دانلود پایان نامه

75
4-3-2 بررسي نرمال بودن جملات خطا 76
4-3-3 تحليل رگرسيون 78
4-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي 78
4-3-3-2 هم خطي 79
4-3-3-3 خود همبستگي 77
4-3-3-4 بررسي ناهمساني واريانس ها 80
4-4 نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 80
4-4-1 نتايج آزمون فرضيه‌ي اول 81
4-4-2 نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم 82
4-4-4 نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم 83
4-4-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم 84
4-4-6 بررسي اولويت‌بندي تأثير در متغير سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي 84
4-5 خلاصه فصل 86
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه 87
5-2 تفسير نتايج پژوهش 88
5-2-1 نتايج به دست آمده از آزمون T تک نمونه‌اي 88
5-2-2 نتايج آزمون فرضيه‌ي اول 89
5-2-3 نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم 90
5-2-4 نتايج آزمون فرضيه‌ي سوم 90
5-2-5 نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم 90
5-2-6 نتايج آزمون فرضيه‌ي پنجم 91
5-3 پيشنهادهاي حاصل از تحقيق 91
5-3-1 پيشنهادهاي کاربردي 91
5-3-2 پيشنهادها براي تحقيقات 93
5-3-3 محدوديت‌هاي تحقيق 93
منابع ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ضمائم ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
چکيد ه انگليسي 103

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-1. استفاده كنندگان از نتيجة تحقيق 7
جدول 1-3، توزيع نمونه بين جامعه ي آماري 48
جدول 2-3، نمره دهي و امتياز بندي سوالات پرسشنامه براساس طيف ليكرت 59
جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضيه ها 73
جدول 2-4. ميانگين و انحراف معيار پاسخ‌هاي دريافت شده 74
جدول 4-3. آزمون T تک نمونه‌اي 76
جدول6-4. آزمون نرمال بودن 77
جدول 4-4. جدول ضرايب متغيرهاي مستقل 79
جدول 4-5. خلاصه مدل 80
جدول4-7. آزمون ناهمساني واريانس ها 80
جدول 4-8. نتايج آزمون فرضيه‌ي اول 81
جدول4-9. نتايج آزمون فرضيه‌ي دوم 82
جدول 4 -10. نتايج آزمون فرضيه‌ي سوم 83
جدول 4-11. نتايج آزمون فرضيه‌ي چهارم 83
جدول 4-12. نتايج آزمون فرضيه‌ي پنجم 84

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4. ميزان تجربه حرفه اي پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70
نمودار2-4 .ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 70
نمودار2-4. نمودار باقيمانده‌هاي……………………………………………………………………………………………75

چکيده
اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي باعث صرفه‌جويي در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه مي‌شود. استفاده بهينه از كار حسابرسان داخلي مي‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين تحقيق، بررسي عوامل موثر برافزايش سطح اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي، است. روش تحقيق پيمايشي بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌هاي لازم گردآوري شده است و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌اي t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي استقلال و بي‌طرفي، صلاحيت، عملکرد کاري، اثربخشي حسابرسان داخلي و سطح ريسک ذاتي صاحب کار، بر افزايش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسي داخلي مؤثر هستند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که استقلال و بي‌طرفي حسابرسان داخلي قويي‌ترين متغير پيش بين و اثربخشي حسابرسي داخلي ضعيف‌ترين متغير پيش بين مي‌باشد.

واژگان کليدي: حسابرس داخلي، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلي

فصل اول
کليات تحقيق

1-1 مقدمه
نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌هاي گوناگون درون سازماني و برون‌سازماني استفاده‌کننده از صورت‌هاي مالي مانند مديران، سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمينه‌ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي است. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌هاي مالي اساسي در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد .اطلاعات صورت‌هاي مالي زماني براي استفاده كنندگان مؤثر است كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي هنگامي مي‌توانند به اطلاعات صورت‌هاي مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بي‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌اي ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظيفه‌ي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده است، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهيه‌کننده‌ي اطلاعات است. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه مي‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشي لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل است.
1-2 بيان مسئله
يکي از مهم‌ترين کنترل‌هاي داخلي که امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته و شرکت‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد،
حسابرسي داخلي است که مي‌تواند تأثيرات قابل‌ملاحظه‌اي بر برآوردن نيازهاي استفاده‌کنندگان از نتايج حاصل از عمليات شرکت بگذارد.
انجمن حسابرسان داخلي امريکا 1(IIA) در سال 2011 حسابرسي داخلي را اين‌گونه تعريف مي‌کند:
“حسابرسي داخلي، يک فعاليت اطمينان‌بخش و مشاوره‌اي مستقل وبي طرف است که باهدف ارزش افزايي و بهبود عمليات سازمان انجام مي‌شود. حسابرسي داخلي با به‌کارگيري شيوه‌اي اصولي و نظام‌مند براي ارزيابي وبهبوداثربخشي فرايندهاي حاکميت، کنترل و مديريت ريسک، سازمان را براي دستيابي به اهداف ياري مي‌کند” (عالي نژاد،1390).
طبق استاندارد حسابرسي 610 ” ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي “، ازمجموعه استانداردهاي حسابرسي ايران حسابرسي داخلي چنين تعريف شده است:
“حسابرسي داخلي يعني وظيفه ارزيابي كه در داخل واحد مورد رسيدگي و توسط كاركنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود مي‌آيد و يكي از اركان اصلي محيط كنترلي محسوب مي شود. ارزيابي و بررسي كفايت و اثربخشي سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي، از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي است”.
با توجه به تعريف حسابرسي داخلي ارائه‌شده اين‌گونه به نظر مي‌رسد که حسابرسان داخلي يک فعاليت ظريف و پيچيده در بين چهار گروه عمده از متقاضيان اين خدمت است که عبارت‌اند از:
1- هيئت‌مديره،
2- حسابرسان مستقل
3- مديريت ارشد
4- مديريت عملياتي
تمامي اين گرو ه ها داراي انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسي بوده و يا بر آن مدعي هستند. حسابرسان داخلي نمي‌توانند هيچ يک از چهار مورد مذکور را ناديده بگيرند (مجله حسابرس،1383).
يکي از مهم‌ترين استفاده‌کنندگان از نتايج کار حسابرسان داخلي حسابرسان مستقل مي‌باشند که در صورت کسب شناخت کافي و تصميم به اتکا بر نتايج حاصل از کار آنان، جنبه‌هاي مختلفي از عمليات حسابرسي مستقل تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه‌جويي در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب کار با همان هزينه مي شود. استفاده بهينه از كار حسابرس داخلي مي‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب کار افزايش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).
از سوي ديگر هدف نهايي حسابرسي مستقل، اطمينان از ارائه‌ي منصفانهي نتايج عمليات و وضعيت مالي مؤسسه در قالب صورت‌هاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف و انجام آن بر مبناي استانداردهاي پذيرفتهشده حسابرسي، حسابرس بايد مدارک کافي و قابل‌اطمينان را جمعآوري کند. بنابراين، بر اساس بيانيهي مفاهيم بنيادي حسابرسي گردآوري و ارزيابي بيطرفانهي شواهد، يک ضرورت براي حسابرسي است (ريبل2، 1988).
حسابرسان مستقل يک ارزيابي از کنترل داخلي را به عنوان مبنايي براي تعيين ميزان کار لازم براي صاحب کار انجام ميدهند. ارزيابي آن‌ها از سيستم کنترل داخلي ميتواند بر زمان و حدود روشهاي حسابرسي اثر بگذارد. کيفيت کنترل داخلي ميتواند رابطهي مستقيم با ميزان آزمونهاي محتوا داشته باشد، به طوري که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلي باکيفيت، حجم رسيدگي‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌اي کاهش ميدهند (قامنتس3، 1982).
طبق بيانيهي شماره 65 استانداردهاي حسابرسي و استاندارد شماره 61 از مجموعهي استانداردهاي ايران، تصميم براي اتکا بر کار حسابرسان داخلي بايد با ارزيابي عملکرد حسابرسي داخلي همراه باشد. حسابرس مستقل بايد شناختي از عملکرد حسابرسي داخلي به عنوان يک جز مرتبط با مطالعه و ارزيابي کنترلهاي داخلي به دست آورد. سپس، با استفاده از نتايج به دست آمده از ارزيابي، براي استفاده از کار حسابرسان داخلي برنامهريزي کند.
سازمانهاي حرفه‌اي در کشورهاي ديگر نيز اين موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و استانداردهاي حسابرسي متناسب را صادر کردهاند. براي مثال، انجمن حسابداران رسمي کانادا4 بيان ميکند که حسابرسان مستقل ممکن است به طور کلي، به کار حسابرسان داخلي زماني که آزمون و بررسي سيستم کنترل داخلي را شامل ميشود، اتکا کنند. بنياد تحقيق حسابداري استراليا5، استاندارد شمارهي دو رويههاي حسابرسي را براي استفاده از کار حسابرسان داخلي صادر کرده است. در اين استاندارد آمده است که اگر حسابرس مستقل علاقمند به استفاده از کار حسابرسي داخلي است، بايد يک ارزيابي دوگانه از عملکرد آن به عمل آورد. اول، يک ارزيابي عمومي از معيارهاي تعيينشده شامل جايگاه سازماني، حيطهي وظايف، صلاحيت حرفه‌اي و مراقبت حرفهاي، به عمل آورد. دوم، يک ارزيابي خاص از کار حسابرسي داخلي با مطالعهي کار برگ‌هاي نهايي و با آزمون دوبارهي کار حسابرسان داخلي، انجام دهد (انصاري و همکاران، 1388).
با توجه به مطالب مطرح‌شده در مورد اهميت حسابرس داخلي براي گروه‌هاي مختلف استفاده‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل اين تحقيق درپي پاسخگويي به اين سوال است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان يکي از اصلي‌ترين استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسي داخلي مي‌باشد، مي‌تواند باعث اتکاي بيشتر حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي شود؟
1-3 ضرورت انجام تحقيق
اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي، توجهات زيادي را به خصوص در يک دهه گذشته به خود جلب کرده و دليل آن اين عقيده است که يک سيستم حاکميت شرکتي قوي، به حداقل کردن تأثير مخرب فروپاشي شرکت، کمک مي‌کند (روساک و جانسون6،2007). شناخت از نقش حسابرسي داخلي در بهبود کيفيت گزارشگري مالي نيز از اين عقيده پ
شتيباني مي‌کند. گزارش کميته بلوريبن، کميته‌هاي حسابرسي، حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل را به عنوان سه پايه‌ي صندلي حاکميت شرکتي تشبيه مي‌کند که به اطمينان از قابليت اتکا گزارش‌هاي مالي کمک مي‌کند. استفاده از اطلاعات مالي توسط هيئت مديران (از جانب سهامداران) و مشارکت حسابرسي داخلي و مستقل در بهبود سودمندي اين اطلاعات که توسط مديريت فراهم‌شده (و همچنين استفاده‌شده)، تصويري يکپارچه از ارتباط موجود بين چهار جزء حاکميت شرکتي ايجاد مي‌کند. حسابرسي داخلي و مستقل با عمل کردن به عنوان منبعي براي هيئت مديران به بهبود اثربخشي کميته حسابرسي کمک مي‌کنند (ديزورت7،2002).
استانداردهاي حرفه‌اي در زمينه حسابرسي، خاطرنشان مي‌کند که اتکاي حسابرس مستقل بر حسابرسي داخلي باعث صرفه‌جويي زيادي در هزينه از طريق کاهش زمان اجراي حسابرسي مستقل مي شود. حسابرسان مستقل کار حسابرسان داخلي را براي تشخيص گسترش اتکايشان به آن‌ها ارزيابي مي‌کنند. اين اتکا نيز با کاهش هزينه حسابرسي بايد به عنوان فرصتي براي افزايش ارزش کار حسابرسي داخلي در نظر گرفته شود.
بنابراين از يک طرف قصد کاهش هزينه‌هاي حسابرسي مستقل در تلاش براي کاهش کل هزينه‌هاي حقوق حسابرسي و از طرف ديگر حفظ رقابت‌پذيري در بازار خدمات حسابرسي (بازار خدمات حسابرسي مستقل که شديداً رقابتي نيز مي‌باشد) اين انگيزه را در تصميمات حسابرسان مستقل ايجاد مي‌کند که به اتکا بر حسابرسي داخلي روي بياورند. علاوه بر اين آشنايي بيشتر حسابرسان داخلي با شرکتشان باعث کاهش ريسک حسابرسي براي حسابرسان مستقل مي شود. با عنايت به مطالب فوق، بررسي اين موضوع که کدام ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي ازنظرحسابرس مستقل مي‌تواند باعث اتکا بيشتر آن‌ها شود، ضروري و مهم به نظر مي‌رسد.
1-4 اهداف تحقيق
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل برحسابرسي داخلي مي‌باشد. با توجه به پيشينه تحقيق و استانداردهاي حرفه‌اي موجود پنج عامل براي اين بررسي استخراج شده است. به عبارتي ديگر براي دست‌يابي به هدف اشاره‌شده بايد به سوالات زير پاسخ داده شود:
1- بررسي تاثيراستقلال و بي‌طرفي حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
2- بررسي تاثيرصلاحيت حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
3- بررسي تاثير عملکرد کاري حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
4- بررسي تاثيراثربخشي حسابرسان داخلي بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.
5- بررسي تاثيرسطح ريسک ذاتي صاحب کار بر افزايش اتکاي حسابرس مستقل.

اهداف و مواردکاربرداين پژوهش به شرح زير است:
* ارائه چارچوبي علمي و عملي جهت دستيابي به حسابرسي داخلي باکيفيت در ايران.
* ارزيابي حسابرسي داخلي ودرنتيجه ارائه راه‌حل‌هايي براي بهبوددرکيفيت حسابرسي داخلي درايران.
* ايجادزمينه هاي لازم جهت تدوين استانداردهاي حسابرسي داخلي در ايران با تکيه بر يافته‌هاي اين پژوهش.
* ايجادزمينه هاي لازم براي انجام تحقيقات بيشتر، جهت استفاده حسابرسان مستقل از خدمات حسابرسي داخلي.
* كمك به حسابرسان مستقل براي انجام قضاوت بهتر در مورد عملکرد حسابرس داخلي صاحب کار و اتخاذ تصميمات معقولانه در مورد زمينه‌هاي همکاري با حسابرسان داخلي صاحب کار.
* با توجه به اينکه حسابرس داخلي و


دیدگاهتان را بنویسید