دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

ا اساتید راهنما: دکتر بابک شیرازی، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور: پروفسور ایرج مهدوی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سال­های اخیر با توجه به پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه­ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه ­ریزی سازمان از بعد استراتژیک-عملیاتی و فنی- انسانی و لحاظ روابط ارجحیت و علی و معلولی بین آن­ها، اقدام به رتبه ­بندی نهایی شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول نموده­ایم. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال شاخص­ها از دیدگاه خبرگان حوزه برنامه ­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی پرداخته­ایم. در گام بعدی الگوی روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّی و معلولی میان متغیرهای اصلی با بهره گرفتن از تکنیک دیمتل فازی بررسی شده است. در نهایت اولویت‌بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده­سازی سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان با لحاظ نتایج گام­های اولیه و با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل شبکه فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که وجود چشم­انداز، اهداف روشن، طرح و مدل کسب­وکار در سازمان، آموزش فرآیندهای جدید، عملکرد و نحوه بکارگیری سیستم ERP به اعضای سازمان، حداقل سفارشی­سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرآیندهای کسب­وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، حمایت و تعهد مدیریت سازمان در تخصیص منابع به پروژه، تعریف چشم­انداز، ماموریت، اهداف و محدوده پروژه ERP، وضعیت سیستم­های موجود کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان و انتخاب دقیق و سیستماتیک بسته نرم­افزاری ERP از بالاترین اولویت برخوردارند.

 

کلمات کلیدی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ بحرانی ﻣﻮﻓﻘﯿت، تکنیک تصمیم ­گیری چند­معیاره فازی، دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 4

1-4- سؤالات تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 5

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-8- ساختار تحقیق.. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 9

2-3- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 13

2-3-1- دوره اول: قبل از سال 1960 میلادی   13

2-3-2-دوره دوم: بین سالهای 1960 و 1970 میلادی   14

2-3-3-دوره سوم: بین سالهای 1970 و 1980 میلادی   15

2-3-4-دوره چهارم: بین سالهای 1980 و 1990 میلادی   15

2-3-5-دوره پنجم: بین سالهای 1990 و 2000 میلادی و پس از آن  16

2-4- ارتباط ERP  و سیستم های اطلاعاتی.. 17

2-4-1- سطح عملیاتی   18

2-4-1-1- سیستم های پردازش تراکنش…. 18

2-4-2- سطح دانش    18

2-4-2-1- سیستم های مدیریت دانش…. 18

2-4-3- سطح مدیریت    18

2-4-3-1- سیستم های اطلاعات مدیریت… 19

2-4-3-2- سیستم های پشتیبان تصمیم. 19

2-4-4- سطح استراتژیک    19

2-4-4-1-سیستم های اطلاعات اجرایی.. 19

2-5- معماریERP. 20

2-5-1- کاربر  21

2-5-2- مرورگر وب   21

2-5-3- سرویس دهنده 21

2-5-4- لایه پرس و جو / گزارشگیری   22

2-5-5- لایه برنامه های کاربردی   22

2-5-6- لایه دسترسی به پایگاه داده 22

2-6- چارچوب چرخه حیات سیستم ERP. 22

2-6-1- مراحل چرخه حیات سیستم ERP  23

2-6-1-1- مرحله اول- تصمیم گیری.. 23

2-6-1-2- مرحله دوم- انتخاب (فراگیری) 23

2-6-1-3- مرحله سوم -پیاده سازی.. 24

2-6-1-4- مرحله چهارم – کاربرد و نگهداری.. 24

2-6-1-5- مرحله پنجم- تکامل.. 24

2-6-1-6- مرحله ششم – بازنشستگی.. 24

2-6-2- ابعاد چرخه حیات سیستم ERP  24

2-6-2-1- بعد محصول. 25

2-6-2-2- بعد فرآیند. 25

2-6-2-3- بعد افراد. 25

2-6-2-4- بعد مدیریت تغییر. 25

2-7- مرحله پیاده سازی ERP. 26

2-8-  رویکردهای پیاده سازی ERP. 26

2-8-1- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر وسعت عملیات   26

2-8-1-1- رویکرد انفجاری.. 26

2-8-1-2- رویکرد پایلوت… 27

2-8-1-3- رویکرد فازی(مرحله ای) 27

2-8-2- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر حجم منابع و ماژول ها 28

2-8-2-1- رویکرد جامع.. 28

2-8-2-2- رویکرد میانه. 28

2-8-2-3- رویکرد وانیلا.. 28

2-9- مزایای پیاده‌سازی ERP. 29

2-10- معایب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 29

2-11- چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 30

2-12- مطالعات خارجی و داخلی.. 34

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش تحقیق.. 49

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق.. 49

گام اول: شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل  50

گام دوم: پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی   51

گام سوم:  دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها 53

گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی   54

گام پنجم: رتبه بندی  نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی   58

3-4- جامعه و نمونه مورد بررسی.. 59

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 59

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 60

3-7- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 60

3-8- نرم افزارهای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 63

4-1- مقدمه. 64

4-2- معرفی شرکت پلیمر آریاساسول. 64

4-3- شناسایی، پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی.. 65

4-4- دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت معیارها و شاخص ها 70

4-4-1- تعیین ارجحیت  و اولویت معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP براساس هدف   72

4-4-2- تعیین ارجحیت و اولویت شاخصهای موفقیت پیاده سازی ERP براساس معیار مربوطه  75

4-5- شناسایی و تعیین الگوی روابط درونی معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP. 79

گام اول: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم  79

گام دوم: قطعی سازی ماتریس ارتباط مستقیم  81

گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال  81

گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل   82

گام پنجم: رسم نقشه روابط شبکه  82

4-6- رتبه بندی  نهایی شاخص های موفقیت ERP با تکنیک ANP فازی.. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات… 91

5-3- پاسخ سوالات تحقیق.. 102

5-4- محدودیت های تحقیق.. 103

5-5- اقدامات آتی.. 104

پیوست… 105

پرسشنامه 1.. 106

پرسشنامه 2.. 107

پرسشنامه 3.. 111

منابع و مآخذ. 112

Abstract 119

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2- 1 چارچوب عوامل حیاتی موفقیت 35

جدول 2- 2 عوامل شکست پروژه های ERP 38

جدول 2- 3 معیارهای انتخاب بسته نرم افزار  ERP  40

جدول 2- 4 موانع پیاده سازی سیستمهایERP 40

جدول 2- 5 عوامل موفقیت پیاده سازی ERP  45

جدول 3- 1 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دلفی 52

جدول 3- 2 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تعیین ارجحیت 54

جدول 3- 3 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دیمتل 55

جدول 3- 4 سوپرماتریس نهایی مدل تحقیق   58

جدول 3- 5 شاخص ناسازگاری تصادفی   62

جدول 4- 1 شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  66

جدول 4- 2 دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  67

جدول 4- 3 فازی سازی دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  68

جدول 4- 4 میانگین فازی و مقدار قطعی هریک از شاخص های موفقیت ERP  69

جدول 4- 5 دسته بندی شاخص های به درون معیارهای اصلی موفقیت ERP  71

جدول 4- 6 اولویت معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  72

جدول 4- 7 میانگین فازی اولویت معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  73

جدول 4- 8 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی موفقیت ERP  75

جدول 4- 9 اولویت شاخص های هر معیار از دیدگاه خبرگان  76

جدول 4- 10 میانگین فازی اولویت شاخص های C1  77

جدول 4- 11 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت شاخص های هر معیار اصلی   78

جدول 4- 12 روابط درونی معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  79

جدول 4- 13 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  80

جدول 4- 14 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای اصلی با مقادیر قطعی   81

جدول 4- 15 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال معیارهای اصلی   81

جدول 4- 16 ماتریس ارتباط کامل معیارهای اصلی   82

جدول 4- 17 الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی موفقیت ERP  83

جدول 4- 18 الگوی روابط علی معیارهای اصلی موفقیت ERP  84

جدول 4- 19 رتبه بندی نهایی شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  88

 


 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2- 1 مفهوم شماتیک ERP  11

شکل 2- 2 انواع سیستم ها و سطوح مختلف اطلاعاتی   17

شکل 2- 3 معماری ERP  20

شکل 2- 4 چارچوب چرخه حیات ERP 23

شکل 2- 5 ساختار سلسله مراتبی ریسک های فرآیند نگهداری ERP 36

شکل 2- 6 مدل عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP 37

شکل 2- 7 ساختار شکست ریسک پروژه ERP  39

شکل 2- 8 چارچوب ANP ارزیابی آمادگی سازمان در ERP  42

شکل 3- 1 الگوریتم اجرای تحقیق   50

شکل 3- 2 عدد فازی مثلثی   52

شکل 3- 3 اعداد فازی مثلثی در تکنیک دلفی   52

شکل 3- 4 اعداد فازی مثلثی در تعیین ارجحیت    54

شکل 3- 5  اعداد فازی مثلثی در تکنیک دیمتل   55

شکل 3- 6 مدل ANP عوامل پیاده سازی موفقیت آمیز ERP  58

شکل 4- 1 نقشه روابط شبکه  83

شکل 4- 2 نمودار مختصات دکارتی خروجی DEMATEL برای معیارهای اصلی   85

شکل 4- 3 مدل ANP معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  86

شکل 4- 4 نمودار ANP معیارها و شاخص‌های موفقیت در نرم افزار SuperDecision  87

شکل 4- 5 رتبه بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده سازی ERP  با تکنیک ANP  89

مقدمه

بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت را در تحقق رشد تولید و صادرات را داشته و نیز بیشترین سهم در نرخ رشد اقتصادی را بر عهده خواهد داشت، کانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی در برنامه های توسعه ای، تلقی می‌شود. گستره فعالیت بنگاههای مرتبط با صنعت ذکر شده در پهنه سرزمین، درهم‌تنیدگی فعالیت­های این حوزه با فعالیت­های بازرگانی و اقتصاد مناطق، سهم فزاینده و مسلم در صادرات کشور، نقش کلیدی در بخش اشتغال­زایی برای جمعیت جویای کار بطور اعم و همچنین دانش‌آموختگان دانشگاهی بطور اخص و ده‌ها عامل مهم دیگر، موید نقش کلیدی صنعت نفت و صنایع وابسته به آن می باشد.

تمامی کشورها به دنبال بهره­وری و کارایی حداکثری از منابع و امکانات مالی، فنی و نیروی انسانی خود می باشند. بی­شک سرمایه ­گذاری سرمایه­های ملی و سازمانی در حوزه­های مناسب صنعت، تاثیرات بسزایی در رشد و آبادانی یک کشور، ایفا خواهد نمود. با توجه به تغییر فضای کسب­و­کار در جهان و رقابتی شدن روز افزون توجه و تمرکز بر روش­های مبتنی بر دانش در عرصه مدیریت افزایش یافته است و بر همین اساس توجه به این مقوله در صنایع راهبردی نیز بیشتر شده است .یکی از این حوزه های راهبردی استفاده دقیق و به موقع از اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و به خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارزش افزوده صنعت نفت و حلقه اصلی جلوگیری از خام فروشی منابع کشور است. صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های نوین بوده ­اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه ­ریزی منابع سازمان[1] در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. نظر به اهمیت سیستم یکپارچه سازمانی برای موفقیت، بقا و رشد سازمان‌ها، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل بحرانی موفقیت پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت­ پلیمر آریاساسول است. در فصل حاضر، ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته خواهد شد. سپس ضرورت و اهمیت تحقیق بیان می‌شود و اهداف پژوهش ارائه می‌گردد. براساس اهداف طرح شده، سوالات پژوهش بیان می‌گردد. در انتها نیز روش تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق بیان می گردد.

1-2- بیان مسأله

سیستم­های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به­موقع در اختیار استفاده­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان­ها برای افزایش قابلیت­های خود، بهبود عملکرد، تصمیم ­گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می­ کنند. شاید یکی از جامع­ترین سیستم­های اطلاعاتی[2] موجود که در سال­های اخیر به طور گسترده­ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچه­سازی فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه­های عملکردی مختلف از طریق یک پایگاه­داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحب­نظران، این سیستم­ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].

سیستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمی از برنامه­هایی که برای پشتیبانی از فعالیت­های اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می­شود. سیستم ERP قسمت­های مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرآیندهای کسب­و­کار یاری می­دهد ‏[12].

پیاده سازی سیستم­هایERP  زمان و منابع قابل توجهی را از سازمان می­گیرد [68]. نمونه های زیادی از شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با وجود سرمایه گذاری بالا گزارش شده است [42].

ارائه دهندگان سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می­ کنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادر می­سازد که راه­حل­های فوق­العاده­ای را برای بخش­های مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می­دهد این محصولات در بسیاری دیگر از سازمانها نتوانسته­اند آن­گونه که باید مفید و کارگشا باشند، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم­هایERP  در سازمان­های مختلف از چالش­های مهم محققان از زمان پیدایش ERPبوده است [46].

در سال­های اخیر سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان مورد توجه سازمان­های ایرانی قرار گرفته­اند. به این منظور بسیاری از سازمان­های بزرگ و متوسط کشور، پروژه­هایی برای انتخاب و پیاده­سازی ERP اجرا نموده ­اند. این پروژه­ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش­هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز شکست خورده­اند ‏[19].

صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های نوین بوده ­اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه ­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. مسأله اصلی این تحقیق شناسایی، بررسی و رتبه ­بندی عوامل موثر در موفقیت پروژه­های پیاده­سازیERP  در شرکت پلیمر آریاساسول است.

[1]  Enterprise Resource Planning (ERP)

[2]  Information System (IS)

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***