Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه محدوده اجرای طرح تفصیلی

گفتار چهارم: محدوده اجرای طرح تفصیلی  صرف‌نظر از موارد استثنایی، شهرداری در جایی تشکیل می‌شود که شهری ایجاد گردد. طرح‌های عمومی نیز در محدوده شهر…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

دانلود مقالات : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری

گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه درباره تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران

مبحث چهارم  : تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران تعیین کاربری: عبارتست ازتعریف یک طرح عمومی با استفاده خاص از ملک که مانع…

Continue Reading...