترتیب، 72/79±7/2466 و 5/74±2350 فر در لیتر در تغذیه با جلبک S. quadricauda و 7/46±3/1483 و 1/46±7/1666 فرد در لیتر در تغذیه با جلبک C. vulgaris تولید کرد. نتایج نشان­داد ترکیب اسید چرب تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی به­­­طور معنی­داری تغییر یافت (p<0.05). SAFA (اسیدهای چرب سیر شده)، MUFA (اسیدهای چرب تک غیر اشباعی) و PUFA (اسیدهای چرب چند غیر اشباعی) C. quadrangula در رژیم نوری D6:L6 به­ترتیب، 5/1±5/28%، 0/1±6/29% و 6/1±1/34% از اسیدچرب کل در تغذیه با S. quadricauda و 1/2±5/36%، 2/1±1/33% و 9/1±5/27% در تغذیه با C. vulgaris بود. میزان اسید چرب در رژیم نوری D12:L12 به ترتیب، 9/1±2/%35، 9/0±2/26% و 9/1±4/28% از اسیدچرب کل، در هنگام تغذیه­ با S. quadricauda و 6/1±6/30%، 1/1±1/30% و 3/2±4/33% در تغذیه با C. vulgaris بود. بالاترین درصد SAFA در 16:0 Cبدست آمد که برابر 1/22% در رژیم نوری D12:L12 تغذیه­شده با S. quadricauda بود در حالی­که بالاترین درصد MUFA در 9-n1: 18C، 9/14% و در 7-n1: 18C  برابر با 0/9% در تیمار نوری D6:L6 به­ترتیب در هنگام تغذیه با C. vulgaris و S. quadricauda بدست­آمد. در PUFA بالاترین دامنه میانگین در 6-n2: 18C (2/20-8/9%) و 3-n3: 18C (0/16-9/6%) در ترکیبات مختلفی از رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مشاهده­شد. بر اساس نتایج بدست­آمده از رشد و تولید، و ترکیب اسید چرب ، این تحقیق نشان­می­دهد که C. quadrangula توانایی کشت روی رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف را داراست، اما شرایط کشت در تیمارهای نوری D12:L12 و D6:L6 کارایی بهتری را نشان­می­دهد.

کلمات کلیدی: رژیم­های نوری، Ceriodaphnia quadrangular­، جلبک­های میکروسکوپی، ترکیب اسید چرب، تولید، رشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فهرست مطالب هشت

فهرست اشکال یازده

فهرست جداول سیزده

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

مقدمه 2

فصل دوم: کلیات

غذاهای زنده 5

2-2- Cladocera (آنتن منشعب­ها) 6

2-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتن منشعب­ها 6

2-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) 7

2-3-1- چرخه زندگی 8

2-3-2- تولیدمثل 8

2-3-3- تخم نهان زی 9

2-3-4- ارزش غذایی 11

2-3-5- تراکم جمعیت 11

(Dana, 1853) 12

12

13

2-4-3- تغذیه 13

14

هشت

2-5- مروری بر مطالعات انجام­گرفته 15

2-5-1- اهمیت آنتن منشعب­ها 15

2-6- نور و مفاهیم آن 16

2-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور 17

2-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذیه 22

2-6-3- اسیدهای چرب  در زئوپلانکتون­ها و عوامل موثر بر آنها 24

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مشخصات محل جمع­آوری نمونه 27

28

3-3- کشت جلبک­ها 28

3-4- آزمایشات انجام­شده 29

29

3-4-2-  آزمایش دوم: تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف بر هم­آوری 33

در شرایط نوری و تغذیه­ای مختلف و تعیین اسیدچرب 35

3-5- خشک­کردن نمونه­ها و نحوه تعیین اسیدهای چرب 36

3-6- شمارش زئوپلانکتون­ها 37

3-7- محاسبه میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت 37

3-8-اندازه ­گیری طول و عرض و وزن 38

3-9- تجزیه وتحلیل داده­ ها و آنالیز آماری 38

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- نتایج 39

4-1-1- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت بر تراکم و رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی 39

4-1-2- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی 40

4-1-3- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان 50

نه

4-1-4- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی بر  هم­آوری 50

4-1-5- تاثیر رژیم­های نوری و نوع جیره­های جلبکی بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه 55

4-1-6- تولید تخم­نهان زی در کشت آزمایشگاهی و انبوه تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش 55

58

4-2-بحث 64

4-2-1-تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی 64

4-2-2- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی 67

4-2-3- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان 67

69

70

4-2-6- تولید افی پیوم در کشت آزمایشگاهی و انبوه در رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی مختلف 73

74

فصل پنجم: نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری کلی 76

5-2 – پیشنهادات 77

منابع 78

 

ده

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

. 10

14

29

شکل 3-2: (الف) اتاقک­های آزمایش، (ب)محوطه داخلی اتاقک آزمایش 32

شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet   مدل IP44 ، ساخت آلمان 33

پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد هستند. 44

پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 45

یازده

پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز میانی آزمایش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز انتهایی آزمایش. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 46

  در رژیم های مختلف نوری و رژیم های متفاوت تغذیه جلبکی. (بخش الف) تراکم جمعیت در تیمار نوری D4:L4،  (بخش ب) تراکم جمعیت در تیمار نوری D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعیت در تیمار نوری D8:L8، (بخش د) تراکم جمعیت در تیمار نوری D12:L12. 47

در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند.. 49

برحسب میکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب میکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب میکروگرم. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 53

پرورش یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت به­صورت انفرادی. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 54

پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعیت. بخش(ب) رشد ویژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 57

دوازده

پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 58

                                               فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) 7

ارائه ­شده توسط دل باره و درت در سال 1996 14

31

34

. 40

50

جدول 4-3: اندازه چشم بالغین و نوزادان تحت تیمارهای مختلف آزمایش . 54

54

56

جدول4-6: نتایج آنالیز واریانس ((Two-Way ANOVA از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر پروفیل اسیدچرب 59

تحت رژیم­های نوری مختلف. داده­ ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. 62

سیزده

مقدمه

تامین مواد مغذی لازم برای رشد مهمترین دلیل استفاده ماهیان و سخت پوستان ازغذا می باشد. غذاهای زنده به دلیل داشتن پارامترهای ضروری برای افزایش رشد، بقاء و افزایش سطح ایمنی موجودات دارای اهمیت هستند]33[. از جمله غذاهای زنده پلانکتون­ها می­باشند که از غذا­های اساسی برای تغذیه ماهی­ها و میگو­ها در مراحل مختلف زندگی آن­ها محسوب می­گردند. از جمله زئوپلانکتون­ها: پرتوزوآ، روتیفرا، کلادوسرا، دافنیا، کوپه­پودا و دیگر سخت­پوستان و لاروهای حشرات می­باشند که در صنعت آبزی­پروری از آن­ها به­عنوان غذای زنده استفاده­می­گردد. مقادیر تغذیه از پلانکتون­ها در استخرهای پرورشی آبزیان، بستگی به مصرف غذا و فراوانی و قابل هضم بودن آن­ها توسط ماهی­ دارد]5[.

آرتمیا به لحاظ اندازه بزرگ و روتیفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپایدار بودن محیط کشت آن­ها در شرایط آزمایشگاهی، مشکل ساز هستند، از این رو جستجو برای یافتن غذایی با اندازه مناسب و دارای ارزش غذایی بالا نظر بسیاری از محققان را به استفاده از دیگر زئوپلانکتون­ها معطوف داشته­است، که یکی از مهمترین آن ها خانواده آنتن­منشعب­ها[1] است. قابلیت دسترسی در طبیعت، وجود اندازه­های متفاوت، سرعت تکثیر و تولید بالا، ارزش غذایی بسیار بالا، قابلیت کشت ارزان، تحمل بالای آنتن منشعب ها به تغییرات محیطی از قبیل دما و فتوپریود باعث شده تا آن­ها به عنوان یکی از زئوپلانکتون­های پرطرفدار برای مطالعات بیولوژیکی و آبزی­پروری مورد استفاده­قرارگیرد]130[. این زئوپلانکتون­ها قادرند در صورت ازدیاد بیش از اندازه جمعیت خود را کنترل­کنند لذا مدل جالبی در مطالعات جمعیتی هستند. در صورت افزایش بیش از اندازه دافنی، مواد شیمیایی خاصی را از خود آزاد می­ کنند که بر روی زندگی خود آن­ها و نیز موجودات دیگری که در آن زیستگاه زندگی می­ کنند اثر می­گذارد. آنتن­منشعب­ها را می­توان در کنترل آلودگی آب و تصفیه فاضلاب شهری نیز استفاده­نمود]67[.

جنسCeriodaphnia  از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتون­هایی است که پراکنش زیادی دارد و تقریباً همه گونه­های جنس Ceriodaphnia  در محدوده­ای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. این گونه­ها نقش بسیار مهمی را در تغذیه آبزیان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونه­هایی است که معمولا در آبگیرها واستخرهای پرورش ماهی حضور دارد. به علاوه این موجودات نسبت به دستکاری در سیستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا برای لارو ماهی استفاده می­شوند. کومار[2] در سال 2002 گزارش­داد که این گونه در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده می­شود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. ماهی­های جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) به­طور معنی­داری کلادوسرها را جهت تغذیه انتخاب می­ کنند. همچنین سوف زرد و Bluegills هنگام تغذیه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتری داشتند و آزمایشات نشان­دادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژی غذای مطلوبی برای این ماهیان به­حساب می­آید]104[.

پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، دوره های نوری، طیف نور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عادات و رفتارهای جانوران آبزی از جمله زئوپلانکتون ها می باشند. هرگونه تغییر در یکی از این عوامل سبب تغییرات در تولیدمثل و چرخه­زندگی در این جانوران می گردد. از میان این عوامل نور و خصوصیات آن یکی از فاکتورهایی است که می ­تواند بر بیولوژی و فیزیولوژی زئوپلانکتون ها بطور انفرادی و بر اکولوژی آنها در جمعیت ها مؤثر باشد. نور از جنبه­ های مختلفی می ­تواند تاثیرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها می توان به دوره های نوری، طیف های نوری و اشعه UV، شدت نور و غیره اشاره نمود. دوره نوری یک پارامتر محیطی مهمی است که میتواند به آسانی و با کمترین هزینه در هچری­های آبزی­پروری دستکاری شود]17[.

مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر زئوپلانکتون­ها در ارتباط با جنبه های مختلف زیست­شناسی آن­هاصورت­گرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی به­دست­آمده­است. در بسیاری موارد نور فاکتور مهم­تری نسبت به دما برای تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده می­باشد]107[. زئوپلانکتون­ها ارگانیزم­هایی هستند که به نور حساس­اند و این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقیق بر روی ارتباط حساسیت این حیوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوست­اندازی و مرگ و میر در زئوپلانکتون­ها را تحت تاثیر قرارمی­دهد]17[. آثار متفاوت نورو دوره­های نوری بر پوست­اندازی سخت­پوستان در تحقیقات مختلف اثبات­شده­است و بیان­شده که دوره نوری خاص می ­تواند به آن سرعت بخشیده یا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتی که در ارتباط با اثر نور بر تولید و تفریخ تخم در زئوپلانکتون­ها صورت­ گرفته نتایج قابل ملاحظه­ای را ارئه­کرده­است]121­،119­،111­،109­،100­­،24[. کاهش یا افزایش طول مدت نوردهی اثرات متفاوتی بر رفتارهای زئوپلانکتون­ها می­گذارد. از آن جمله می­توان به رفتار تجمعی زئوپلانکتون­ها و نیز رفتار چرای فیتوپلانکتون­ها توسط آن­ها  اشاره­کرد. تغییر در نرخ بلع و ترکیبات شیمیایی بدن زئوپلانکتون­ها از دیگر آثار نور بر این جانوران می­باشد    ]­69،60،45[. نور برای دافنی­ها به منظور جریان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروری است. در شرایط نور طبیعی دافنی­ها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زیادی در جهت نور شنا می­ کنند]5[.

اگر چه مطالعات بسیاری در مورد تاثیر نور بر فاکتورهای متعدد بطور انفرادی و یا در ترکیب با سایر پارامترها انجام­شده­است اما تاثیر رژیم­های نوری بر عملکرد رشد، تولیدمثل و ترکیب اسیدهای­چرب درگونه های زئوپلانکتون­های آب شیرین کمتر مطالعه شده­است. در این مطالعه فرض بر این است که رژیم­های نوری بر همآوری و تولید تخم نهان­زی و بر میزان اسیدهای چرب در این زئوپلانکتون­ها تاثیر خواهدگذاشت. انجام این پژوهش اطلاعات ارزشمندی از اثر نور بر تولید، میزان همآوری، تخم­نهان زی و ارزش غذایی آنتن منشعب­ها و نقش احتمالی آن در ترکیب اسیدهای چرب بدست­خواهدداد که می ­تواند در تولید و استفاده از غذای­زنده مورد استفاده­قرارگیرد.

1 Daphnidae

1 Kumar

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***