دانلود پایان نامه

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه
اينجانب پروين صدري دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 880658625 که در تاريخ 29/5/90 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شرکت هاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانبا کسب نمره ………. و درجه ——- دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1-اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط وروديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ، امضا، اثر انگشت:
گواهي امضاء:
دانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد. فقط امضاي ايشان گواهي مي گردد.
فروزان کيوان فر
رئيس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شرکت هاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر مجيد زنجير دار
استاد مشاور:
عليرضا فرشيد پور
نگارش:
پروين صدري
تابستان 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Investigation Of Relationship Between Earning Per Share Forecast Error and Abnormal Stock Return Of New Corporation Accepted in Tehran Stock Exchange
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
A . Farshid Pour
By:
Parvin Sadri
Summer 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شرکت هاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
پروين صدري
تابستان 1390
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور: جناب آقاي عليرضا فرشيد پور
استاد داور1: دکتر محمد صادق حري
استاد داور2: دکتر ايرج نوري
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر مجيد زنجيردار استاد راهنما و همچنين جناب آقاي عليرضا فرشيد پور استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به :

پدر و مادر عزيزم
که صبر ، حمايت و عاطفه شان سختي هاي راه را بر من هموار کرد، آنانکه در مسيرپر پيچ و خم زندگي، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند و ياري سبزشان همواره و بي منت، اميد بخش و ياري دهنده در تمام زندگيم بوده است و برادرم که در تمام مراحل انجام اين رساله ، حامي و پشتيبان من بوده است .
باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبت هايشان را سپاس گفته باشم .
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2 ـ 1 تاريخچه مطالعاتي5
3 ـ 1 بيان مسئله6
4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق8
5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق10
6 ـ 1 اهداف تحقيق10
7ـ 1 حدود مطالعاتي13
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق14
2-7-1قلمرو زماني تحقيق14
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق14
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق14
9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات14
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه18
2 ـ 2 بازار مالي18
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي19
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه19
3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه20
4 ـ 2 پژوهش بال وبراون22
5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري22
6 ـ 2 تاريخچه پيشبيني سود24
7 ـ 2 سود سهام پيشبيني شده25
8 ـ 2 اهميت سود سهام پيشبيني شده26
9 ـ 2 دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام26
10 ـ 2 روشهاي پيشبيني سود27
1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز28
2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي29
11 ـ 2 بازده30
12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار30
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته31
2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار31
13 ـ 2 اجزاي بازده31
1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي31
2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه31
14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام32
15 ـ 2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه35
1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي35
1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون35
2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك36
2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي38
3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر39
4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران40
5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ41
16 ـ 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران42
17 ـ 2 پيشينه تحقيق43
1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي43
2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي46
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه49
2 ـ 3 ـ روش تحقيق49
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري50
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها51
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري دادهها54
6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل دادهها54
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي55
7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏62
2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها62
3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق66
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق66
5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها67
6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك68
1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:68
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل71
2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم:77
1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل81
3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه89
2 ـ 5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها90
1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول90
1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل90
2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم91
1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل91
3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي92
3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق92
4ـ5 پيشنهادها92
1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش93
2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش93
3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي93
5ـ 5محدوديتهاي تحقيق94
پيوست ها
پيوست الف:جدول مربوط به صنايع و نام شرکت هاي نمونه آماري96
منابع و ماخذ
منابع فارسي:100
منابع لاتين:103
منابع اينترنتي :106
چکيده لاتين107
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق9
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل13
جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل53
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق57
جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A)63
جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B )64
جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي)67
جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه68
جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه69
جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه69
جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زماني A73
جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضيه اصلي اول به روش Enter74
جدول (9-4) ماتريس ضرايب همبستگي بين کليه متغيرهاي تحقيق در سال ورود به بورس (مقطع زمانيA)76
جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه77
جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه78
جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه78
جدول (13ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زماني B82
جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضيه اصلي دوم به روش Enter83
جدول(15-4) ماتريس ضرايب همبستگي بين کليه متغيرهاي تحقيق يکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زماني B)85
جدول (16ـ4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغيرهاي کنترل به تفكيك صنعت86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زماني A70
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A71
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B79
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B80
چكيده:
پيش بيني سود هر سهم در سرمايه گذاري ها از اهميت ويژه اي برخوردار است ، زيرا تغييرات قيمت سهام و واکنش مستقيم بازار سرمايه را در پي دارد. از طرفي در محيط تجاري کنوني به دليل تغييرات سريع فناوري و شرايط مالي ، مديران از دورنماي تجاري شرکت ارزيابي درستي ندارند و از اين رو بروز خطاها در برآوردهاي حسابداري ،اجتناب ناپذير است.
اين مسئله در مورد شرکتهاي جديدالورود به بورس ،به دليل عدم سابقه معاملاتي و در نتيجه اطلاعات تاريخي اندک ، از اهميت بيشتري برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتي نيز ميان مديران و سرمايه گذاران بالقوه ، در اين شرکت ها بالااست . سرمايه گذاران براي تصميم گيري در مورد خريد ، فروش يا نگهداري سهام ، به اطلاعاتي نظير پيش بيني سود هر سهم که از سوي شرکت ها ارائه مي شود اتکا مي کنند . بنابراين دقت اين پيش بيني که مبناي تصميم گيري آن ها است حائز اهميت است.
در اين پژوهش رابطه بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي شرکتهاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زماني سال ورود به بورس و يکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده هاي 84 شرکت طي دوره زماني 1382تا1387 بررسي شده است. نتايج حاصل از پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نشان مي دهد ، بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شرکتهاي جديدالورود ،درهر دو مقطع زماني مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداري وجود دارد و نوع صنعت نيز بر اين رابطه تأثير گذار است .
مقدمه:
امروزه به دليل گسترش فعاليت هاي اقتصادي ، توسعه بازارهاي مالي و رونق سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، مهم ترين ابزار جهت اتخاذ تصميمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهينه و مطلوب از امکانات مالي ، دسترسي به اطلاعات درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آن مي باشد.
از جمله اطلاعاتي که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالي شرکتها در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در اين ميان هرگونه اطلاعاتي که به نحوي مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعيت مالي شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثير گذار خواهد بود .
سود پيش بيني شده هر سهم براي سال مالي آينده ، از جمله اطلاعاتي است که از سوي شرکت ها اعلام مي شود . اين اطلاعات بر قيمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه داراي محتواي اطلاعاتي باشد مي تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش يا کاهش قيمت سهام شود و بازده هاي غير عادي (بازده اي کمتر يا بيشتر از بازده بازار) ايجاد کند .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده كنندگان در پيشبيني جريانهاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيشبيني بازده سرمايهگذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركتها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه ميشود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در دادههاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركتها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمايه ايران، تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخههاي اقتصادي دارد. مديران سرمايهگذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير داراييهاي مالي ميپردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايهگذاري خود نياز به بررسي عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمايهگذاريهاي خود دارند.
پيشبينيهاي سود هر سهم در سرمايهگذاريها از اهميّت ويژهاي برخوردار است، زيرا در
شيوههاي ارزيابي سهام عامل مهمي تلقي ميشود و در بيشتر موارد، جزء اساسي روشهاي انتخاب سهام ميباشد. اهميت اين پيشبيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيشبيني از دقت بيشتري برخوردار است و اين مسئله براي استفاده كننده و تهيه كننده مهم تلقّي ميشود.
تصميمگيرندگان براي اتخاذ تصميمات صحيح و دقيق، نيازمند اطلاعاتي مفيد و سودمند هستند. بالتبع بيشتر اطلاعات بايد از طريق گزارشهاي مالي شركت در اختيار آنها قرار گيرد. اكثر
استفادهكنندگان بر اقلامي تأكيد دارند كه تصور ميكنند مربوطترين اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقياسي است كه از نظر بيشتر استفادهكنندگان با اهميّت و مربوط محسوب ميشود. مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم مؤيد اين است كه سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پيشبيني شده بر قيمت بازار سهام عادي اثر مستقيم ميگذارد و سرمايهگذاران خواستار اين اطلاعات هستند.مديريت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طريق صورتهاي مالي، برآورد آتي از دورنماي شركت در قالب سود هر سهم پيشبيني شده را در اختيار استفادهكنندگان بگذارد.
تصميمگيري صحيح سبب ميشود سرمايهگذار به انتظارات و توقعات خود از سرمايه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست ميتواند اعتماد استفادهكننده را جلب كند.
در تحقيق حاضر، رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زماني سال ورود به بورس و يكسال پس از ورود به بورس مورد بررسي قرار ميگيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله تحقيق به بيان اهميّت و ضرورت آن ميپردازيم. همچنين اهداف تحقيق را بيان ميكنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به فريضههاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
2 ـ 1 تاريخچه مطالعاتي
بيوركلارك ورايت (1979)1
بيوركلارك ورايت در مورد ميزان واكنش بازار تحقيقي انجام دادند. آنها نمونه متشكل از 276 شركت را براي دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقيق قرار دادند. در مورد هر شركت موجود در اين نمونه و براي هر سال كه اين نمونه مورد تحقيق قرار ميگرفت، آنها تغييرات غير منتظره در سود خالص را محاسبه كردند، سپس با روش مبتني بر الگوي بازار در صدد بر آمدند بازده غير عادي سهام مربوط به تغيير غير منتظره در سود خالص را محاسبه نمايند. اين پژوهشگران با مقايسه كردن تغييرات غير منتظره سود با بازده غير عادي سهام به اين نتيجه رسيدند كه هر قدر شدت تغييرات در سود خالص غير منتظره بيشتر باشد بازار اوراق بهادار واكنش بيشتري نشان خواهد داد، اين نتيجه با كاربرد الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي و با روش مبتني بر سودمندي اطلاعات از نظر تصميمگيري سازگار است.
تحقيقات داخلي
محمد رضا ذاكري2 (1375) به بررسي تحليلي كوتاه مدت و بلند مدت سهام جديد الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وي از انجام اين تحقيق بررسي مقايسه بازده سهام جديد در مقايسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در كوتاه مدت و بلند مدت ميباشد. نتايج تحقيق حاكي از اين ميباشد كه شركتهاي جديد طي 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافي (غير عادي) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% كسر بازده داشتند (ذاكري، 1375،ص 45)1.
حميد خالقي مقدم (1377)وي در رساله دکتري خود دقت پيشبيني سود شركتهاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابراي سالهاي 1373تا 1375 مورد بررسي قرار داد.از جمله عواملي که بر دقت پيش بيني سودشرکتها موثربوده ودرتحقيق اومورد بررسي قرار گرفته،متغيرهايي چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قيمت سهام ودرجه اهرم مالي شرکت است. وي به اين نتيجه رسيد که بين تغييرات قيمت سهام و دقت پيش بيني سود رابطه معکوس و بين دقت پيش بيني سود و اندازه شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقيم وجود دارد.
عبده تبريزي و دموري (1382)در تحقيقي با عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جديداً پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركتهايي را بررسي كردند كه براي نخستين بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در اين تحقيق شركتهاي تازه وارد به بازار طي سالهاي 1369 تا 1374 مورد بررسي قرار گرفتهاند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت اين شركتها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. اين عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شركت و بازده كوتاه مدت حاصل از خريد و فروش سهام شركتهاي مربوط است. نتايج اين تحقيق نشان دهنده وجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شركتهاي جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراين آنان عملكرد قيمتگذاري سهام شركتهاي جديدالورود به بورس را مشابه بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف دانستهاند (عبده تبريزي و دموري، 1382،ص 27)2.
بهرام فر (1383)وي در مقاله اي به بررسي تأثير متغيرهاي حسابداري بر بازده غير عادي آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 74 ـ 82 پرداخت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه متغيرهاي درجه اهرم مالي، اقلام تعهدي،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام،هزينه استقراض،توزيع سود نقدي،با بازده غير عادي سهام رابطه معکوس دارند.درحالي که متغيرهاي نرخ بازده سرمايهگذاري، رشد دارايي ثابت، تغيير در وجوه نقد عملياتي، ، رابطه مستقيمي با بازده غير عادي دارند.
3 ـ 1 بيان مسئله
گزارشهاي مالي از مهمترين فرآوردههاي سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروههاي مختلفي از استفادهكنندگان برون سازماني، اطلاعات مالي را در چارچوب مشخصي ارائه ميكند كه اين اطلاعات در تعيين قيمت سهام بيتأثير نيست. تغييرات قيمت سهام شركتها تحت تأثير عوامل مختلفي است. يكي از عوامل موثر بر روند قيمت سهام يك شركت نشانهها و علائمي است كه به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شركت انعكاس مييابد و در دسترس سرمايهگذاران قرار ميگيرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوي شركتها، صورتهاي مالي اساسي و اعلان سود پيشبيني شده هر سهم براي سال آينده است. اين اطلاعات حسابداري نقش مهمي در تصميمگيري سرمايهگذاران در خصوص خريد، فروش و نگهداري سهام دارند.
پيشبيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از دير باز مورد علاقه سرمايهگذاران مديران، تحليلگران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براين پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيريها است.
از طرفي خريد سهام شرکتهاي جديدالورود به بورس، نسبت به ساير شرکتها فرآيندي مخاطره آميز است، زيرا به دليل عدم سابقه معاملاتي، اطلاعات تاريخي مربوط به آنها اندک است. از سوي ديگر عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران وسرمايه گذاران بالقوه، مهمترين مسئله اي است که سرمايهگذاران در مورد اين شرکتها با آن مواجهند. در چنين شرايطي شرکتهاي جديدالورود اطلاعاتي به بازار ارائه مي کنند که بر مبناي آنها سهام قيمت يابي مي شود.
شواهد تجربي نشان ميدهد سرمايهگذاران به اطلاعاتي نظير سود هر سهم اتكاء كرده و در
قيمتگذاري سهام از آن استفاده ميكنند. اين پيشبينيها بيانگر انتظارات مديريت از عملكرد آتي شركت است. بنابراين خطاي پيشبيني سود عامل مهمي در عملکرد بازار ثانويه است. پژوهشهاي متعددي نيز در زمينه تبيين عوامل مؤثر در پيش بيني سود و بازده سهام وجود دارد كه بر مربوط بودن سود پيشبيني شده در تصميمگيري استفاده كنندگان صورتهاي مالي تأكيد دارند. اين پژوهشها در حوزه عرضه اوليه سهام و يا پس از چند سال فعّاليّت در بازار سرمايه هستند.
با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح ميشود كه آيا خطاي پيشبيني سود هر سهم بر بازده غير عادي سهام شركتها در سال ورود به بورس تأثير ميگذارد؟ و آيا اين تأثير با گذشت يك سال از ورود شركتها به بورس همچنان وجود دارد يا تغيير ميكند؟و در صورت تغيير ناشي از چه عواملي است؟
4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق3
در سالهاي اخير نحوه گزارشگري و افشاي اطلاعات حسابداري مؤثر بر تصميمات استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني مورد توجه محقّقين حسابداري قرار گرفته است. بسياري از تحقيقات اخير به بررسي توان پيشبيني اقلام حسابداري پرداخته است. استفادهكنندگان از صورتهاي مالي توجه بيشتر و عميقتري به قدرت پيشبيني اقلام مندرج در اين صورتها داشتهاند. از نظر تحليلگران مالي، اقلام صورتهاي مالي با توجه به ميزان توان پيشبيني در تصميمگيري ارزش دارند.
عرضه عمومي سهام يكي از متداولترين روشهاي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است، بدون ترديد قيمتگذاري مناسب سهام در عرضه اوليّه براي شركتهايي كه براي نخستين بار وارد بازار سرمايه ميشوند بسيار حائز اهميّت است. زيرا اگر قيمت عرضه اوليّه سهام كمتر از واقع تعيين شود شركت به منابع مورد نياز خود دست پيدا نكرده و چنان چه قيمت عرضه اوّليّه بيش از واقع تعيين شود سرمايهگذاران ازخريد سهام خودداري ميكنند.
با وجود اين كه در اكثر كشورها، تحقيقات متعددي در خصوص سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزشگذاري يا برآورد قيمت عرضه اوّليّه و ارتباط آن با بازده كوتاه مدت و بلند مدت سهام به عمل آمده، تحقيقاتي كه در ايران صورت گرفته انگشت شمار است (از جمله تحقيق ظريف فرد 1383، ايماني 1384 و باقر زاده 1386) ـ نتايج اين اطلاعات حاكي از اين است كه بازده بلند مدّت سهام جديد كمتر از بازده بازار است كه از آن تحت عنوان معماي عملكرد كمتر سهام جديد نام برده شده است.
از دهه 90 تاكنون تحقيقات كاربردي بيشتري در مورد تأثير متغيرهاي حسابداري بر بازده غير عادي سهام و سودمندي اطلاعات حسابداري براي تحليلگران مالي و سرمايهگذران انجام شده است.
جدول شماره (1ـ 1) تحقيقات متعددي را كه در اين زمينه صورت گرفته در خود جاي داده و چارچوب نظري تحقيق برگرفته از اين تحقيقات ميباشد.
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق
سالمحقق / محققينمتغير مورد مطالعهيافتههاي پژوهش1983كوپر و تيلور4طول دوره پيشبيني و دقت پيشبيني سودبين طول دوره پيشبيني و دقت
پيش بيني سود رابطه منفي وجود دارد.1992كوك5اندازه شركت و دقت پيشبيني سودبين اندازه شركت و دقت پيشبيني سود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.2000هارتنت و رامك6اعتبار حسابرسي و خطاي پيشبيني سودبين اعتبار حسابرسي و خطاي
پيشبيني سود رابطه معنادار منفي وجود دارد.2009يانتي و فلورنس7اندازه شركت، طول دوره
پيشبيني، صنعت، و خطاي پيشبيني سود و بازدهخطاي پيشبيني روي عملكرد (بازده) كوتاه مدت سهام در عرضههاي اوليه اثر ميگذارد.2001فرت8سود و بازده غير عاديارتباط معنيدار مثبت بين خطاي برآورد سود و بازده غير عادي سهام وجو دارد.2000آلوارز و گنزالز9بازده بلند مدت و عرضه اوليهبين عرضه اوليه زير قيمت و بازده بلند مدت عرضه اوليه سهام رابطه مثبت وجود دارد.2000اكبو و نرلي10اهرم، نقد شوندگي و بازده بلند مدت عرضه اوليهشركتهاي عرضه كننده سهام، داراي اهرم كمتر و نقد شوندگي بيشتر در هر يك از سه سال پس از عرضه اوليه هستند كه كاهش ريسك و بازده مورد انتظار سهامداران را تحقق ميبخشد.
2004محمد عمرانبازده كوتاه مدت و بلند مدتسهام انتشار يافته داراي بازده غير عادي مثبت از شروع انتشار تا يك سال بعد و بازدههاي غير عادي منفي در دوره زماني سه تا پنج ساله ميباشد.1992بكارت و هدريك11سود تقسيمي و بازدهسود تقسيمي بر بازده غير عادي آتي سهام تأثير گذار است.1995 و 1997فاما و فرنچ12ارزش بازار، درجه اهرم مالي و بازده غير عاديارزش بازار و درجه اهرم مالي از متغيرهاي مؤثر بر بازده غيرعادي آتي سهام هستند.1382عبده تبريزي و دموريبازده بلند مدتوجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شركتهاي جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت كمتر نسبت به شاخص بازار است.2004زالوكي، كمبل، گوداكري13بازده بلند مدت و عرضه اوليهبازده بلند مدت در صنايع مختلف و در تابلو اصلي و فرعي عرضه اوليه تفاوت معنا دار است.2002كلاركسون14 و همكاراندقت برآورد سود و بازده سهامسود افشا شده در گزارشهاي
شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه با ارزش بوده و بين دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفي معناداري وجود دارد.2003جرجيا15خطاي پيشبيني سود و بازده غير عاديبين خطاي پيشبيني سود و بازده غير عادي سهام رابطه مثبت معناداري وجود دارد.2005لونكاني16 و همكارانسود و بازده بلند مدت غير عاديبرآوردهاي سود مديران خوش بينانه بوده و دقت بيشتري نسبت به
مدلهاي سري زماني دارد و بين برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفي وجود دارد.5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق
در دنياي سرمايهگذاري، تصميمگيري مهمترين بخش از فرآيند سرمايهگذاري است كه طي آن سرمايهگذاران در جهت رسيدن به حداکثر منافع و ثروت خويش ، نيازمند اتخاذ بهينهترين تصميمات
ميباشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرآيند تصميمگيري، اطلاعات است. اطلاعات ميتواند برفرآيند تصميمگيري تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت ميشود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايهگذاري متأثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار، گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران ميدانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميمگيري است.
بر اين اساس اطلاعات حسابداري بايستي سرمايهگذاران را جهت پيشبيني رويدادهاي آتي ياري دهد. سرمايهگذاران اغلب به دنبال به حداكثر رساندن بازده سرمايهگذاري خود هستند. جهت اين امر تشخيص اين كه سهام چه زماني خريداري شده، تا كي نگهداري و چه زماني فروخته شود آنها را قادر به تأمين هدف به حداكثر رساندن منافع حاصل از سرمايهگذاريهاي خود مينمايد.
بدين علّت موضوع بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركتها در دو مقطع زماني انتخاب گرديد تا از طريق بررسي تجربي و انجام آزمونهاي علمي بر روي اطلاعات وقوع يافته طي سالهاي متمادي در بورس اوراق بهادار تهران راهكارهاي مفيدي در امر تصميمگيري خريد و فروش سهام به سرمايهگذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنين اين تحقيق در راستاي كمك به تصميمگيرندگان و مديران مالي براي پيشبيني سود در بودجه سال مالي و مقايسه ميزان تحقق سود واقعي و پيشبيني شده در پايان سال مالي و نهايتاً اعمال تعديلات لازم ميباشد.
6 ـ 1 اهداف تحقيق
نظر به اين كه مديران، تحليلگران و سرمايهگذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركتها اختصاص دادهاند به نحوي كه از آن براي ارزيابي عملكرد شركت استفاده ميكنند و هم چنين با توجه به اين كه تصميمگيري در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايهگذران از اهم امور تلّقي ميگردد و گذشته از ديگر شواهد و اطلاعات، توان پيشبيني نرخ بازده سهام در اخذ چنين تصميماتي بسيار تأثيرگذار ميباشد، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركتها در دو مقطع زماني ميباشد.
اميدواريم نتايج اين تحقيق بتواند به عنوان ابزار و معياري جهت سنجش ميزان دقت پيشبيني سود شركتها مورد استفاده قرار گيرد و سرمايهگذران نيز بتوانند تصميمات بهينهاي اتخاذ كنند.
مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زير ارائه ميگردد. در مدل ارائه شده تمام متغيرها به صورت سالانه محاسبه مي گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = ? 0 + ? 1 FEit + ? 2 SIZeit + ? 3 Flit + ? 4 ROAit + ?5 LARit + ?6 CFoit + ?7 Li /EQ + ?8 I it + ?9 ( DPS/ EPS ) it + E it
كه در آن:
ABRt : بازده غير عادي سهام شركت i در زمان t (متغير وابسته)
FEit : خطاي برآورد سود هر سهم شركت i در زمان t (متغير مستقل)
SIZe : اندازه شركت (متغير كنترل)
Fl : درجه اهرم مالي (متغير كنترل)
ROA : بازده دارايي (متغير كنترل)
LAR :بازده داراييهاي ثابت (متغير كنترل)
CFo : وجوه نقد عملياتي (متغير كنترل)
Li / EQ : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (متغير كنترل)
I : هزينه بهره (متغير كنترل)
DPS/ EPS : توزيع سود نقدي (متغير كنترل)
E : خطاي برآورد
? 0 : عرض از مبدأ رگرسيون
? 1 تا ? 9 : برآورد كننده شيب خط رگرسيون
كه شيوه محاسبه هر يك از متغيرها به شرح زير است:
بازده غيرعادي
بازده غير عادي برابر است با تفاوت بين نرخ بازده شركت و بازده بازار، براي تعيين بازده غيرعادي از مدل تعديل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده ميشود (ايزدي نيا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
كه:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام براي شركتهاي نمونه به صورت زير محاسبه ميشود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
كه:
Pit : قيمت سهام i در انتهاي زمان t
Pio : قيمت سهام i در ابتداي زمان t
Dit : سود سهام پرداختي توسط شركت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در اين تحقيق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص كل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
كه:
Imt : شاخص كل بورس در پايان زمان t
Imo : شاخص كل بورس در ابتداي زمان t
خطاي پيشبيني سود هر سهم
براي اندازهگيري خطاي پيشبيني سود هر سهم از شاخص زير استفاده ميشود:
(5 ـ 1)

FE=(At-Ft)/Ft×100
كه:
At : سود واقعي شركت در زمان t
Ft: سود پيشبيني شده شركت در زمان t
همچنين شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل در جدول زير ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل
عنوان متغيرشيوه اندازهگيرياندازه شركت17 (قيمت بازار سهام × تعداد سهام) LOGدرجه اهرم مالي18 كل بدهي ها
كل دارايي هابازده دارايي19 سود وزيان پس از کسر ماليات
كل دارايي هابازده داراييهاي ثابت20 جمع درآمدها
خالص دارايي هاي ثابتوجوه نقد عملياتي21 وجوه نقد عملياتي
تعداد سهامنسبت بدهي به حقوق صاحبات سهام22 ()كل بدهي
حقوق صاحبان سهامهزينه بهره 23هزينه بهره
تعداد سهامتوزيع سود نقدي24 سود نقدي تقسيم شده
سود هر سهم
7ـ 1 حدود مطالعاتي
قلمرو تحقيق چارچوبي را فراهم ميكند تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق
جامعه آماري مورد مطالعه كليه شركتهاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معيارهاي ذكر شده ميباشد.
2-7-1قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق و محدوديتهاي هزينه و زمان، 6 ساله و از ابتداي سال 1382 تا انتهاي 1387 ميباشد.
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش، بررسي رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام مربوط به شركتهاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زماني مورد كنكاش قرار ميگيرد.
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اهداف تحقيق، سؤالات اساسي پژوهش و هم چنين چارچوب نظري تحقيق فرضيّات زير تدوين و ارائه ميگردد تا پس از جمع آوري اطلاعات، آنها را براي تأييد يا رد مورد آزمون قرار دهيم:
فرضيات اصلي:
بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در سال ورود به بازارسرمايه رابطه وجود دارد.
بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت پس از يك سال از ورود به بازارسرمايه رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي:
نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام تأثير ميگذارد.
9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات
بازارسرمايه
بازار سرمايه ، بازاري براي دارايي هايي با سر رسيد بيش از يک سال (ابزار مالي بلند مدت)محسوب مي گردد . از طريق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهاي متقاضي سرمايه که داراي فرصت هاي سرمايه گذاري مناسب تر و نيازمند به تامين مالي بلند مدت مي باشند ، پس اندازهاي افراد به سرمايه گذاري تبديل مي گردد. در بازار سرمايه عرضه و تقاضاي سرمايه ، نرخ بازدهي سرمايه را مشخص مي کند (راعي و تلنگي ، 1387،ص44-42 )25.
عرضه عمومي اوليه26
در بازارهاي اوليه، اوراق انتشار يافته توسط شرکتها براي اولين بار عرضه گشته و بدين ترتيب داراييهاي مالي شرکت يا منابع مالي بلند مدت مبادله و تشکيل سرمايه صورت مي گيرد (راعي و تلنگي، 1387،ص 42)27.
بازده سهام28:
بازده در فرآيند سرمايهگذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه ميكند و پاداشي براي
سرمايهگذاران محسوب ميشود. بازده ناشي از سرمايهگذاري براي سرمايهگذران حائز اهميت است، براي اين كه تمامي بازي سرمايهگذاري به منظور كسب بازده صورت ميگيرد. يك ارزيابي از بازده
تنها راه منطقي (قبل از ارزيابي ريسك) است كه سرمايهگذران ميتوانند براي مقايسه سرمايهگذاريهاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي درك بهتر عملكرد سرمايهگذاري، اندازهگيري بازده واقعي لازم است.
مخصوصاً اين كه بررسي بازده به گذشته در تخمين و پيشبيني بازدههاي آتي نقش زيادي دارد (شباهنگ، 1375، ص 4)29.
بازده غيرعادي30:
از تفاوت بازده واقعي سهام و بازده مورد انتظار يا بازده كل بازار محاسبه ميشود (پارساييان ، 1385 ، ص227)31.
بازده واقعي (تحقق يافته)32:
بازدهي است كه واقع شده يا بازدهي است كه كسب شده و به وقوع پيوسته است (راعي و سعيدي، ص 118)33 .
يكي از روشهاي متداول در محاسبه نرخ بازده واقعي روش اضافه ارزش است كه علاوه بر تغييرات قيمت سهام، سود دريافتي در طي سال را مد نظر قرار ميدهد (دواني، 1381، ص 57)
بازده مورد انتظار34 :
بازده مورد انتظار بازدهي است كه سرمايهگذران انتظار دستيابي به آن را براي اين كه احساس كنند به اندازه كافي پاداش دريافت نمودهاند، دارند (رهنماي رودپشتي و ديگران، 1386،ص 10)35.
خطاي پيشبيني سود36:
به عنوان تفاوت بين سود واقعي كسب شده و سود پيشبيني شده (مورد انتظار) تعريف
ميشود (كوتاري، 2001، ص 11)37.
نوع صنعت38:
عبارتست از گروه صنعتي كه شركت با توجه فعاليّتش در آن گروه طبقهبندي ميشود. به بيان ديگر صنعت عبارتست از گروه شركتهايي كه محصولات آنها جايگزين نزديكي براي هم هستند.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است. برنامهريزي، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد. براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيريهاي اقتصادي است.
سرمايهگذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ساير اشخاص در تصميمگيريهاي اقتصادي متكي به پيشبيني و انتظارات هستند. همچنين توجه به بودجه سالانه شركت، پيشبيني توليد، فروش و سود هر سهم آن و كنترل بودجه در گزارشهاي ميان دورهاي و ميزان تحقق پيشبينيها، در تغييرات قيمت سهام تأثير بسزايي دارد. شايد بتوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر قيمت سهام را در پيشبيني سود هر سهم جستجو كرد. مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان از اطلاعات شركتها پيشبينيهاي سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زماني معين است.
در مطالعات بال وبراون ،1968، و فاستر ،1977، پيرامون محتواي اطلاعاتي سود سالانه و فصلي و واكنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداري، مشخص شد كه شركتهايي با اخبار خوب (افزايش غير منتظره سود) داراي بازده غير منتظره مثبت و شركتهايي با اخبار بد (كاهش غير منتظره سود) داراي بازده غير منتظره منفي هستند.
در اين فصل بر مبناي چارچوب نظري اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبيات تحقيق و هم چنين مطالعات انجام گرفته پيرامون موضوع تحقيق در خارج و داخل ايران خواهيم پرداخت.
2 ـ 2 بازار مالي
بازار مالي، بازار رسمي و سازمان يافتهاي است كه در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهايي كه با مازاد منابع مالي مواجه هستند به افراد و واحدهاي متقاضي وجوه (منابع) صورت ميگيرد. بديهي است كه در اين بازارها اكثريت وام دهندگان را خانوارها و اكثريت متقاضيان وجوه را بنگاههاي اقتصادي و دولت تشكيل ميدهند (راعي و تلنگي، 1387، ص6)1.
بازار مالي، امكانات لازم را براي انتقال پسانداز از اشخاص حقيقي و حقوقي به ساير اشخاصي كه فرصتهاي سرمايهگذاري مولد در اختيار دارند و نيازمند منابع مالي هستند، فراهم
ميكند. انتقال وجوه مزبور تقريباً در كليه موارد به ايجاد دارايي مالي منتج ميشود، كه در واقع ادعايي است نسبت به در آمدهاي آتي داراييهاي شخصي (حقوقي) كه اوراق بهادار را صادر و منتشر كرده است (شباهنگ، 1375، ص 13)1.
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي
بازارهاي مالي بر حسب حق مالي، سررسيد حق مالي، مرحله انتشار، واگذاري فوري، ساختار سازماني خارجي و داخلي طبقهبندي ميگردد. بازار مالي بر حسب سررسيد حق مالي به دو نوعقیمت: تومان


پاسخی بگذارید