Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه محدوده اجرای طرح تفصیلی

گفتار چهارم: محدوده اجرای طرح تفصیلی  صرف‌نظر از موارد استثنایی، شهرداری در جایی تشکیل می‌شود که شهری ایجاد گردد. طرح‌های عمومی نیز در محدوده شهر…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

دانلود مقالات : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری

گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه جایگاه حقوق مالکانه

الف – حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه های عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران

مبحث چهارم  : تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران تعیین کاربری: عبارتست ازتعریف یک طرح عمومی با استفاده خاص از ملک که مانع…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

راهنمای پایان نامه در مورد تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران

این قاعده بیان کنند منع تصرفات منفی است. یعنی اینکه مالک در مایملک خود به اندازه یا حد و حدودی می تواند تصرف نماید که…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

قبل از بیان مبحث فوق، در دو قسمت در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه از جهت مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم:…

Continue Reading...