Posted in فایل های رشته حقوق

پایان نامه قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران

این قاعده بیان کنند منع تصرفات منفی است. یعنی اینکه مالک در مایملک خود به اندازه یا حد و حدودی می تواند تصرف نماید که…

Continue Reading...