دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت
مجتمع فني مهندسي، دانشکده عمران
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد
عنوان
بررسي تعيين مقاومت نهايي وضريب رفتار ديوار برشي بتني سبک باقاب هاي فولادي سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا جواهري تفتي
استادمشاور:
دکتر حميدرضا رونق
نگارش:
حامد تحويليان
تابستان 93
سپاس
سپاس باغباني را که با سرمايه جان خويش نهالي را به اميد شکوفايي ميپرورد.
سپاس آموزگاري را که درخت انسانيت ميکارد.
و سپاس استادي را که چون باغباني علم و عمر خويش را در
جهت پيشبرد آدميت بي چشم داشت نثار ميکند.
تقديم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده :1
فصل اول : کليات
مقدمه2
1-1تاريخچه3
1-1-1تاريخچه و دلايل به کارگيري سيستم هاي(LSF)3
2-1-1تاريخچه و دلايل به کارگيري بتن هاي سبک6
بخش اول فولاد سبک8
1-2 مزاياي فولاد سرد ساخت8
1-2- 1انعطاف پذيري8
1-2-2 قابليت بازيافت و حفظ محيط زيست8
1-2-4 وزن سبک وحمل ونقل آسان8
1-2-5 مقاومت وسختي بالا9
1-2-6 مقاوم در برابر آتش سوزي9
1-2-7 ثبات در ابعاد9
1-2-8 قابليت تغيير شکل پذيري9
1-2-9 سرعت در ساختمان9
1-2-10 مقاومت در برابر زلزله9
1-2-11 عايق بودن10
1- 3 مزاياي سيستم LSF در ساخت و ساز10
1-3-1 براي طراحان و مهندسان10
1-3-1-1 انعطاف در طرح:10
1-3-1-2 استرکچر مناسب جهت عرشه ها وساير اعضا11
1-3-2 براي سازندگان وسرمايه گذاران11
1-3-2-1 سرعت در اجراي سيستم:11
1-3-2-2 عدم وجود تاخير هاي آب وهوايي:11
1-3-2-3 سهولت در نصب سيستم هاي تاسيساتي:11
1-3-3 براي ساکنين و بهره برداران11
1-3-3-1هزينه نگهداري کم:12
1-3-3براي زلزله ونيروي جانبي:12
1-4 تعريف فولاد سرد ساخت12
1-4-1 دهانههاي باربر به چهار روش ايجاد مي شود که عبارتند از :14
1- 5 انواع مقاطع سرد نورده شده و کاربرد هاي آنها:16
1-5-1 اعضاي قابي سازه اي منفرد16
1-5-2پانل ها وعرشه ها16
1-5-2-1 پانل ها سازه هاي LSF به صورت پانل توليد شده و اجزاي هر پانل عبارتند از:17
1-5-3 طراحي:17
1-5-4 نقشه ها به گروه هاي مختلف به شرح ذيل تقسيم مي شوند:17
1-5-4-1 سازه هاي سبک فلزي:18
1-5-4-2 سازه هاي قائم (STUD)18
1-5-4-3 سازه هاي تقليل دهنده صدا(resillentchanne)18
1-5-4-4 سازه هاي کلاهک (hat channel)18
1-5-4-5 ناودانيهاي باربر19
1-5-4-6سازه هاي تقويتي کنجها(corner beand)19
1-5-4-7 سازه هاي تقويتي حاشيه (j Bead)19
1-5-4-8- سازه هاي تقويتي در انبساط (control joint)19
1- 6 روش اجرا سيستم LSF19
1- 6-1پي يا شالوده20
1-6-1-1- طراحي پي:20
1-6-1-2-کف کاذب:21
1-6-1-3-سازه کف:21
1- 6-2 ديوار21
1- 6-3 سقف23
1-6-3-1 سقف کامپوزيتي:23
1-6-3-2: سقف کامپوزيت عرشه فولادي24
1-6-3-3سقفهايخرپاييشيبدار27
1- 6-4 اتصالات28
1-6-4-1مشخصات پانل ها28
1-6-4-2پيچها29
1- 6-5 شيوه نما سازي خارجي29
1- 7خصوصيات فولاد سرد ساخت30
1- 7-1استانداردهاي فولاد سرد ساخت30
1- 7-2 ظرفيت باربري و سختي31
1- 7-3 طراحي پلاستيک31
1- 7-4منحني هاي نوعي تنش-کرنش31
1- 7-5افزايش تنش تسليم متاثر از شکل دهي سرد32
1- 7-6 روش محاسبه خطي خواص مقاطع32
1- 7-7 فرم منحني خستگي32
1- 7-9 خستگي33
1- 7-10 خواص مکانيکال و اثر فرم دادن سرد به فلز33
1-8 معايب فولاد سرد ساخت33
بخش دوم بتن34
1-2 معرفي بتن هاي سبک سازه اي:34
1-2-1شرح توضيح مزايا ومعايب بتن سبک34
1-2-1-1 :سبک بودن35
1-2-1-2:عايق گرما35
1-2-1-3- :عايق صوتي36
1-2-1-4- : قابليت برش36
1-2- 2انواع بتن سبک36
1-2-2-1بتن سبک سبکدانه36
1-2-2-2بتن سبک ليكا37
1-2-2-3بتن سبک پرليتي39
1-2-2-4بتن هاي سبک متخلخل يا سلولي39
1-2-2-5بتن سبک گازي39
1-2-3کاربردهاي سازه اي42
1-2-4 بتن هاي وروند استفاده در قاب هاي LSF سازه اي در اين پروژه43
1-3- متغير هاي مساله :43
1-4 فرضيه ها (هر فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود.)44
1- 5 اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي، کاربردي وضرورت‌ هاي خاص انجام تحقيق)44
1-5-1هدف اصلي: طراحي سازه هايي بااسکلت فولادي سرد نورد شده مقاوم در برابر بار هاي44
1-5-2- اهداف فرعي:45
فصل دوم : آئين نامه ها ومطالعات قبلي
2-1 مروري بر تحقيقات گذشته46
2-2مروري بر آئين نامه ها50
2-2-1 (FEMA 450) NEHRP50
2-2-2 TI 809-0751
2-2-3 AISI و ASCE752
2-2-4 UBC 97 و IBC 200053
2-2-5 Australian /New Zealand Standard , AS/NZS 460053
فصل سوم: مواد وروش ها وبيان مسئله
مقدمه:55
3-1 ضريب رفتار :57
3-2 روش طيف ظرفيت فريمن :60
3-3 ضريب شکل پذيري يانگ :61
3-4 روش نيو مارک و هال :62
3-5 ضريب کاهش شکل پذيري، 64
3-2-2 ضريب مقاومت افزون ، 64
3-6 بيان مسئله :66
3-6-1 جزييات مقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-7- مشخصات بتن وفولاد68
3-8تئوري حل مسأله:69
3-9 مدل اجزا محدود مسأله :70
3-9 نمونه هاي آزمايش شده در تحقيق:70
3-10- آماده سازي جهت انجام آزمايش71
3-10-1مراحل انجام کار در آزمايشگاه71
3-11 رژيم بارگذاري :77
3-12 جدولي از استانداردهاي مختلف در روش ASTM80
فصل چهارم: درباره نرم افزار ansys و روند مدل سازي در نرم افزار
مقدمه :83
4-1- آشنايي با روش اجزا محدود:85
4-1-1-روش تحليل دقيق (Exact Solution)85
4-1-2-روش عددي (Numerical Solution)85
4-1-3-روش تجربي (Experimental Method)85
4-2-روش اجزا محدود:86
4-3-انواع المان ها در Ansys و قابليت هاي آنها:86
4-3-1-المان – combin 7 :86
4-3-2-المان – combin 14 :86
4-3-3-المان – Link 1 :87
4-3-4-المان – BEAM3 :87
4-3-5-المان – PLANE 42 :87
4-3-6-المان- BEAM 54 :87
4-3-7-المان – pipe 16 :87
4-3-8-المان – solid 45:87
4-3-9-المان -combin 40 :87
4-4-10- المان- SHELL 93 :88
4-4-11-المان -SHELL22 :88
4-4-12-المان- PLANE 2 :88
4-4-13-المان – SHELL91 :88
4-4-14- المان- contact 12:88
4-5-15-المان- PLANE55 :88
4-4-16-المان – BEAM 189 :89
4-4-17-المان- BEAM188 :89
4-4-18-المان – SOLID92 :89
4-4-19-المان- SOLID95:89
4-4-20-المان -PLANE 82 :89
4-4-21-المان- PLANE145:89
4-4-22-المان – Link10:90
4-4-24-المان – SOLID 82:90
4-4- المان مورد استفاده در اين تحقيق:90
4-5-انواع آناليزها در نرم افزار Ansys:90
4-5-1آناليز استاتيکي خطي (Static Analysis)90
4-6-2-آناليز مودال (Modal Analysis)90
4-6-3-آناليز هارمونيک (Harmonic Analysis)90
4-6-4-آناليز ديناميکي گذرا (Transient Dynamic Analysis)90
4-6-5-آناليزغيرخطي مادي ( Material nonlinearity )90
4-5-1-آناليز استاتيکي خطي:91
4-6-1-1- مدول الاستيسيته91
4-6-1-2- بارگذاري اينرسي91
4-6-1-3- بارگذاري حرارتي91
4-5-2- آناليز مودال:91
4-5-3-آناليز هارمونيک:91
4-5-4-آناليز ديناميکي گذرا:92
4-5-5-آناليز غير خطي مادي :92
4-6- انتخاب نوع تحليل در اين تحقيق:92
4-7- تحليل پلاستيک داراي 3 رکن اساسي مي باشد:93
4-8-1- مدل هاي تنش- کرنش و معيار تسليم:93
4-8-2-قانون جريان:94
4-8-3-قانون سخت شوندگي:95
4-8-3-1-سخت شوندگي ايزوتروپيک: (isotropic hardening)95
4-8-3-2-سخت شوندگي کينماتيک: (kinematic hardening)95
4-9-مدل سازي مقاطع در نرم افزار:97
4-10-اتصالات100
4-11-مش بندي :101
4-12- اعمال شرايط تکيه گاهي :104
4-12 آماده سازي مدل براي تحليل :106
4-13 بارگذاري :107
فصل پنجم: نتايج مطالعات و پيشنهادات
مقدمه :109
5-1 انجام آناليز و مشاهده خرابي ها :109
5-1 مقايسه قاب پرشده با بتن باقاب تقويت شده باورق در محيط نرم افزار ansys:110
5-2- بررسي قابها و مشاهده خرابي ها116
5-3 منحني پوش قاب ها :120
5-3-1 منحني پوش قاب هاي نمونه هاي تست نرم افزاري با ورق تقويتي120
5-3-2 منحني هاي پوش آزمايشگاهي قاب هاي پر شده با بتن :122
5-3-3 منحني پوش قاب هاي نمونه هاي تست نرم افزاري با بتن:122
5-4 محاسبه ضريب رفتار :125
5-5 منحني هاي دو خطي نمونه ها129
5-5-1 منحني هاي دو خطي نمونه نرم افزاري با ورق129
5-5-2 منحني هاي دو خطي با بتن130
5-6 نتيجه گيري وپشنهاد :133
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………..136
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….143
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1كاربردهاى ليكا بر حسب اندازه دانه ها………………………………………………………38
جدول 1- 2مشخصات قاب هاي تحقيق……………………………………………………………………43
جدول 3- 1خصوصيات مکانيکي اعضاي اصلي…………………………………………………………..68
جدول 3-2 مشخصات بتن ليکا…………………………………………………………………………….68
جدول 3-3- مشخصات مصالح………………………………………………………………………………69
جدول 3-4 مشخصات مکانيکي مقاطع فولادي سرد نورد شده…………………………………………69
جدول 3-5 مشخصات بتن فوم……………………………………………………………………………..69
جدول 3-6مشخصات قاب ها……………………………………………………………………………..71
جدول 3-7 رژيم بار گذاري چرخه اي ،روش B د.ASTM E2126-…………………………………77
جدول 3-9 سيکل رفت وبرگشت…………. …………. …………. …………. …………. ………….79
جدول 3-10 تغيير مکان هاي متناظر با سيکل بارگذاري…………. …………. …………. ………….79
جدول5-1 مشخصات قاب ها …………………………………………………………………………………………………..115
جدول5-2: جزئيات ساختاري ديوارها……………………………………………………………………………..116
جدول 5-3 بدست آوردن خروجي هاي تست نرم افزاري با بتن……………………………………………….128
جدول 5-4 مقايسه اي نرم افزاري نمونه با بتن ونمونه باورق…………………………………………………………..128
جدول 5-5 نتايج عددي ضريب رفتار و مقاومت نهايي بدست آمده………………………………………….. 129
جدول 5-6نتايج عددي بدست آمده در آزمايشگاه……………………………………………………..130
جدول 5-7مقاومت نهايي بدست آمده از آزمايشات……………………………………………………………..132

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 نمايي از برشي سبک به نحو اکسپوز6
شکل 1- 3 فرم دادن ورق فولادي به صورت نورد سرد13
شکل1-4 اشکال مختلف فولادي سرد نورد شده16
شکل 1-6جزئيات اتصال ديوار در سازه LSF22
شکل 1-7 نحوه اجراي سقف شيرواني در سيستم LSF22
شکل ا-9 پيچ برش گير سقف25
شکل 1-10آرماتور هاي سقف25
شکل1-1126
شکل 1-12 اجراي اسکلت LSF27
شکل 1- 13نازک کاري28
شکل1-14دستگاه پله سازه هاي سرد نورد شده30
شکل 1-15الف وب منحني هاي تنش کرنش فولاد32
شکل1-16نمايش قاب ها44
شکل (3-1) : طيف نيرو هاي وارد بر سازه در دو حالت ارتجاعي و غير ار تجاعي [Freeman ,1990]61
شکل 3-2 : منحني نيرو – تغيير مکان سازه [Yang ,1992]62
شکل 3-3 : پاسخ عمومي سازه بر اساس مفاهيم FEMA64
شکل 3-4:نمايي از دستگاه تست در آزمايشگاه شکل 3-4 : نمايي از قاب فيکس شده تقويت شده با ورق به جک هاي هيدروليکي ازمايشگاه سازه دانشگاه آزاد واحد تفت66
شکل3-6 ناگين67
شکل 3-7 جزئيات ابعاد رانر يا ترک (ابعادميلي متر)67
شکل 3-5قاب هاي ساخته شده در آزمايشگاه67
شکل 3-8استاد68
شکل 3-9 مدل اجزا محدود مسأله70
شکل 3-10 نحوه جازدن قاب در دستگاه تست ونحوه انجام تست مي باشد.72
شکل 3-11قاب با استاد مياني73
شکل1-12قاب با استاد مياني وناگين74
شکل 1-13 قاب ساده74
شکل 1-14قاب Aمدل شده در نرم افزار74
شکل 1-15قاب C مدل شده در نرم افزار75
شکل 1-16قاب Bمدل شده در نرم افزار75
شکل 3-17 : ديوار برشي با تک استاد کناري و مياني76
شکل 3-18 رژيم بار گذاري چرخه اي ،روش B در ASTM E2126-0778
شکل 4-1- رفتار تنش-کرنش حالت هاي مختلف94
شکل 4-2- سطوح تسليم مختلف94
شکل 4-3- تحول سطوح تسليم95
شکل 4-4- رفتار مدل شده مقاطع و ورق هاي پوشش در ندم افزار96
شکل 4-5 – المان شل بتن پوشش97
شکل 4-6- المان شل مقاطع استاد97
شکل 4-7- المان شل عضو رانر98
شکل 4-8المان شل مقطع ناگين مياني98
شکل 4-9- نحوه عبور ناگين از استاد ميا ني98
شکل 4-10- نحوه قرار گيري استاد در رانر99
شکل 4-11 نمونه از قاب با فلز تقويتي99
شکل 4-12قاب با بتن تقويتي100
شکل 4-13- نمايي از اتصالات spot weld در نرم افزار101
شکل 4-14- حل ديفرانسيلي101
شکل 4-15- حل الماني در نرم افزار102
شکل 4-16- نمايي از مش بندي اعضاي قاب103
شکل 4-17-نمايي از مش بندي بتن پوش103
شکل4-18- مدل سازي شرايط تکيه گاه گير دار به عضو رانر با ورق فولادي104
شکل 4-19-اعمال شرايط تکيه گاه غلطکي به عضو رانر با ورق فولادي105
شکل 4-20 اعمال جابجايي سيکليک به قاب با مدل سازي hold down105
شکل 4-21 استفاده از تيرک هاي I شکل جهت اعمال حرکت مستقيم به قاب106
شکل 4-22 انتقال ونصب قاب ها زير فک دستگاه در آزمايشگاه106
شکل4-23 نتايج آناليز استاتيکي خطي جهت مشاهده مودهاي کمانشي ورق107
شکل 4-24 عمل آوري بتن در قاب108
شکل 4-25 قاب پس از اعمال بار108
شکل 4-26 نمايي از قاب پر شده با بتن پس از اعمال بارگذاري108
شکل 5-2 پلاستيک شدن استاد کناري110
شکل 5-1 کمانش ورق در گوشه قاب110
شکل 5-3 کمانش کلي استاد ها و قيچي شدن قاب در جابجايي هاي بالا111
شکل 5-4 تغيير شکل ناشي از نيرو درمحل استادکناري وناگين وسط111
شکل5-5 کمانش و چروکيده شدن ورق مهار بندي112
شکل 5-6 کمانش ودفرمگي در مقطع استاد ها وترک هاي شديد بتني112
شکل 5-7 نشان دان تغيير شکل در بتن وترک هاي ان براي بهتر فهميدن مطلب113
شکل 5-8 روند دادن اطلاعات در نرم افزار113
شکل 5-9 تعيين مقاومت‌ها114
شکل 5-10 روند دادن اطلاعات بتن در نرم افزار114
شکل 5-11 روند دادن اطلاعات فولاد در نرم افزار114
شکل 5-12 نحوه نگهداري وتست قاب ها115
شکل 5-13 نحوه قرارگيري قاب بتني در زير فک دستگاه116
شکل 5-14 نحوه خرابي هاي قاب A که در محل تقاطع استاد کناري بالايي با رانرمي باشد117
شکل 5-15 مقايسه قاب A در نمونه نرم افزاري که مثل نمونه آزمايشگاهي117
شکل 5-16 ترکيده شدن بتن فوم در قاب A117
شکل 5-17 تغييرات قاب B در نمونه نرم افزاري118
شکل 5-18 تغييرات قاب C در نمونه نرم افزاري118
شکل 5-19 مقايسه تغييرات قاب D در نرم افزار و آزمايشگاه119
شکل 5-20 نحوه خرابي ناگين و استاد کناري در قاب D در نمونه آزمايشگاهي119
شکل 5-21 نحوه خرابي و حرکت ناگين مياني و استاد کناري در قاب D در نمونه نرم افزاري120
شکل 5-22 تغيير شکل قاب با استاد وناگين مياني در نمونه نرم افزاري120
شکل5-23 منحني پوش قاب A121
شکل 5-24 منحني پوش قاب B121
شکل 5-26 منحني هاي پوش قاب A,B,C تست نرم افزاري با ورق121
شکل 5-27 منحني پوش قاب A آزمايشگاه122
شکل 5-28 منحني پوش قاب B آزمايشگاه122
شکل 5-29 منحني پوش قاب C آزمايشگاه122
شکل 5-30 منحني پوش قاب A در نمونه نرم افزاري با بتن123
شکل 5-31 منحني پوش قاب B در نمونه نرم افزاري با بتن123
شکل 5-32 منحني پوش قاب C در نمونه نرم افزاري با بتن123
شکل 5-33 منحني پوش قاب D در نمونه نرم افزاري با بتن124
شکل 5-34 منحني پوش قاب E در نمونه نرم افزاري با بتن124
شکل 5-35 منحني پوش قاب F در نمونه نرم افزاري با بتن124
شکل 5-36 منحني پوش هر شش قاب در نمونه نرم افزاري با بتن125
شکل 5-37 پاسخ عمومي سازه بر اساس مفاهيم FEMA126
شکل 5-38 نحوه ي محاسبه بر اساس نقطه تسليم بارز127
شکل 5-39 منحني ايده آل دو خطي قاب A129
شکل5-40 منحني ايده آل دو خطي قاب B130
شکل 5-41 منحني ايده آل دو خطي قاب C130
شکل 5-42 منحني دو خطي قاب A130
شکل 5-43 منحني دوخطي قاب B131
شکل 5-44 منحني دوخطي قاب C131
شکل 5-45 منحني دوخطي قاب D131
شکل 5-46 منحني دوخطي قاب E132
شکل 5-47 منحني دوخطي قاب F132

چکيده :
مقابله با نيروهاي جانبي ازجمله زلزله يکي از مهمترين رسالت هاي مهندسين عمران مي باشد. که براي رسيدن به اين مهم مي توان سيستم قاب سبک فلزي که داراي مزايايي مانند امکان توليد صنعتي،پيش ساختگي وسبکي،فرم پذيري درساخت است را ميتواند جايگزيني مناسب براي سيستم هاي سنتي دانست. پانلهاي ديوار برشي متشکل از قاب فولادي سرد نورد شده و پوشش پيچ شده به آن از متداول ترين سيستم هاي باربر جانبي در اين سازه هاست. عملکرد لرزه اي سازه ها نياز مند روشي تحليلي ست که يک روش المان محدود همراه با آناليز غير خطي مي باشد البته در راستاي اين مي بايست از ديواره هاي برشي مناسب براي مهار نيرو هاي جاني استفاده نمود. در اين پايان نامه پانل هاي ديوار برشي قاب هاي ما به کمک بتن هاي سبک (ليکا وفوم بتن) به جاي ورق هاي فولادي و يا بادندهاي ورقه اي جا نمايي و به وسيله نرم افزار المان محدود Ansys تحليل شدکه برروي نمونه هاي با مقياس 120×240 سانتيمتر ارزيابي شد. ضخامت هاي مختلفي از ديوارههاي برشي تحليل شده وعملکرد جانبي آنها به وسيله اعمال بارگذاري چرخهاي روي شش ديوار مورد بررسي قرار گرفت. تمرکز اصلي اين پايان نامه روي ظرفيت باربري جانبي حداکثر جاني و حداکثر مقاوت نهايي مورد تحمل ديوار ها و برآورد منطقي از ضريب رفتار (R) قاب ها با ديوار برشي (shear wall Bracing) و همچنين نحوه خرابي آنها مي باشد. براي اين منظور شش قاب CFS باضخامت ورق يک ميليمتربه صورت تک استاد کناري وتک استاد مياني وتک تراک بالاوپايين قاب ها ودر يک سري از نمونه ها با يک ناگين تک تسمه اي همراه با بتن سبک براي کليه نمونه ها در نرم افزار مدل وقاب هاي مدل شده با بتن پر شده و تا لبه قاب ها به ضخامت يک سانتيمتر تسطيح شدند. نمونه ها تحت رژيم بار گذاري چرخه اي جانبي خاص که براساس روش B استاندارد (38)ASTM E2126-07 مورد بررسي قرار گرفت براي هر ديوار منحني پوش اعمال شده رسم گرديد. سپس پرامترهاي محاسبه شدند. ودر نهايت فاکتور R ارزيابي وهم چنين در پي آن نتايج آزمايشگاهي با نتايج نر م افزاري در حالت نمونه شده با بتن وهمچنين نتايج نرم افزاري ديوار ها با بتن با نتايج نرم افزاري ديواره ها با ورق مورد مقايسه قرار گرفت.

کلمات کليدي: پانل هاي ديوار برشي، آناليز غيرخطي، فولاد سرد ساخت، بتن سبک ليکاوفوم بتن

فصل اول
کليات

مقدمه
نياز مبرم بشر به طراحي وساخت بناهاي1- باقابليت اجراي سريع 2- مقاوم در برابر نيروهاي جانبي مانند زلزله 3- سبک در سازه و جنس و متريال اجرايي 4- توان تحمل کشش بالا وضريب رفتار ايمن 5- کاربري سازه مسکوني با طبقات متعدد ما رابه تحقيق درباره اين موضوع انداخت. در ساختمانهاي رايج سازه علي رغم طراحي پيشرفته معمولا ازاجراي ضعيفي در ايران برخوردار است به اين معني که رفتار واقعي سازه در مواقع سرويس دهي با آنچه طراحي شده کاملا متفاوت است. لذا نظارت دقيق بر کيفيت اجرا و تطبيق با جزييات محاسبه شده امري کاملا ضروري مي باشد. از اين رو ساختمانهاي پيش ساخته شده در کارخانه به دليل طي نمودن مراحل کنترل کيفيت و توليد مطابق با نقشه هاي محاسباتي رفتار مناسب در موقع سرويس دهي خواهد داشت. در اين بين قابهاي سبک فولادي ال اس اف با کيفيت ساخت کارخانه اي واتصالات ساده، مطمئن مستحکم و سريع از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشندهمچنين نياز روز افزون کشور به سطح زيربناي بيشتر در امر مسکن، آموزش، تسهيلات بهداشتي، درماني، رفاهي، تاسيسات صنعتي و تجاري که عمدتا از افزايش جمعيت و توسعه ناشي ميشود، ايجاب مينمايد که از روشهاي جديدي در ساختمان سازي استفاده گردد. دراين روشها علاوه بر کاهش زمان ساخت، با صرفه جويي در مصرف مصالح ساختماني سنتي، هزينه ساخت نيز با حفظ کيفيت مطلوب کاهش مي يابد به منظور دستيابي به اهداف فوق سيستم ساختماني ساخت سريع با بررسي هاي فني و اقتصادي جامعي که در آن امکانات و شرايط موجود در نقاط مختلف کشور منظور گرديده است طراحي شده و به عنوان سيستم ساختماني سريع معرفي مي گردد. (حاتمي و رحماني، 1389؛ فلاح و وطني اسکوئي، 1382).
ديوار هاي برشي يکي از اعضاي اصلي ومقاوم در برابر بارهاي جانبي مخصوصاً زلزله اند که به طور وسيع در ساختمان هاي کوتاه مرتبه و ميان مرتبه فلزي مورد استفاده قرار مي گبرد هر پانل ديوار برشي مي تواند از يک قاب فولادي با مقطع فولادي سرد باشد که تيرکها و ستونکهاي قاب به وسيله پيچ خودکار يا پرچ متصل است. استفاده از قاب هاي ترکيبي با بتن سبک و فولادي سبک سرد نورد شده جهت بالا بردن ميزان مقاومت جانبي در برابر برش اهميت بسزايي در پايايي سازه و افزايش تعداد طبقات مي تواند داشته باشد که در اين پايان نامه به آن مي پردازيم (AISI.)1.

1-1تاريخچه
1-1-1تاريخچه و دلايل به کارگيري سيستم هاي(LSF)
فولاد فرم داده شده در حالت سرد ياCFS از سال 1850در کشور انگلستان و آمريکا با به کارگيري در ساخت لوازم اتومبيل آغاز شد ولي تا قبل از جنگ جهاني اول در ساختمان سازي بکار گرفته نمي شد از سال 1930 به بعد با بکارگيري قطعات فولاديLSF درساختمان هاي تجاري و صنعتي شروع شد اما به دليل ارزاني چوب نتوانست باآن به عنوان سيستم رايج مسکن سازي رقابت اقتصادي کند. از سال 1990گران شدن چوب ومطرح شدن مشکلات زيست محيطي در صنعت ساختمان سازي سبب گرديد که سيستم ساختماني LSF که بااستفاده از قطعات فولاد CFS از نوع گالوانيزه برپا مي گردد،براي ساخت واحد هاي مسکوني بکار گرفته شود.اين سيستم ساختماني تا به حال توانسته در کشور هاي مختلفي گواهنامه ساخت در چند طبقه دريافت نمايد و من جمله در ايران فعاليت هاي گسترده اي در اين حوزه مخصوصاً درشهر پرند و تيران انجام پذيرفته است (وثوقي فر و عدل پرور، 1386؛ حاتمي و همکاران ،1388).
بکار گيري سيتم ساختماني LSF براي ساخت وساز مسکن بعد از جنگ جهاني دوم در استراليا هم آغاز شد. در صورتي که پيش از آن ساخت وسازمسکن عمدتاً با استفاده از قاب چوبي انجام مي شد. در ادامه تحولات ساختماني در آمريکا در اين کشور نيز تحولاتي صورت گرفت که عمده ان به کارگيري اين سيستم در کشور استراليا بود. اين سيستم به دليل سرعت بالا و مقاوم توانست رشد قابل توجهي در صنعت سازه کشور استراليا داشته باشد. و هم اکنون بهترين ماشين الات رول فرم دنيا در انحصار آن کشور قرار دارد. در کشور سوئد چوب رايجترين مصالح ساختماني بود اما به دليل کاهش متوسط عمر درختان از دهه 90سازندگان ساختمان اقدام به جايگزين کردن سيستم LSF درآن کشور کردند. در حال حاضر در کشور هلند نيز سيتم LSF در ساخت سازه هاي مسکوني ومدارس نقش عمده اي دارد. در سال 1989بنياد تحقيقات ساختمان هلندSBR، پتانسيل استفاده از سيستم LSF را براي خانه سازي مورد بررسي قرار داد ونتيجه بررسي ها مشخص نمود که به کارگيري اين سيستم ساختماني، تسهيل در طراحي وفوائد زيست محيطي را به دنبال دارد ولي کمي گرانتر از سازه هاي چوبي است. در کشور فرانسه هم در سال هاي اخير سبک اين سيستم به شکلي محدود به جاي سيستم هاي فولادي و بتوني قرار گرفته است.در کشور کره، آجر وبتن تا سال 1996 به عنوان مصالح اصلي در ساخت و ساز بودند و در ساختمان هاي بلند مرتبه از سيستم هاي بتن درجا استفاده مي شد تا در فوريه سال 1996شرکت POSCOبراي اولين بار از سيستم LSF را در شهر فوانگ با احداث700 ويلاي دو تا پنج طبقه شروع نمود.
در سال1995داويس و همکاران استفاده از فولاد جدار نازک را در ساختمانهاي مدولار کوتاه و متوسط بررسي کرده اند در سال 1996 سرته و همکاران عملکرد ديناميکي ديوارهاي برشي را در قابهاي سبک فولادي مورد بررسي قرار داده است. درهمان سال داويس و همکاران رفتار برشي اتصالات فشرده را در سازه هاي با قاب سبک فولادي بررسي کرده اند. در سال 1997درايور و همکاران رفتار لرزه اي را در ديوارهاي برشي فولادي مورد بررسي قرار داده اند. در سال1998پي وکيني مقاومت برشي را در اتصالات فشرده فولادي مورد بررسي قرارداده اند. در همان سال لنون و همکاران به مقايسه تعدادي از اتصالات مکانيکي در فولاد سرد نورد پرداخته اند. در همان سال الگالي و همکاران به تحليل رفتار ديوارهاي برشي فولادي نازک پرداخته اند. در سال 1999 لاوسون ساخت مدولار را با استفاده از قاب سبک فولادي بررسي کرده است. در سال 2000 لوبل و همکاران عملکرد ديوارهاي برشي سخت نشده را تحت بارگذاري متناوب بررسي کرده اند. در سال 2004دوبينا به بررسي عملکرد پانلهاي برشي ديوارهاي استادي سرد نورد تحت بارگذاري يکنواخت و متناوب پرداخته است. در همان سال تيان و همکاران به بررسي مقاومت گسيختگي وسختي قابهاي ديوارهاي فولادي سرد نورد پرداخته اند. درسال2005 پاستور و رودريگز به مدل سازي پسماند ديوارهاي برشي بامهاربندي ضربدري شکل در ديوارهاي نازک سازه ها پرداخته اند. درهمان سال الخراط و راجرز مدل آزمايشگاهي قاب فولادي سبک که بوسيله ديوارهاي مهاربندي تقويت شده اند پرداخته اند. در سال 2006 ولکوويچ و يوهانسون مدل طراحي سنتي در ديوارهاي با صفحات گچي تک لايه و منبسط شونده با دولايه که در مقابل آتش مقاوم مي باشند را بررسي نموده اند. در همان سال گور گلوسکي يک روش ساده را براي محاسبه شاخص يو – والوودر قابهاي سبک ارايه نموده است. اين روش جديد براساس تحقيقات انجام شده بوسيله بازگشت به اصول اوليه دراستفاده از مدلسازي آلمان محدود در تحليل سيالهاي حرارتي در ميان ساخت قاب سبک مي باشد. در همان سال کاسافنت و همکاران آزمايشات آزمايشگاهي گره ها را در طراحي لرزه اي سازه هاي سبک پرداخته اند. در همان سال بلاژبه بررسي آزمايشگاهي وتحليلي پانل ديوارهاي برشي 9 ميلي متري قاب فولادي سبک پرداخته اند. در همان سال دبينا و همکاران عملکرد لرزه اي خانه هاي با قاب سبک فولادي بررسي کرده اند. در همان سال لاندولفو و همکاران به مطالعه آزمايشگاهي و نظري عملکرد لرزه اي قابهاي سبک فولادي نورد سرد در ساختمانهاي کوتاه پرداخته اند. در همان سال رکاس پانل ديوارهاي برشي فولادي سبک را مورد آزمايش قرار داده است. در سال 2007 فيورينو و همکاران آزمايشاتي را برروي اتصالات پيچ شده ميان پانلهاي برپايه گچ يا چوب و پروفيلهاي استد در خانه سازي با قاب سبک فولادي انجام داده است. در همان سال هانگ و همکاران به بررسي آزمايشهاي متناوب اتصالات پيچي قاب خمشي فولادي ويژه سازه هاي نورد سرد شده پرداخته اند. در اين نمونه ها پاسخ سه مود گسيختگي – گسيختگي اتصالات، کمانش بال و کمانش ستون مورد بررسي قرار گرفته است. در همان سال لاندولفو و همکاران پاسخ لرزه اي قاب هاي فولادي نورد سرد را در ساختمانهاي کوتاه مورد بررسي قرار داده اند. درسال 2008 رونق و مقيمي به بررسي مدهاي گسيختگي سيستم هاي مختلف و ضرايب موثر محاسباتي در پاسخ شکل پذيري ديوارهاي CFS پرداخته اند.
در ساختمانهاي رايج سازه علي رغم طراحي پيشرفته معمولا از اجراي ضعيفي در ايران برخوردار است به اين معني که رفتار واقعي سازه در مواقع سرويس دهي با آنچه طراحي شده کاملا متفاوت است. لذا نظارت دقيق بر کيفيت اجرا و تطبيق با جزييات محاسبه شده امري کاملا ضروري مي باشد. از اين رو ساختمانهاي پيش ساخته شده در کارخانه به دليل طي نمودن مراحل کنترل کيفيت و توليد مطابق با نقشه هاي محاسباتي رفتار مناسب در موقع سرويس دهي خواهد داشت. در اين بين قابهاي سبک فولادي ال اس اف با کيفيت ساخت کارخانه اي واتصالات ساده، مطمئن مستحکم و سريع از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.
– همچنين نياز روز افزون کشور به سطح زيربناي بيشتر در امر مسکن، آموزش، تسهيلات بهداشتي، درماني، رفاهي، تاسيسات صنعتي و تجاري که عمدتا از افزايش جمعيت و توسعه ناشي ميشود، ايجاب مينمايد که از روشهاي جديدي در ساختمان سازي استفاده گردد. دراين روشها علاوه بر کاهش زمان ساخت، با صرفه جويي در مصرف مصالح ساختماني سنتي، هزينه ساخت نيز با حفظ کيفيت مطلوب کاهش مي يابد به منظور دستيابي به اهداف فوق سيستم ساختماني ساخت سريع با بررسي هاي فني و اقتصادي جامعي که در آن امکانات و شرايط موجود در نقاط مختلف کشور منظور گرديده است طراحي شده و به عنوان سيستم ساختماني سريع معرفي مي گردد (آرش مستاجران وهمکاران، 1388؛ انوشه آشوري، 1385؛ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن).
2-1-1تاريخچه و دلايل به کارگيري بتن هاي سبک

شکل 1-1 نمايي از برشي سبک به نحو اکسپوز

اولين گزارشهاي تاريخي در مورد کاربرد بتن سبک و مصالح سبک وزن به روم باستان بر مي گردد. روميان در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزيوم از پوميس که نوعي مصالح سبک است استفاده کرده اند. کاربرد بتن سبکدانه پس از توليد سبکدانه هاي مصنوعي و فراوري شده در اوايل قرن بيستم وارد مرحله جديدي شد. در سال 1918، S. J. Hayde با استفاده از کوره دوار اقدام به منبسط کردن رس و شيل کرد و بدين وسليه سبکدانه اي مصنوعي توليد کرد که از آنها در ساخت بتن استفاده شد. توليد تجاري روباره هاي منبسط شده نيز از سال 1928 آغاز گرديد. اين سبکدانه مصنوعي در هنگام جنگ جهاني اول به دليل محدوديت دسترسي به ورق فولادي براي ساخت کشتي بکار رفت. کشتي Atlantus به وزن 3000 تن که با بتن سبک هايديتي ساخته شد، در اواخر سال 1918 به آب افتاد. در سال 1919 کشتي Selma به وزن 7500 تن و طول 132 متر با همين نوع بتن ساخته و به آب انداخته شد. تا آخر جنگ جهاني اول و سپس تا سال 1922 کشتي ها و مخازن شناور متعددي ساخته شد که يکي از آن ها Peralta تا سال هاي اخير شناور بود. برنامه ساخت کشتي ها در اواسط جنگ جهاني دوم متوقف شد و دوباره به دليل محدوديت توليد ورق فولادي مورد توجه قرار گرفت. تا پايان جنگ جهاني دوم 24 کشتي اقيانوس پيما و 80 بارج دريايي ساخته شد که ساخت آن ها در دوران صلح، اقتصادي محسوب نمي گشت. ظرفيت اين کشتي ها 3 تا 140000 تن بود. در سال 1948 اولين ساختمان با استفاده از شيل منبسط شده در پنسيلوانياي شرقي احداث گرديد. در ادامه، از سال 1950 ساخت بتن سبک گازي اتوکلاو شده در انگلستان متداول شد. اولين ساختمان بتن سبکدانه مسلح در اين کشور که يک ساختمان سه طبقه بود درسال 1958 و در شهر برنت فورد احداث گرديد.
ساختمان هتل پارک پلازا در سنت لوئيز، ساختمان 14 طبقه اداره تلفن بل جنوب غربي در کانزاس سيتي در سال 1929 از جمله ساختمان هاي دهه 20 و 30 ميلادي ساخته شده در آمريکاي شمالي با استفاده از بتن سبک هستند. ساختمان 42 طبقه در شيکاگو، ترمينال TWA در فرودگاه نيويورک در سال 1960، فرودگاه Dulles در واشنگتن در سال 1962، کليسايي در نروژ در سال 1965، پلي در وايسبادن آلمان در سال 1966 و پل آب بر در روتردام هلند در سال 68 از جمله ساختمان هايي هستند که با بتن سبکدانه ساخته شده اند. در هلند، انگلستان، ايتاليا و اسکاتلند نيز در دهه 70 و 80 پل هايي با دهانه هاي مختلف ساخته و با موفقيت بهره برداري شده اند. در سال هاي 1970 ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت آغاز شد و در دهه 80 به دليل نياز برخي شرکت هاي نفتي در امريکا و نروژ براي ساخت سازه ها و مخازن ساحلي و فراساحلي مانند سکوهاي نفتي يک رشته تحقيقات وسيع براي ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت در اين دو کشور با هدايت واحد آغاز شد که نتايج آن در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 منتشر گشت. در ساليان اخير نيز استفاده بتن سبک در دال سقف ساختمانهاي بلند مرتبه، عرشه پلها و ديگر موارد مشابه و همچنين کاربردهاي خاص مانند عرشه و پايه دکلهاي استخراج نفت کاربرد فراواني يافته است.
دانستن اين موضوع كه بتن سبك از 50 سال پيش تا به حال در اروپا در ساختن بنا كاربرد دارد اما هنوز در ايران ناشناخته است تعجبي همراه با افسوس را به همراه دارد. كشور ما درحالي از قافله صنايع مدرن ساختمان سازي عقب مانده كه زلزله هاي مخربي را در 15 سال گذشته تجربه كرده است (لازم به ذکر است با توجه به صحبت ها وفعاليت هاي شکل گرفته در عرصه صنعت سازه ومسئولان مربوطه سازمان مسکن ايران بتن هاي سبک در دستور کار ساخت وتوليد قرار دارند{منبع خبرگداري مهر ذکر شود}).
نگارش يافته توسط رفعتي
اغلب بتنهاي سبک خواصي از قبيل عايق بودن نسبت به حرارت و صوت، مقاومت در برابر يخ زدگي و آتش سوزي و کاهش لطمات ناشي از زلزله را دارا مي باشند. سبك و يكپارچه سازى را مي توان راهكارى محورى و عملى براى افزايش ايستادگى و ايمنى بناها در برابر زلزله محسوب داشت. ويژگى هايى چون كاهش جدى وزن سازه و ابعاد برخى اجزا، صرفه جويى زياد در ميزان فولاد مصرفى در اسكلت و پى، حائل صدا و رطوبت و به ويژه عايق حرارت بودن، افزايش مؤثر فضاى مفيد داخل بنا، قابليت هاى گوناگون كار پذيرى، انعطاف و تنوع در اشكال، سادگى، و سرعت و سهولت در حمل و اجرا، كاهش خستگى بنا و پايانى مناسب در برابر عوامل آسيب زا. نيز مى توانند از مزاياى بهره گيرى تجربه شده از اين بتن ها با موارد كاربرى متعدد در ساخت و سازها باشند. بديهى است تكيه بر اين راهكار محورى در رويكردى منسجم و نظام يافته و با توجه به مجموعه موارد فنى، اقتصادى و اجرايى، نه تنها به معنى كم بها دادن به ساير عوامل مؤثر در ايمن و مقاوم سازى بناها و مجموعه فن آورى هاى مربوط به آن نخواهد بود بلكه ضمن جبران نسبى بسيارى كاستى ها در ديگر زمينه ها به ارتقا و افزايش كارآيى ديگر راهكارهاى مقتضى نيز مي انجامد.(دهير2،1998؛ مرکز عمران ايران؛ جوادپور و همکاران 1388).
بتن هاي سبک اغلب داراى ويژگى هاى مطلوب كار پذيرى چون قابليت‌هاى برش، تراش و پذيرش ميخ، پيچ، رول- پلاك و كورپى، امكان مرمت و نيز عبور تأسيسات و نصب و اجراى چارچوب ها و درب و پنجره و تزئينات و پوشش ها و رنگ هاى مقتضى و توان پذيرش پوشش‌ها و نماهاى مختلف را داراست و ضمن عدم نياز به اندودهاى سنگين اضافى، امكان تطبيق با طرح هاى گوناگون معمارى را از جمله در سطوح و احجام منحنى در كاربرى هاي مختلف دارا مي باشد.

بخش اول فولاد سبک
1-2 مزاياي فولاد سرد ساخت
1-2- 1انعطاف پذيري
اين مقاطع مي توانند به صورت اعضاي تک ويا يه صورت پانل هاي اماده شده در کارخانه، به سايت ارجا شود. نوع ضخامت وابعاد مقاطع جدار نازک امکان انعطاف پذيري زيادي را در مرحله طراحي ايجاد مي نمايد به عنوان مثال در يک طراحي سيستم خاص که ارتفاع تيرچه ها بايد محدود باشند، بدون اينکه لازم شود فواصل المان هاي کف ياديوار را تغيير داد،مي توان با تغيير ضخامت مقطع جدار نازک، اين محدوديت رابرطرف کرد.

1-2-2 قابليت بازيافت و حفظ محيط زيست
اغلب مواد و مصالح مورد استفاده در اين سيستم قابليت بازيافت به سيستم طبيعت را دارا مي باشند. مقاطع فولادي جدار نازک بسيار مقاوم در مقابل خوردگي، کج شدگي مي باشند در مقطع فولادي جدار نازک جمع شدگي وجود ندارد لذا مشکلات ايجاد شده براي پانل هاي چوبي وگچي متصل به اين سازه ها به حداقل ممکن خواهد رسيد. هم چنين فلز يک ماده اورگانيک بوده و بنابراين در مقابل رطوبت و هجوم حشرات موزي مقاوم است و ترک و خزش در آن ايجاد نمي شود (بهمن واقفي وهمکاران،1389)

1-2-4 وزن سبک وحمل ونقل آسان
مقاطع جدار نازک فولادي به دليل سبک بودن به راحتي قابل حمل و نقل و جابجايي در محل بوده ولذا هزينه هاي مربوطه به حمل نقل را کاهش مي دهد. همچنين باعث کاهش بارهاي لرزه اي در سازه شده که به طور قابل ملاحظه اي هم در اجراي طرح وهم در اجراي قاب سازه اي موثر است و نيز اين سيستم به دليل حمل راحت و مونتاژپذيري مي تواند داراي تجهيز کارگاهي به مراتب کوچکتر از سازه هاي اسکلتي سونتي و بدون حضور جرثقيل هاي بزرگ داشته باشد .

1-2-5 مقاومت وسختي بالا
در مقايسه با ساير بخش هاي سازه اي قابل دسترسي، بخش سردنورد شده بالاترين مقاومت رانسبت به وزن شان دارند.مقاومت بالا اجازه انعطاف پذيري بيشتر را مي دهد، و مي توان دهانه هاي پهن تري ايجاد نمود.

1-2-6 مقاوم در برابر آتش سوزي
مقاطع فولادي جدار نازک مصالحي غير قابل اشتعال اند. اين مصالح باعث گسترش حريق در فضاي مختلف سازه نمي شوند پس هزينه هاي بيمه اي کمتري را براي بيمه به مالکان متحمل مي شود.

1-2-7 ثبات در ابعاد
به دليل اينکه اين مقاطع در مقايسه با مقاطع مصالح اورگانيک، در مراحل مختلف شکل مي گيرد مقاطعي کاملاً صاف و هم شکل دارد و داراي کيفيتي يکسان است.

1-2-8 قابليت تغيير شکل پذيري
مي توان با ورق هاي نازک فولادي به راحتي کار کرد و آنها را تقريباً به هر شکلي بدون ميز شاسي و دستگاه خم و برش خاص در آورد. سطوح مقطع متفاوت، اجازه هر نوع مقاومت مطلوبي را به اعضا مي دهد.
1-2-9 سرعت در ساختمان
زماني که سرعت در اجراي طرحها از اهميت ويژه اي برخوردار است سيستم “ساخت سريع ” را مي دهد که کارفرماياني که بدنبال، تکنيک، کيفيت مي باشد مي باشند بتوانند در کوتاه ترين زمان ممکن نيازهاي خود را برطرف نمود و زمان برگشت سرمايه خود را به حداقل برسانند مدت زمان 114 روز کاري براي 1200 متر مربع يک بلوک چهار طبقه يک واقعيت اجتناب ناپذير مي باشد .

1-2-10 مقاومت در برابر زلزله
نظربه اينکه کشورايران در زمره مناطق زلزله خير جهان شناخته شده است ساختن پهناي “ساخت سريع” با خطر نسبي بالا و شتاب طرح (A) 35/0 براساس آئين نامه 2800 ايران طراحي شده که از محاسبات عمده اين سيستم محسوب مي گردد در مقام مقايسه ساختمان “ساخت سريع” با مشابه سنتي ارقام زير نشان دهنده اين واقعيت خواهند بود

ساخت سريع سنتي درصدتفاوت نيروي زلزله 47 تن 118تن 260%
همچنين قاب هاي با کلاف هاي پيوسته با مهار بند هاي مناسب طرح وديوار هاي برشي مرکب فولادي وبتني مقومت لرزه خيزي خاصي را به سازه مي دهد.

1-2-11 عايق بودن
بهره گيري از عايق پولي اورتان (ساندويچ پانل) در جدارهاي خارجي سيستم (کمترين قابليت انتقال حرارت را نسبت به ساير عايق ها دارد) که عايق بسيار مناسبي در برابر گرما، سرما و صدا است از محاسن سيستم “ساخت سريع” مي باشد کاربرد اين عايق در بناهاي “ساخت سريع” نه تنها جوابگوي شرايط متنوع جوي ايران است بلکه صرفه جويي چشم گيري در مصرف انرژي بدنبال خواهد داشت (رضائيان،1386)
1- 3 مزاياي سيستم LSF در ساخت و ساز
1-3-1 براي طراحان و مهندسان
انعطاف پذيري در طراحي سازه و معماري – امکان استفاده در کنار ساير سيستم ها – سهولت در نصب و اجراي تاسيسات – امکان اجراي پروژه در کليه فصول و در شرايط جوي مختلف – افزايش ايمني و انضباط در کارگاه – نظارت کمتر – هزينه و زمان قابل پيش بيني – سرعت بالاي اجرا – سهولت در مونتاژ و تفکيک ضايعات و پرت مصالح بسيار کم – حداقل خطاي ساخت-استرکچر مناسب جهت عرشه ها و ساير اعضا .در ذيل به اختصار دو مورد را توضيح مي دهيم.

1-3-1-1 انعطاف در طرح: وجود تنوع زياد در شکل مقاطع فولادي جدار نازک و اجراي اين سيستم تنوع نامحدودي را براي ساخت اينگونه سازه ها بدون نياز به توليد مقاطع متعدد و مصالح خاص به دنبال دارد.

1-3-1-2 استرکچر مناسب جهت عرشه ها وساير اعضا
عرشه ها و پانل هاي بار برنه تنها در برابر بارهاي عمودي بر سطح مقاوم است بلکه به عنوان دياگرام هاي برشي نيز عمل ني کند که اين امر خود به اندازه کافي پيوستگي و مقاومت خوبي را بدون نياز به استراکپر هاي متعدد واضافي براي ساخت به طراحان مي دهد.

1-3-2 براي سازندگان وسرمايه گذاران
کيفيت برتر – سرعت بالا – بازگشت سرمايه سريعتر – اقتصادي تر – ارزش افزوده بيشتر در مقايسه با ساير روش ها – مصرف فولاد کمتر – مصرف سيمان کمتر -ايمني در کارگاه – سهولت در نصب سيستم هاي تاسيسياتي- عدم وجود تاخير هاي آب و هوايي و ريسک کمتر را مي توان نام برد که در ذيل به چند مورد اشاره مي شود.قیمت: تومان


پاسخی بگذارید