دانلود پایان نامه
مدل تحلیلی تحقیق12
مدل عملیاتی تحقیق13
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق14
بخش اول: تصمیم گیری15
مقدمه15
2-1 تصمیم گیری16
2-1-1 اهمیت تصمیم گیری16
2-1-2 تعاریف تصمیم گیری18
2-1-3 فرآیند تصمیم گیری20
2-1-4 مفاهیم تصمیم گیری22
2-1-5 ویژگی های یک تصمیم خوب23
2-1-6 عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران24
2-1-7 تصمیم های عادی پیش پا افتاده24
2-1-8 تصمیم های غیر عادی…………………………………………………………………………..26
2-1-9 شرایط تصمیم گیری مدیران…………………………………………………………………….28
2-1-10 انواع تصمیم ها…………………………………………………………………………………29
2-1-11 استفاده از مدل در تصمیم گیری و انواع مدل ها39
2-1-12 سبک های تصمیم گیری 43
2-1-13 کیفیت و پذیرش تصمیم46
بخش دوم: خلاقیت و نوآوری48
مقدمه48
2-2 خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………….49
2-2-1 اهمیت خلاقیت و نوآوری49
2-2-2 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه کلی و عمومی……………………………………..50
2-2-3 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی………………………………………………51
2-2-4 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی………………………………………….. 51
2-2-5 تعاریف خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………..52
2-2-6 شیوه های تفکر………………………………………………………………………………….53
2-2-7 مراحل تفکرخلاق……………………………………………………………………………….55
2-2-8 فرآیند نوآوری درسازمان………………………………………………………………………..56
2-2-9 خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی………………………………………………………….58
2-2-10 نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان …………………………………….59
2-2-11 تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………60
2-2-12 فرآیند یک نوآوری موفقیت آمیز………………………………………………………………64
2-2-14 ویژگی های فرآیند نوآوری…………………………………………………………………….66
2-2-14 انواع نوآوری……………………………………………………………………………………67
2-2-15 مؤلفه های خلاقیت…………………………………………………………………………….68
2-2-16 اجزا و عناصر خلاقیت…………………………………………………………………………70
2-2-17 خلاقیت استعدادی قابل پرورش……………………………………………………………….72
2-2-18 انواع خلاقیت…………………………………………………………………………………..74
2-2-19 سطوح خلاقیت…………………………………………………………………………………75
2-2-20 نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………….77
2-2-21 رویکرد چند وجهی در خلاقیت………………………………………………………………86
2-2-22 الگوی تعاملی رفتار خلاق………………………….‌…………………………………………87
2-2-23 ویژگی های سازمان خلاق و نوآور……………………………………………………………89
2-2-24 ویژگی های افراد خلاق و نوآور………………………………………………………………96
2-2-25 فرآیند نوآوری آموزشی………………………………………………………………………101
2-2-26 عامل سن در خلاقیت102
2-2-27 عامل جنسیت در خلاقیت103
2-2-28 عامل تحصیلات در خلاقیت104
بخش سوم: پیشینه تحقیق105
مقدمه105
2-3 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..105
2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور105
2-3-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور107
فصل سوم: روش شناسی تحقیق122
مقدمه……………………………………………………………………………………………………123
3-1 روش تحقیق123
3-2 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری(حجم نمونه)124
3-3 ابزارهای اندازه گیری124
3-3-1 سبک های تصمیم‌ گیری………………………………………………………………………124
3-3-2 نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………125
3-4 تجزیه وتحلیل داده ها125
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری126
مقدمه127
4-1بخش اول: آزمون فرض آماری در راستای فرضیه های تحقیق127
4-1-1 آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………127
4-1-2 آزمون فرضیه 1:……………………………………………………………………………….132
4-1-3 آزمون فرضیه 2:……………………………………………………………………………….134
4-1-4 آزمون فرضیه 3:……………………………………………………………………………….136
4-1-5 آزمون فرضیه4:………………………………………………………………………………..138
4-1-6 آزمون فرضیه5:………………………………………………………………………………..140
4-1-7 آزمون فرضیه 6:……………………………………………………………………………….142
4-2 بخش دوم: یافته جانبی144
4-2-1 سؤال جانبی …………………………………………………………………………………..144
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات145
مقدمه146
5-1 نتیجه گیری 146

سایت منبع

5-1-1 فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………146
5-1-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………..146
5-1-3 سؤال جانبی …………………………………………………………………………………..149
5-2 محدودیت های تحقیق149
5-3 پیشنهادهای تحقیق149
5-3-1 پیشنهاد مبتنی بر فضیه اصلی………………………………………………………………….149
5-3-2 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج بدست آمده از فرضیه های فرعی و سؤال جانبی………………..150
5-4 مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………..155
5-5 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………155
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..156
پیوستها ………………………………………………………………………………………………..165
الف: پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………..166
ب: خروجی های spss مربوط به تحلیل ها………………………………………………………….170
ج: نمودارها……………………………………………………………………………………………175
د: پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………….181
فهرست جدول ها
جدول(2-1) مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی…………………………………………….90
جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………….117
جدول(2-3) خلاصه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………..119
جدول(3-1) مقادیر آلفای کرانباخ به دست آمده از سبک‌های تصمیم گیری…………………….125
جدول(4-1) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نوآوری سازمانی 128
جدول(4-2) ضرایب تفکیکی همبستگی پارامتر فرضیه تحقیق…………………………………..129
جدول(4-3) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(آنی)…………………… 132
جدول(4-4) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(اجتنابی)………………. 134
جدول(4-5) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(عقلایی)………………..136
جدول(4-6) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم‌ گیری(شهودی)………………. 138
جدول(4-7) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(وابستگی)………………140
جدول(4-8) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(مشارکتی)………………142
جدول(4-9) نتایج آزمون فریدمن در خصوص مهمترین سبک های تصمیم گیری……………. 144
فهرست نمودار ها
نمودار(2-1) مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری………………………………….‌………………..21
نمودار(2-2) عوامل مؤثر در تصمیم گیری ………………………………………………………….26
نمودار(2-3) سطوح مدیریت و میزان نسبی تصمیم‌های عادی و غیر عادی………………………..27
نمودار(2-4) تصمیم‌ گیری با برنامه و بدون برنامه در سطوح مدیریت……………………………..34
نمودار(2-5) فرآیند خلا قیت……………………………………………………………………….65
نمودار(4-1) دیاگرام ضرایب تفکیکی همبستگی سبک های تصمیم گیری با نوآوری سازمانی…..130
نمودار(4-2) ماتریس همبستگی سبک های تصمیم‌ گیری با نوآوری……………………………..131
نمودار(4-3) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری آنی………………133
نمودار(4-4) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری اجتنابی………….135
نمودار(4-5) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری عقلایی………….137
نمودار(4-6) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری شهودی………….139
نمودار(4-7) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری وابستگی…………141
نمودار(4-8) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری مشارکتی…………143
نمودار(5-1) مدل دیاگرام ضرایب تفکیکی همبستگی سبک‌های تصمیم‌ ‌گیری با نوآوری سازمانی 155
فهرست شکل ها
شکل(2-1) فرآیند یک نوآوری موفقیت آمیز……………………………………………………….57
شکل(2-2) فرآیند نوآوری………………………………………………………………………….66
شکل(2-3) محل تقاطع خلاقیت……………………………………………………………………69
شکل(2-4) عوامل اساسی خلاقیت…………………………………………………………………72
شکل(2-5) ارتباط عوامل شخصی، شناختی و اجتماعی در الگوی تعامل رفتار خلاق……………88
شکل(2-6) خصوصیات سازمانهای خلاق…………………………………………………………96

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق
مقدمه
امروزه با پیچیدگی وتخصصی شدن رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمانها محسوب می شود. همه سازمانها برای بقا و ماندن نیازمند ایده های نو و بدیع هستند. ا یده های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. نوآوری نه تنها سازمان ها را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند، بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه می کند. دانش تصمیم گیری به عنوان منبع عمده برای نوآوری و بهره وری سازمانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف عمده دانش تصمیم گیری در قالب تنوع در سطوح تصمیم گیری، ایجاد و سازماندهی محیطی است که در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده، دانش دیگران را با دانش خود ترکیب کرده ونهایتاً آن را به کار بندند. بکارگیری و استفاده از سبک های تصمیم گیری متنوع در اتخاذ تصمیمات در سطوح مختلف سازمانی به اقتضای زمان، از ناحیه مدیران به نوبه خود به نوآوری در سازمان منجر خواهد شد؛ از این رو است که تصمیم گیری در قالب علمی خود و به اشکال مختلف در یک سیستم، به عنوان منبع و مرجعی اصلی در نوآوری شناخته شده است و از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب می شود (آقایی فیشانی، 1377).
1-1 بیان مسأله
تصمیم گیری برای استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی برای هر مدیری امری ضروری است و یک مدیر همیشه در صدد است تا بیشترین بهره‌وری را از امکانات و منابع خود برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده سازمانی محقق سازد. در فرآیند تصمیم گیری، تحصیلات، اطلاعات و تجربیات شخصی مدیر کافی به نظر نمی رسد؛ از این رو مدیران از روشهای گوناگون، سبکهای مدیریتی مختلف، مدل های تصمیم گیری متفاوت و مشاوران زیادی بهره می گیرند تا بتوانند به استانداردهای مطلوب خود و اهداف مورد نظر سازمان دست یابند. همچنین تصمیم گیری در مدیریت همواره از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد؛ این مفهوم ممکن است از دیدگاههای مختلف مطالعه شود ولی شاید مهمترین و قدیمی ترین پایه تقسیم بندی تصمیم گیری مربوط به میزان اثر فرد یا گروه در تصمیم گیری باشد. لذا تصمیم گیری در هر سازمان از مهمترین فعالیت های مدیریت محسوب می شود و هر یک از نظام های تصمیم گیری نیز دارای مقتضیات و معایب و مزایای خاص خویش هستند (آقایی فیشانی، 1377).
برخی از مدیران به مدیریت و تصمیم گیری مشارکتی و برخی دیگر به مدیریت و تصمیم گیری متمرکز و غیر مشارکتی متوسل می شوند؛ لذا هر جا سازمانی هست، چنین فرآیندی هم وجود دارد و هر یک از سبکهای مدیریت و مدل های تصمیم گیری نیز که نظام های تصمیم گیری مدیران در سازمان ها، مناطق و کشورهای مختلف را تشکیل می دهند دارای محاسن و معایبی هستند و بعضاً تحت الشعاع عوارض و آسیبهای متعدد قرار گرفته و باعث می شوند که برخی از سازمانها از دستیابی به خلاقیتها و نوآوری های سازمانی لازم برای ادامه حیات در دنیای رقابتی کنونی بازمانده و ضمن از دست دادن سرمایه های محدود و حیاتی سازمان و متضرّر شدن در صحنه های رقابتی، به اهداف و آرمانهای ایده آل سازمانی خود نیز دست پیدا نکنند (سعادت، 1372).
نوآوری از کلمه لاتین ” Innovate ” به معنای ” ساختن یک چیز جدید ” استخراج شده است. شوچیتی اولین کسی بود که نوآوری را در قالب مفهوم علمی مطرح کرد. در واقع وی در پی شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها بود که در این راستا به نقش و اهمیت حیاتی نوآوری در رشد کشورها پی برد (آقایی فیشانی، 1377).
آسیب شناسی دانشی است که در آن بافت های بیمار در گیاه یا موجودات زنده مطالعه و بررسی می شود. بنابراین استفاده از این واژه در مدیریت جامعه و سازمان بر این پیش فرض استوار است که آنها، ساختاری زیستی دارند و می توان در آنها عناصر بیماری زا را شناخت و بافت های آسیب دیده و آسیب پذیر را بازشناسی نمود (الوانی، 1384).
از این نظر هدف آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران، درک و شناخت روابط و تأثیرات متقابل مدل تصمیم گیری موجود و گرایش به نوآوری سازمانی و نیز اثرات مطلوب و نامطلوب آنها در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی است.
در حال حاضر سازمانهای متعددی در استان آذربایجان غربی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خدماتی، انتظامی، امنیتی و… فعالیت می نمایند که برخی از این سازمان ها خصوصی، برخی نیمه خصوصی و تعداد زیادی نیز سازمان های دولتی هستند (در حال حاضرتعداد سازمان های فعال دراستان آذربایجان غربی هفتاد سازمان می باشد).
امروزه تحولات روز افزون زندگی بشر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و… موجب گردیده است که ضرورت ایجاد ایده های نو و خلاق، نسبت به گذشته افزایش یابد و مباحث مربوط به تحول و تغییر پارادایم ها و روند و رخدادها وتصویرها در ابعاد مختلف زندگی جدی تر گرفته شود که سازمانها نیز یکی از بسترهای مهم این رویدادها می باشند و مجبورند با آن همگام بشوند؛ نوآوری یک فرآیند است که در این فرآیند ابتدا فرد اجازه می دهد تصورش به آسمانها صعود کند، سپس آن را به زمین می‌آورد و مهندسی می کند (مهندسی ایده‌) تا تبدیل به ایده شود، سپس ایده‌ها را از طریق مدیریت ایده به ایده های عملی، مفید و مناسب تبدیل می کند (شهرآرای و همکاران، 1375).
امروزه سازمانها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون، به تحول و نوآوری نیاز دارند. درپیش روی مدیران همه سازمان ها شعار ” نابودی در انتظار شماست مگر اینکه نوآور باشید ” قرار دارد. مسائل امروز سازمانها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست وشرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازما نها دیگرنمی توانند بدون نوآوری حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند.
نظام تصمیم گیری مدیران در ایران و به تبع آن در استان آذربایجان غربی و سازمانهای دولتی آن نیز دارای برخی مشکلات، و مبتلا به پاره ای آسیبها و عوارضی می باشد که به دفعات در گذر زمان و به اشکال گوناگون خود را در عملکرد سازمان های دولتی استان، اعم از اجرایی، خدمات رسان، اقتصادی، نظامی و… نشان داده و با سطح نوآوری سازمانی در نهادها وسازمانهای مذکور نیز در ارتباط می باشند.
لذا تحقیق حاضر در صدد بررسی و شناسائی آسیب ها و عوارض موجود در نظام تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی و شناخت رابطه آن با سطح نوآوری سازمانی در این سازمان ها به منظور ارائه راهکارهای سازنده و مناسب به مسئولین و دست اندر کاران در این زمینه می باشد.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است، تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند، و کیفیت و چگونگی این تصمیمات است که میزان توفّق و تحقق هدفهای سازمان را معین می کند. از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیک های اخذ تصمیم برای مدیران بسیار حائز اهمیت بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزارهاست که توانایی مدیران در اخذ تصمیمات کارآمدتر و مؤثرتر افزایش می یابد (الوانی، 1384).
بشر در این عصر با جهشی کوانتمی و یا عمیق ترین خیزش اجتماعی با خلا قانه ترین نو سازی مواجه گردیده است. در این عصر نقش ماهواره ها و رسانه های گروهی و ارتباطات جهانی به نحو شگفت‌آوری متحول گشته و انتقال معارف بشری و عصر اطلاعات را به درون کشورها، شهرها، روستاها، مدرسه ها و خانه‌ها به خوبی میسر ساخته است (صافی، 1381).
در جامعه ما علی رغم داشتن نیروهای مستعد، تواناییهای خلاق هرز می‌رود، علت اصلی این امر نا‌مشخص بودن جایگاه خلاقیت و فقدان بستر رشد آن است. در حالیکه درجامعه روبه رشد و توسعه ما نیز توجه به این مسأله نقش حیاتی دارد. زیرا برای نائل شدن به پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی به افراد مستعد و خلاق نیازمند هستیم (حسینی، 1381).
در چنین عصری برای اداره سازمانهای گوناگون، باید به نوآوری، نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دستاوردهای اخلاقی، علمی، فنی بشری همت گماشت و راه را در این سازمانها برای نو آوری و ارائه طرحهای مناسب هموار کرد و مدیرانی مبتکر و خلاق را برای رده‌های متفاوت مدیریت برگزید. مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه‌های بایسته، در سازمانهای دولتی، زمینه را برای تجلّی و بروز استعدادها و خلاقیتهای کارکنان در راستای متحول نمودن سیستمها و سازمانها فراهم سازند (صافی، 1381).
1-3 اهداف تحقیق
1-3-1 هدف کلی:
شناسایی رابطه بین ” سبک های تصمیم گیری مدیران ” با ” نوآوری سازمانی ” در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی
1-3-2 اهداف جزئی:
1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی
2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی
3- بررسی و تعیین نوع و میزان ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی
1-4 فرضیه های تحقیق
1-4-1 فرضیه اصلی:
بین ” سبک های تصمیم گیری مدیران ” در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی با ” نوآوری سازمانی ” رابطه معنی داری وجود دارد.
1-4-2 فرضیه های فرعی:
1. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی آنی است.
2. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی اجتنابی است.
3. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی عقلایی است.
4. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی شهودی است.
5. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی وابستگی است.
6. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشارکتی است.
1-5 متغیرهای تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها
در مطالعه حاضر سبک های تصمیم گیری مدیران (عقلایی- شهودی- وابستگی- اجتنابی- آنی- مشارکتی) متغیر” مستقل” و نوآوری سازمانی، متغیر “وابسته” قلمداد می شود.
1-5-1 سبک تصمیم گیری عقلایی (تعریف مفهومی):
این سبک بیانگر شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم گیرنده در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم گیری می باشد. به عبارتی در این سبک تصمیم گیری، مسأله رخ داده به طور دقیق قابل تعریف بوده و فرد تصمیم گیرنده از یک فرآیند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرای بهترین راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-2 سبک تصمیم گیری عقلایی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری عقلایی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات (1-4-7-13- 25) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.
1-5-3 سبک تصمیم گیری شهودی (تعریف مفهومی):
تصمیم گیری شهودی فرآیندی ناخودآگاه است که در سایه تجارب استنتاج شده بدست می آید. در این شیوه تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده منطق روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد بلکه با تکیه بر بینش، فراست، و برداشتهای درونی خود آن چیزی را که فکر می کند درست است انجام می دهد (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-4 سبک تصمیم گیری شهودی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری شهودی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات (3-12- 16-17) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.
1-5-5 سبک تصمیم گیری وابستگی (تعریف مفهومی):
این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایت ها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-6 سبک تصمیم گیری وابستگی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری وابستگی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات (2- 5- 10- 18- 22) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.
1-5-7 سبک تصمیم گیری آنی (تعریف مفهومی):
سبک تصمیم گیری آنی بیانگر احساس اضطرار تصمیم گیرنده و تمایل وی به اخذ تصمیم نهایی در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن است، به عبارتی دیگر مدیرانی که از سبک تصمیم گیری آنی برخوردارند در هنگام مواجه شدن با موقعیت تصمیم گیری، بلافاصله و بی درنگ تصمیم اصلی خود را اتخاذ می کنند (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-8 سبک تصمیم گیری آنی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری آنی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات (8- 15- 20- 24) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.
1-5-9 سبک تصمیم گیری اجتنابی (تعریف مفهومی):
افرادی که از سبک تصمیم گیری اجتنابی استفاده می کنند در هنگام مواجهه با مسأله (مشکل یا فرصت)، تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق انداخته و از هر گونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره می روند. بنابراین سبک تصمیم گیری اجتنابی را می توان تلاش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم و تا حد امکان دوری از موقعیت های تصمیم گیری تعریف نمود (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-10 سبک تصمیم گیری اجتنابی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری اجتنابی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات (6- 11- 14-19- 21- 23 ) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.
1-5-11 سبک تصمیم گیری مشارکتی (تعریف مفهومی):
در این سبک در واقع مدیران به زیردستان تفویض اختیار می کنند تا در آینده در صورت بروز مشکلات بتوانند با اختیار و مسئولیتی که دارند (بدون فوت وقت و ارجاع مسأله به سطوح بالاتر) به اخذ تصمیم بپردازند (هادی زاده مقدم، 1387).
1-5-12 سبک تصمیم گیری مشارکتی (تعریف عملیاتی):
منظور از سبک تصمیم گیری مشارکتی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات 26 الی 33 پرسشنامه ایی که در این راستا تهیه شده است کسب نموده اند.
1-5-13 نوآوری سازمانی (تعریف مفهومی):
” آمابیل” نوآوری سازمانی را پیاده کردن و اجرای موفقیت آمیز ایده های خلاق در سازمان تعریف می کند (به نقل از سید رسول آقا داود وهمکاران، 1389).
1-5-14 نوآوری سازمانی (تعریف عملیاتی):
منظور از نوآوری سازمانی در این مطالعه، نمره ای است که آزمودنیها از سؤالات 34 الی62 پرسشنامه ایی که در این راستا تهیه شده است کسب نموده اند.
مدل تحلیلی تحقیق
مدل عملیاتی تحقیق
111/0-

115/0
484/0
039/0-
129/0-
081/0

فصل دوم

ادبیات نظری تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– بخش اول: تصمیم گیری
مقدمه
در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری در زمان کوتاه ترمی بینند (جان بزرگی، 1384).
اگر فعالیتهای مختلف مدیریت را در نظر آورید، به وضوح مشاهده می شود که جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب می کند و کیفیت و چگونگی این تصمیمات است که میزان توفّق و تحقق هدفهای سازمان را معین می نماید. از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیک های اخذ تصمیم برای مدیران بسیار حائز اهمیت بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزارهاست که توانایی مدیران در اخذ تصمیم های کارآمدتر و مؤثرتر افزایش می یابد (الوانی، 1384).
تصمیم گیری، فعالیتی است که در قلب مدیریت سازمان انجام می شود و از این رو، اساسی ترین فعالیت سازمان به شمار می رود. نکته دارای اهمیت در این میان مربوط به زمانی است که ما بهترین حق انتخاب را داریم، اما تصمیم های گرفته شده بهترین نیستند. پیچیدگی ساختار غالباً محیط تصمیم گیری را با مشکل رو به رو می سازد و درگیری های روزمره غالباً باعث می شوند که فرآیند تصمیم گیری به وضوح قابل رویت نباشد(عبیری،1387) و موفقیت چشم گیر سازمانها، مدیران و افراد بستگی به نحوه تصمیم گیری درست و صحیح دارد.
در هر حال، تصمیم گیری بهینه با توجه به کمبود منابع و ازدیاد مصارف، جایگاه بخصوصی را در سازمانها برای خود فراهم نموده است و می توان گفت سازمانی موفق است که دارای یک فرد، با ذوق تصمیم گیری به موقع باشد و سازمانی بر مشکلات فائق خواهد آمد که تصمیمات درست اخذ نماید.
مدیران دولتی و مقامات سیاسی همواره با تصمیم های مربوط به تخصیص منابع کمیاب روبرو بوده اند و آنچه در سال های اخیر تغییر کرده است عبارت است از میزان کمیابی منابع مبتلا به دستگاههای دولتی.
تصمیماتی را که مدیران می گیرند موجب رشد، یا ورشکستگی شرکت می شود. امکان دارد که این تصمیمات پر خطر و مخاطره آمیز بوده و در محیط نامطمئن گرفته بشوند؛ لذا نمی توان موفقیت آنها را تضمین کرد. معمولاً تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطلاعات چندان روشن نیست و دیدگاهها متناقض یا ضد و نقیض هستند (ال دفت، 1386).
2-1 تصمیم گیری
2-1-1 اهمیت تصمیم گیری:
عمل تصمیم گیری در ادامه امور سازمان وسیع بقدری مهم است که برخی از نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم، و مدیریت را ” عمل تصمیم گیری ” تعریف نموده اند. زیرا در دنیای امروزی، امور سازمانهای وسیع نمی تواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد. بلکه تصمیمات بایستی در صورت امکان بر پایه بررسی های علمی، اطلاعات تردید ناپذیر، اصول و روش های خاصی استوار گردد. مدیران در تمامی سطوح تصمیماتی را اتخاذ می نمایند، این تصمیمات ممکن است در نهایت برای بقای سازمان و یا حقوق آغازین یک کارآموز جدید تأثیر گذار باشد. بنابراین تمامی تصمیمات دارای اثراتی خواه کوچک و یا بزرگ بر روی امور اجرایی می باشند. لذا برای مدیران، گسترش مهارت های تصمیم گیری بسیار مهم است. اگر چه ممکن است تصمیمات خوشایند و یا ناخوشایند باشند، ولی تمامی مدیران براساس اهمیت، شمارش و نتایج تصمیم گیری خود ارزیابی و پاداش داده می شوند. کیفیت تصمیمات مدیران معیاری بر سودمندی و ارزش سازمانهای آنان است (اقتداری، 1387).
سایمون تصمیم گیری را با مدیریت مترادف می داند و معتقد است که فعالیت و رفتار سازمانی شبکه پیچیده ای از فراگردهای تصمیم گیری است. منظور از تصمیم گیری تحت تأثیر قرار دادن رفتار و عملکرد افرادی است که اجرای عملیات سازمان را بر عهده دارند بنابراین، برای اینکه ساختار و روابط سازمانی را بشناسیم کافی است که نحوه کاربرد قدرت تصمیم گیری را در آن کشف کنیم و برای آگاهی از طرز کار سازمان، شیوه های تصمیم گیری آن را مورد مطالعه قرار دهیم (علاقه بند، 1384).
گریفیت تصمیم گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می کند و معتقد است که تمام کارکردهای مدیریت و ابعاد سازمان را می توان بر حسب فراگرد تصمیم گیری توضیح داد. تخصیص منابع، شبکه ارتباطی، روابط رسمی و غیر رسمی، و تحقق اهداف سازمان به وسیله مکانیسم های تصمیم گیری کنترل می شوند. از این رو، تصمیم گیری به منزله کلید فهم پیچیدگی های سازمان و عملکرد مدیریت است (علاقه بند، 1384).
تصمیمات مدیر می تواند رفتار مرئوس را در جهت مطلوب تغییر دهد و آن را عقلائی تر نماید، که منظور از رفتارهای عقلایی در اینجا، رفتاری است که با اهداف سازمان مطابقت و هماهنگی بیشتری داشته باشد. فهرست زیر از جمله دلایلی است که در پشتیبانی از این گفته آورده شده است:
1. تصمیمات مدیر، بیانگر اهداف سازمان و منعکس کننده این اهداف است. بنابراین، تصمیم گیری مدیر به مرئوس کمک می کند تا این اهداف را بهتر بفهمد.
2. تصمیمات مدیر، رفتار “عقلایی” و همچنین معیارهای سنجش رفتار عقلایی را برای مرئوس تعریف و تعیین می کند.
3. تصمیمات مدیر، نوع عملکردی را که از افراد در مشاغل مختلف سازمانی انتظار می رود، معین می کند.
4. مدیر است که تصمیم می گیرد چه اطلاعاتی با چه کم و کیفی در اختیار مرئوس قرار دهد. می تواند با اطلاعات مفیدی که در اختیار مرئوس قرار می دهد دریچه هایی را به روی مرئوس باز کند که او از وجود آنها بی خبر بوده است. یا اطلاعاتی که به مرئوس داده می شود، او را درموقعیتی قرار دهد که بهتر بتواند نتیجه و عواقب ناشی از رفتار و عمل خود را پیش بینی و ارزیابی کند.
5. در مواردی، رئیس مسائلی را برای مرئوس مطرح و از او می خواهد که درباره آن فکر کند، تصمیم بگیرد و نتیجه را به او اطلاع دهد. این عمل رئیس باعث می شود تا اولاً توجه مرئوس به مسائلی که معین شده است معطوف گردد و ثانیاً، تصمیمات در زمانی اتخاذ شوند که از نظر رئیس مناسب تشخیص داده شده است (علاقه بند، 1384).
2-1-2 تعاریف تصمیم گیری:
در مورد تصمیم گیری تعاریف مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده است که علیرغم زیاد بودن تعداد آنها، همگی دارای یک وجه مشترک می باشند و این وجه مشترک عبارتست از انتخاب مطلوبترین، منطقی ترین و شایسته ترین راه حل، که ذیلاً به چند مورد از این تعاریف اشاره می گردد:
1. تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن فرآیند راه حل معینی انتخاب می گردد (رضائیان، 1382).
2. تصمیم گیری فراگردی است که طی آن، شیوه خاصی برای حل مسأله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (علاقه بند، 1374).
3. تصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک عمل برای دست یازیدن به یک مسأله خاص با بهره برداری از یک فرصت (استونر، 1379).
4. تصمیم گیری را می توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاصی تعریف کرد که با تأمل آگاهانه، از میان راه و روشهای مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب انتخاب شده است (سعادت، 1372).

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید