Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه جایگاه حقوق مالکانه

الف – حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه های عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران

مبحث چهارم  : تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران تعیین کاربری: عبارتست ازتعریف یک طرح عمومی با استفاده خاص از ملک که مانع…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

قبل از بیان مبحث فوق، در دو قسمت در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه از جهت مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم:…

Continue Reading...