Posted in فایل های رشته حقوق

راهنمای پایان نامه در مورد تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران

این قاعده بیان کنند منع تصرفات منفی است. یعنی اینکه مالک در مایملک خود به اندازه یا حد و حدودی می تواند تصرف نماید که…

Continue Reading...