Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه محدوده اجرای طرح تفصیلی

گفتار چهارم: محدوده اجرای طرح تفصیلی  صرف‌نظر از موارد استثنایی، شهرداری در جایی تشکیل می‌شود که شهری ایجاد گردد. طرح‌های عمومی نیز در محدوده شهر…

Continue Reading...